ADMITERE STUDII DOCTORALE 2017 - 2018

Click pentru a descărca Metodologia de admitere 2017

 

CALENDARUL ADMITERII la doctorat pentru anul universitar 2017- 2018:

ÎNSCRIERI:

1 – 9 SEPTEMBRIE 2017

SELECȚIA CANDIDAȚILOR

12 – 14 SEPTEMBRIE 2017

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE:

14 SEPTEMBRIE 2017

AFIŞAREA REZULTATELOR:

15 SEPTEMBRIE 2017

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR (DOAR PENTRU PROBA SCRISĂ):

18 SEPTEMBRIE 2017

AFIȘARE REZULTATE FINALE:

20 SEPTEMBRIE 2017

Afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi:

02 OCTOMBRIE 2017

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat; Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 – Iaşi, ROMÂNIA Tel. 40 232 201023 4
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent; − copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

 

ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

Admiterea la programul de doctorat este pe bază de concurs; un număr limitat de solicitanți sunt acceptaţi în program în fiecare an pentru că un conducator de doctorat nu poate avea mai mult de 10 de doctoranzi la un moment dat.

Absolvenții care dețin o diplomă de master (sau echivalent), pot aplica pentru domeniul lor de studiu sau un domeniu conex. Consiliul Scolii de doctorat stabilește corespondențele dintre domeniile de studiu..

Fiecare candidat poate aplica pentru un loc disponibil din domeniul de studiu al Școlii Doctorale. Candidații care au reușit pot fi finanțaţi de la bugetul de stat o singură data pentru studiile de doctorat.


TAXELE de înscriere şi şcolarizare  pentru doctorat anul universitar 2017 / 2018

 

 

Nr.

crt.

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

 1 Filosofie și Științe Social Politice

5000

250

Taxele de şcolarizare se aplică doar la doctoranzii admişi in regim cu taxă.

 

Go to top