PLANIFICAREA EXAMENELOR SEM.1. 2020-2021-ID

 

 

PLANIFICAREA EXAMENELOR la specializarea Comunicare și Relații Publice -   anul 2 si anul 3  afisat 13.01.2021

 

PLANIFICAREA EXAMENELOR la specializarea Asistență Socială - anul 1, anul 2 si anul 3 afisat 19.01.2021

 

 e-learning

 

 Învăţământul la distanţă este o formă modernă de pregătire, care se utilizează atât la nivel universitar, cât şi în organizarea studiilor postuniversitare. El este folosit de milioane de studenţi din întreaga lume şi de câţiva ani este prezent şi în universităţile româneşti. Această formă de organizare a procesului didactic nu presupune prezenţa zilnică a studentului la cursuri, însă implică participarea la activităţile tutoriale şi efectuarea temelor de control.

 

DEPARTAMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Prezentare generală

Dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi cel al comunicaţiilor au produs o schimbare atât în planul necesităţilor de dobândire a cunoştinţelor cât şi în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul instituţiilor de învăţământ. Principala modificare se referă la oferta de învăţământ centrată pe nevoile studentului, care îl plasează în centrul procesului de învăţământ şi la integrarea tehnologică a resurselor de învăţământ distribuite. În contextul reformei învaţământului superior, Ministerul Educaţiei Naţionale a promovat introducerea unei forme moderne de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) şi Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) în cadrul instituţiilor de învaţământ superior.
Prin natura sa, învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care să se instruiască. De asemenea, învăţământul la distanţă oferă studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă şi de a desfăşura activităţi de învăţământ în grup, în centre ID situate la distanţă faţă de instituţia de învăţământ. Învăţământul la Distanţă implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tele-cursuri tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare. Flexibilitatea programului de studiu şi posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiţionale (corespondenţă, prin mesaje electronice) constituie avantaje pentru studenţii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă şi nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi.
Aceasta formă se adresează absolvenţilor de liceu, absolvenţilor care intenţionează să obţină o a doua licenţă.

 Specificul procesului de învăţământ pentru forma de ID

 Activităţile educaţionale ale programelor de învăţamânt la distanţă sunt diferite de cele specifice programelor organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă. Cursurile şi seminariile sunt înlocuite de activităţile tutoriale, care sunt forme flexibile de organizare a procesului didactic şi presupun implicarea activă a studentului în înţelegerea materiei şi în rezolvarea problemelor specifice. Rolul tutorelui care este desemnat pentru fiecare disciplină este acela de a-l orienta pe student în învăţarea autonomă, de a-i forma şi a-i dezvolta deprinderea de a învăţa, de a corecta temele de control pe care studenţii trebuie să le finalizeze înainte, în timpul sau după activităţile tutoriale (în funcţie de specificul disciplinei şi de complexitatea acestora), de a oferi feed-back permanent şi de a ajuta în ameliorarea procesului de învăţare. Temele de control pot fi transmise tutorilor fie în timpul activităţilor tutoriale, fie în format electronic pe platforma blackboard la termenele stabilite în programele analitice şi în calendarele disciplinelor.
 Personalul (coordonatorii şi tutorii de disciplină) din cadrul Departamentului pentru ID din cadrul facultăţii este calificat în domeniul ID şi oferă asistenţă şi consiliere educaţionala specifică ID, sprijinind cursanţii de la forma de învăţământ la distanţă. Coordonatorii de disciplină sunt cadre didactice titulare ale Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice. În scopul sprijinirii studenţilor, cadrele didactice au stabilit un program de consultaţii (afişat la avizierele departamentelor dar şi la departamentul ID) dar în acelaşi timp studenţii pot interacţiona cu cadrele didactice prin intermediul e-mailului şi platformei Blackboard, grupurilor de suport constituite pe fiecare specializare şi an de studiu.
 La nivelul departamentului se utilizează tehnologii specifice pentru pregătirea studenţilor de la forma de învăţământ ID, în care sunt incluse: suporturi de curs scris, CD-uri, DVD-uri, materiale/tehnologii existente în cadrul platformei (disponibilă la adresa http://bb.mediaec.uaic.ro/ sau direct de pe site-ul facultăţii, care să permită autoinstruirea şi autoevaluarea.
 Sistemele de comunicare cu studentul implică folosirea Internet-ului în vederea accesării platformei de e-Learning. Fiecărui student i se atribuie un cont individual (pe bază de user şi parolă proprie). Studentul are acces la toate materialele aferente disciplinelor din cadrul specializării pe care o urmează. Toate informaţiile privind accesul pe platforma, crearea contului de utilizator, încărcarea materialelor sunt prezentate în ghidurile de prezentare ale platformei dar si pe site-ul facultăţii.
Administratorul de reţea moderează grupurile de discuţii şi asigură asistenţă atât studenţilor cât şi cadrelor didactice în gestionarea informaţiilor de pe platformă (informare, instruire, evaluare pe parcurs, evaluare finală).
 Activitatea de învăţământ în cadrul specializărior (activităţi tutoriale şi asistate) de la nivelul Departamentului pentru I.D. se desfăşoară în zilele de sâmbătă şi duminică în spaţii adecvate întâlnirilor tutoriale sau asistate sau a întâlnirilor de grup în cadrul orelor de sinteză aşa cum reiese din orar afisat la avizierul departamentului dar si pe site-ul facultăţii secţiunea învaţământ la distanţă.

Modul de distribuire a resurselor de învăţământ

 Materialele de studiu sunt oferite în format electronic prin intermediul platformei Blackboard.

Studenţii mai primesc informaţii pe suport electronic privind titlurile de material bibliografic structurate pe specializări ce pot fi accesate la biblioteca universităţii.
Studenţii au la dispoziţie fondul de carte al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu“ Iaşi (inclusiv al filialelor bibliotecii). Accesul la bibliotecile Universităţii se face în baza permisului la biblioteci. Permisul poate fi obţinut la începutul anului I şi se reînnoieşte anual. În acelasi timp, studenţii au acces la bazele de date internaţionale prin programul ANELIS de la oricare dintre calculatoarele din Universitate.

Durata şi finalizarea studiilor

 Durata studiilor ID este de 3 ani şi asigură o pregătire echivalentă cu cea a studenţilor de la forma cu frecvenţă.
Absolvirea studiilor conferă studenţilor ID dreptul la o diplomă de licenţiat în specializarea aleasă, cu toate drepturile legale pe care aceasta le oferă ulterior în câmpul muncii.
 Planurile de învăţământ alcătuite din totalitatea disciplinelor ce vor fi studiate pe parcursul ciclului de şcolarizare sunt identice cu cele de la forma de învăţământ cu frecvenţă. Ciclul de învăţământ se finalizează cu examenul de licenţă. Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate de către Universitatea “Alexandru I. Cuza” din Iaşi în conformitate cu Regulamentul actelor de studii, absolvenţilor care au parcurs programul de studiu în sistemul de învăţământ la distanţă. Informaţii privind modalitatea prin care se pot obţine actele de studii sunt disponibile la adresa http://www.uaic.ro/uaic/bin/viewrev/Academic/actedestudii?language=ro#2.

 Evaluarea cunoştinţelor studentului se realizează prin: examene, colocvii, referate, proiecte, verificări pe parcurs, teme de control precum şi prin orice altă modalitate stabilită de profesor.

Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci), studenţii obţin creditele alocate acelei discipline prin planul de învăţământ.

 Programarea activităţilor tutoriale, aplicative şi de verificare este stabilită la începutul fiecărui semestru în setul de calendare pentru disciplinele de studiu, cuprinzând tematica cursului şi programarea activităţilor tutoriale, aplicative şi de verificare.

Informaţiile despre orar pot fi accesate de la distanţă şi se vor găsi de asemenea şi la panourile facultăţii.

Taxe de studiu: achitarea, restituirea, scutirea şi reducerea

Taxele de studii se achită astfel:

  1. 50 % din taxă în primele 15 zile calendaristice ale semestrului;
  2. 50% din taxă cu minimum 10 zile calendaristice înaintea începerii sesiunii.

Retragerea de la studii se face la cerere. În acest caz, taxa achitată se restituie astfel:

  1.  dacă cererea de retragere a fost depusă înainte de începerea semestrului, taxa se restituie integral;
  2.  dacă cererea de retragere a fost depusă în primele 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului, studentului i se restituie 90% din taxă;
  3. dacă cererea de retragere a fost depusă în 30 de zile lucrătoare de la începerea semestrului, studentului i se restituie 50% din taxă.
  4. dacă cererea este depusă după 30 de zile de la începerea semestrului, taxa de şcolarizare nu se mai restituie.

Studenţii de la formele de învăţământ ID şi FR se supun, în ceea ce priveşte restituirea taxei, prevederilor contractului de studii.

Studenţii din semestrul 1, anul I, respectă prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii referitoare la restituirea taxei de şcolarizare

Biroul Consiliului Facultăţii poate analiza situaţile deosebite şi poate decide modificarea acestor termene, cu justificarea deciziei

Departamentele ID/FR pot propune Senatului Universităţii diminuarea taxelor şcolare.

În cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, reeşalonarea, reducerea şi scutirea de taxe se realizează la cererea motivată a studentului.

Cererea se analizează individual în Consiliul Facultăţii.  Cele mai frecvente situaţii de reeşalonarea, reducere şi scutiri de taxe vizează în special studenţi orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii aflaţi în plasament, angajaţi ai Universităţii.

Conducere şi administrare

Directorul executiv al departamentului ID este lect. univ. dr. Mihaela Radoi.

A absolvit Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social Politice specializarea Asistenţă Socială promoţia 1997-2001, masterul de Management Social şi Dezvoltare Comunitară promoţia 2001-2003 şi a obţinut diploma de doctor în domeniul sociologie în anul 2011 (cu tema Devianţa socială şi dependenţa de substanţe). 

Este titularul cursurilor de Deontologia profesiei de asistent social –specializarea asistenţă socială anul II, Deontologia şi legislaţia muncii- specializarea resurse umane anul I, Protecţia şi asistenţa socială a şomerilor – specializarea asistenţă socială, anul III, Devianţa urbană şi drogurile- masterat SCCV, anul II, Guvernarea şi managementul instituţiilor de asistenţă socială- masterat SPS anul II, Managementul serviciilor sociale comunitare – masterat SPS anul I. 

Domenii de interes: deontologie profesională, formarea profesională continuă, devianţă socială, adicţii.

Consiliul departamentului pentru ID este format din:

Prof. Univ. Dr. Conțiu Tiberiu Șoitu – decan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice

Conf. Univ. Dr. Romeo Asiminei- director departament Sociologie şi Asistenţă Socială

Conf. Univ. Dr.  Gheorghe Ilie Fârte- director departament Comunicare şi Relaţii Publice

Conf. Univ. Dr. Mihaela Rădoi- director departament ID

Go to top