ADMITERE LICENȚĂ 2016

 Descărcaţi  Metodologia de Admitere Licenţă 2016

 Descărcaţi Pliantul de Admitere Licenţă 2016  

LOCURILE SCOASE LA CONCURS LA LICENTA IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016


 DOMENII

Buget Concurs

Taxă Concurs

ID Concurs

FILOSOFIE

4

2

0

SOCIOLOGIE

1

35

0

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

0

30

8

COMUNICARE

0

10

29

ŞTIINŢE POLITICE

0

27

48

RISE

0

29

0

RESURSE UMANE

0

3

0

 Total

5

136

85

Locuri propuse LICENŢĂ iulie 2016

Facultatea noastră asigură următoarele specializări:

DomeniulSpecializarea

Forma de

învăţământ

Număr de locuri 
Buget  Taxă
Filosofie Filosofie Zi  30  4
Asistenţă Socială Asistenţă Socială Zi  45  85
Sociologie Sociologie Zi  30  35
Resurse umane Zi  25  20
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ZI  40  45
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice Zi  45  55
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Zi  35  50
Asistenţă Socială Asistenţă Socială ID  0  50
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ID  0  50
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice ID  0  50
Total locuri     250 (IF-Zi)

294 (IF-Zi),

150 (ID)

 

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

Taxă de înscriere:

250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Plata taxei de înscriere la admitere
     • poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Univeristății “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultăţii la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură astfel nu va mai fi nevoie să te opreşti la caseria din Universitate. Poți economisi timp daca folosești aceasta metoda de plată. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
     • poţi achita taxa de admitere și la casieria Facultăţii din Corpul D (program 9.00 – 16.00)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

3.000 LEI

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • cerere tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (adeverinţa de absolvire liceu), în original;
 • foaia matricolă ;
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (copie legalizată);
 • carte de identitate (copie ) ;
 • adeverinţă medicală tip (completată);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei cei orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii, copiii cadrelor didactice);
 • un dosar plic.

 

ADMITEREA se face pe baza mediei de bacalaureat.

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ (I.D.)

Înscrierea pentru admiterea la cursuri are loc între 18 şi 23 iulie 2016. În aceeaşi perioadă are loc şi înscrierea celor care au obţinut deja o licenţă.

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ  50 locuri

ŞTIINŢE POLITICE  50 locuri

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  50 locuri

 Această  formă de învăţământ răspunde celor care, din anumite motive (dorinţa de a nu întrerupe activitatea profesioanală, resurse financiare reduse, situarea la distanţă de centrul universitar Iaşi, timpul disponibil limitat etc.), nu pot frecventa cursurile la zi.

 Programele de studiu ID sunt acreditate prin HG din MO 525 din 30 iulie 2012.

Diplomele obţinute sunt echivalente cu cele ale absolvenţilor la forma de învăţământ ZI.

 

TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE este de 3000 RON.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a numărului de puncte) obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie si departajare stabilit de fiecare facultate si în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Eventualele contestaţii se depun în maxim 48 de ore, începând cu data și ora afișării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Contestaţiile se pot aproba numai în limita locurilor finanţate de la buget, alocate facultăţii respective, sau pe locuri finanţate din resurse proprii fiecărei facultăţi.

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Al. I. Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna o declaraţie pe propria răspundere și de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei noi.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2016 – 2017. După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

 

Medii admitere Licenţă 2015


Domeniul

 

Media maximă BUGET

 

Media minimă BUGET

 

Media minimă TAXĂ IF

Media minimă TAXĂ ID

Filosofie

9,10

6,10

7,86

-

Asistenţă socială

9,58

7,76

6,03

6,11

Sociologie

9,58

6,10

6,28

-

Sociologie - Resurse umane

9,53

8,75

6,67

-

Ştiinţe politice

9,66

7,16

6,00

-

Ştiinţe ale comunicării

9,80

8,81

6,16

6,00

Relaţii internaţionle şi studii europene

9,83

8,51

6,20

-

Go to top