AdmitereFssp 2017

 

Metodologia de Admitere Licenţă 2017

Metodologia de Admitere Master 2017

Descărcaţi Pliantul de Admitere Licenţă 2017

Descărcaţi Pliantul de Admitere Master 2017

 

Calendarul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de licenţă şi master:


Sesiunea iulie 2017:

 •  17 – 21 iulie: înscrierea;
 • 24 – 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

 • 7 – 9 septembrie: înscrierea;
 • 11 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3000 LEI

Plata taxei de înscriere la admitere

Taxa de admitere se poate plăti prin ordin de plată la orice sucursală BRD din ţară unde se achită 250 lei, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultăţii: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plată) se anexează dosarului de candidatură. Astfel se poate evita aglomeraţia de la casieria din Universitate şi economisi timp. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice


 

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

Depunerea dosarului de admitere

 • în toate clădirile universității vor fi puncte de informare de unde se pot obţine informaţii inclusiv despre sălile de înscriere unde se depune dosarul de admitere;
 • Înainte de a depune dosarul verifică încă o data dacă ai toate actele necesare înscrierii;
 • În sală vei primi cererea de înscriere și instrucțiuni privind modul de completare a acesteia. Fii foarte atent mai ales când trebuie sa-ți completezi datele pe baza cărora se calculează media de admitere.

 

Informaţii suplimentare:

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Eventualele contestaţii se depun în maxim 48 de ore, începând cu data și ora afișării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Contestaţiile se pot aproba numai în limita locurilor finanţate de la buget sau pe locuri finanţate din resurse proprii fiecărei facultăţi.

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 500lei reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la ID, în ceea ce priveşte restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Go to top