Pagina de Intrebari Frecvente şi Suport pentru studenţii de la IDCum îţi vezi notele!!!Îti pozi vizualiza notele pe noul site http://simsweb.uaic.ro .

Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa iti creezi un cont. Dai click pe “Login” in dreapta sus si te duce intr-o alta pagina unde apesi pe ”Create new user”Acest cont nu este deja creat ca la gesco, ci il creezi singur folosind numarul matricol pe care il gasesti in carnetul tau de student, username este numarul matricol, iar parola trebuie sa fie de minimum 7 caractere din care cel putin unul trebuie sa fie caracter special gen: “,” “.” “;” etc.

La adresa de mail poti trece orice adresa de e-mail: @yahoo.com, @gmail.com etc.

Raspunsul la intrebarea de securitate trebuie sa il tii minte in cazul in care vei avea probleme cu contul tau.

Dupa ce completezi toate campurile apesi pe “Create user”.

Trebuie sa mergi mai departe in contul tau de e-mail pentru a confirma crearea contului si uploadul informatiilor din baza de date.

Te vei loga mai apoi si vei putea vedea notele tale, situatia taxelor (va fi introdusă şi în acest program).

In cazul in care nu apar notele nu scrie administratorului aplicatiei deoarece notele sunt trecute de catre secretare in baza de date la care se conecteaza acest site; daca cumva iti apar note de genul “-1000″ sunt greseli care se vor rezolva si apar din preluarea datelor din baza de date GESCO.

Gasesti un Help destul de dragut daca dai click pe “here be dragons!” si vrei sa te informezi.


    * Câte examene gratuite pot să dau? 

Pentru studenţii din anii I, II şi III studii universitare de licenţă (Bologna) şi anul I şi II studii postuniversitare (master) un examen se poate susţine în mod gratuit de două ori, dacă după a II-a prezentare nu l-a promovat, studentul va fi exmatriculat. La reînmatriculare studentul va achita taxa de reînmatriculare care acoperă evaluarea la disciplina/disciplinele nepromovate.

Pentru studenţii din anii IV, V studii universitare de licenţă un examen se poate susţine gratuit de 2 ori. Dacă, după a II-a prezentare, studentul nu a promovat examenul, poate să îl susţină cu taxă, dacă nici după această prezentare nu a promovat examenul, poate cere înscrierea, din nou, la disciplina respectivă pentru a reface întreaga activitate didactică, cu taxă. Dacă nici acum nu a promovat examenul, studentul va fi exmatriculat.

    * De câte ori am voie să dau un examen? 

Pentru studenţii din anii I, II şi III studii universitare de licenţă (Bologna) şi anii I şi II  studii postuniversitare (masterat), un examen poate fi dat de maxim 2 ori, dacă nu l-a promovat studentul va fi exmatriculat. Un examen poate fi susţinut în maxim două semestre consecutive, dacă examenul nu a fost promovat, în acest interval, studentul va fi exmatriculat.

Pentru studenţii din anii IV, V studii universitare de licenţă, un examen se poate susţine de patru ori. Dacă nu a fost promovat, studentul va fi exmatriculat. Un examen poate fi susţinut în maxim 4 semestre consecutive, după acest interval, studentul va fi exmatriculat.

    * Cum pot să-mi măresc nota la un examen? 

Pentru studenţii din anii I, II şi III studii universitare de licenţă (Bologna), un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de o singură marire de notă, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. Nota finală este nota obţinută la examenul de mărire, în cazul în care se obţine o notă mai mică decât la prima evaluare, nota finală nu se va modifica.

Studenţii din anul I, studii postuniversitare beneficiază de o singură mărire de notă într-un an universitar, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. Nota finală este nota obţinută la examenul de mărire, în cazul în care se obţine o notă mai mică decât la prima evaluare, nota finală nu se va modifica.

Pentru studenţii din anii IV, V studii universitare de licenţă pot să solicite reexaminare pentru mărirea notei, doar studenţii integralişti la momentul prezentării cererii. Pot beneficia de maxim 2 măriri de notă, într-un an universitar. Nota finală este media celor două note, rotunjită în favoarea studentului. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai când media între nota anterioară şi cea obţinută este mai mare.

    * Ce înseamnă evaluare pe parcurs? 

La începutul fiecărui semestru, cadrul didactic titular de disciplină stabileşte formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia necesară etc. Acestea sunt aduse la cunoştinţa studenţilor. Evaluarea finală la o disciplină este condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe (prezenţa la activitatea didactică, elaborarea unor lucrări pe parcurs, întocmirea unor portofolii didactice etc.). Cel puţin 50% din nota finală constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului, prin verificări succesive.

    * Care este diferenţa dintre punctaj şi notă? 

Nota măsoară calitatea pregătirii studentului la disciplina la care este evaluat. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului, necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării unei discipline din planul de învăţământ. Punctajul unui student, la finele unui semestru, se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate.

    * In ce condiţii pot fi exmatriculat? 

Pentru studenţii din anii I, II şi III studii universitare de licenţă (Bologna) şi anii I şi II studii postuniversitare (master)

          o studentul nu a promovat o disciplină în două semestre consecutive;
          o studentul nu a promovat o disciplină deşi s-a prezentat de două ori la evaluarea finală;
          o neachitarea taxelor de şcolarizare în termenele stabilite;
          o încercarea de promovare a examenelor prin fraudă;
          o studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;
          o studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară. 

Pentru studenţii din anii IV, V studii universitare de licenţă nepromovarea anului de studii în patru semestre consecutive;

          o nepromovarea unui examen după a patra susţinere a examenului final;
          o neachitarea taxelor de şcolarizare;
          o încercarea de promovare a examenelor prin fraudă;
          o încălcarea gravă a eticii universitare. 

    * Cum mă pot reînmatricula? 

Studentul se poate reînmatricula numai la începutul fiecărui semestru, în termenele stabilite şi comunicate prin avizierele facultăţilor. Procedura de reînmatriculare constă în depunerea unei cereri prin care studentul îşi exprimă opţiunea de a relua studiile şi achită taxa de reînmatriculare.

Un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi va fi reînmatriculat într-un an de studiu superior celui din care a fost exmatriculat. Un student exmatriculat, care are mai mult de 5 discipline nepromovate, va fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care a fost exmatriculat.

    * Cum mă pot transfera de la o facultate la alta sau la o altă universitate? 

Transferul studenţilor poate fi efectuat ţinându-se cont de compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ, de criteriile de performanţă stabilite de universitate şi de fiecare facultate în parte, de situaţii sociale deosebite. Când se solicită transferul în cadrul aceleiaşi facultăţi, aprobarea acestuia este de competenţa decanului facultăţii. Când se solicită transferul de la o facultate la alta, în cadrul universităţii, aprobarea acestuia este de competenţa rectorului, cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăţi. Când se solicită transferul de la o instituţie de învăţământ superior la alta, aprobarea acestuia este de competenţa Biroului Senat, procedura de transfer fiind următoarea: Se completează o cerere tip de transfer, în dublu exemplar. În prima etapă cererile se avizează favorabil de către decanii ambelor facultăţi. În următoarea etapă se obţine aprobarea rectorului de la universitatea la care se transferă studentul şi apoi aprobarea rectorului universităţii de unde se transferă studentul.

    * Cum mă înscriu la examenul de licenţă/diplomă? 

Se pot înscrie la examenul de licenţă/diplomă absolvenţii de învăţământ superior de lungă durată. Examenul de licenţă/diplomă se organizează în două sesiuni: de vară (iunie), iarnă (ianuarie-februarie) şi într-o sesiune specială de toamnă (septembrie-octombrie) pentru situaţii deosebite. Înscrierile la examen se fac într-o perioadă stabilită şi anunţată prin secretariatele facultăţilor. La înscriere, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente:

          o certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională;
          o cerere de înscriere la examen în care se precizează, dacă este cazul, probele la care se va prezenta;
          o lucrarea/proiectul de diplomă;
          o certificatul de naştere, în copie legalizatã;
          o certificatul de căsătorie sau documentul care atestã schimbarea numelui (dacã este cazul), în copie legalizată;
          o chitanţa de platã a taxei în caz de repetare a examenului;
          o chitanţa de achitare a taxei pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică. 

    * In ce constă examenul de licenţă? 

Examenul de licenţă constă în două probe :

          o evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
          o evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă.

Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în verificarea candidaţilor prin întrebări care au legătură cu conţinutul lucrării de licenţă.

La aceeaşi specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii.

Bibliografia probei este cea aferentă lucrării de licenţă / proiectului de diplomă în care vor figura atât lucrări generale în domeniu, cât şi lucrări specifice temei.

Secretariatele facultăţilor vor informa candidaţii despre condiţiile de înscriere, conţinutul, programele, accesul in biblioteci, cursurile de pregătire etc. – prin afişare şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante tipărite si/sau pagini web. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizează prin note de la 10 la 1, astfel:

   1. o notă care rezultă din evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   2. o notă care rezultă din evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă; 

Media examenului de finalizare a studiilor universitare este media aritmetică a celor două note, cu două zecimale, fară rotunjire. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5, media finală minimă de promovare a examenului de licenţă/absolvire/diplomă este 6.

Candidatul care nu obţine notă de promovare la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu poate fi evaluat la susţinerea lucrării/proiectului de diplomă.

Candidaţii care nu promovează examenul de licenţă/diplomă îl pot repeta într-o sesiune ulterioară la aceeaşi instituţie de învăţământ superior, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările Senatului Universităţii.

Afişarea rezultatelor examenelor finale se face la sediul facultăţilor organizatoare, la cel mult 24 de ore de la desfăşurare . La examinarea orală nu se admit contestaţii.

    * Cum mă înscriu la examenul de disertaţie? 

Se pot înscrie la examenul de disertaţie absolvenţii de studii postuniversitare (master, studii aprofundate, studii academice postuniversitare). Examenul de disertaţie se organizează în două sesiuni: de vară(iunie), iarnă (ianuarie-februarie) şi într-o sesiune specială de toamnă (septembrie-octombrie) pentru situaţii deosebite. Înscrierile la examen se fac într-o perioadă stabilită şi anunţată prin secretariatele facultăţilor. La înscriere, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente:

          o cerere de înscriere la examen;
          o lucrarea / proiectul de disertaţie;
          o certificatul de naştere, în copie legalizatã;
          o certificatul de căsătorie sau documentul care atestã schimbarea numelui (dacã este cazul), în copie legalizată;
          o chitanţa de platã a taxei în caz de repetare a examenului; 

    * Cum pot să-mi ridic diploma de studii? 

Diploma de studii se ridică de la Biroul Acte de Studii – Rectorat, care se află în corpul A al Universităţii, et. 2. Pentru eliberare este nevoie de următoarele:

·          

          o 2 fotografii tip diplomă (4/6) făcute la un studio foto, pe hârtie fotografică, cu haine deschise la culoare pentru a se vedea ştampila în momentul aplicării ei;
          o buletin/carte de identitate – pentru cetăţeni români, sau de paşaport pentru cetăţeni străini. 

    * Cum se pot urma cursuri, în regim cu taxă, la cerere? 

Orice cetăţean român, cu diplomă de bacalaureat, neînmatriculat ca student la universitatea noastră, poate urma un curs din cadrul unui domeniu de licenţă, în regim cu taxă, obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma, în acest regim, mai mult de 50 % din cursurile unui domeniu de licenţă.

Orice cetăţean român, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, neînmatriculat ca student la universitatea noastră, poate urma un curs din cadrul studiilor postuniversitare, în regim cu taxă, obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma, în acest regim, mai mult de 50 % din cursurile unui program de studii postuniversitare.

    * Ce este suplimentul la diplomă? 

Suplimentul la diplomă (Diploma Supplement) reprezintă anexa administrativă la diplomă. Această anexă respectă modelul elaborat de către Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO-CEPES. Scopul anexei este să ofere suficiente date pentru îmbunătăţirea transparenţei internaţionale în vederea recunoaşterii echitabile atât din punct de vedere academic cât şi profesional a calificărilor (diplome, titluri, certificate, etc.). Suplimentul la diplomă este un document obligatoriu anexat diplomei de studii care oferă o descriere standardizată a tipului, conţinutului, nivelului contextului şi statutului studiilor urmate şi încheiate de titularul diplomei. Suplimentul la diplomă se eliberează, în mod gratuit, odată cu diploma de studii superioare; începând cu seria absolvenţilor din anul universitar 2005/2006 anexa administrativă va înlocui foaia matricolă, ca document însoţitor la diplomă.

    * Cum pot să-mi ridic certificatul de absolvire al modulului de pregătire psihopedagogică ? 

La universitatea noastră, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic coordonează, în conformitate cu prevederile legale, pregătirea psihopedagogică a studenţilor. Eliberarea certificatului de absolvire se face la Biroul Acte de Studii – Rectorat, corpul A al Universităţii. Pentru eliberare este nevoie de:    

          o buletin/carte de identitate, pentru cetăţeni români;
          o paşaport pentru cetăţeni străini;
          o chitanţă în valoare de 30 RON, plătiţi la casieria Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice, situată în corpul D al Universităţii, strada Toma Cozma.

Go to top