ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI SERIA (2020 – 2022)

AVIZ PENTRU DEPUNEREA LUCRĂRII

DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE

1. Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la secretariatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice până la data de 31 august 2021 (în zilele lucrătoare).
2. Taxă depunere lucrare grad I (analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodică ştiinţifică de gradul didactic I)
· 150 lei – de achitat la BRD - cont RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
· Cod taxă – 106; Forma de învăţământ - 01; Zona - Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – cod 1251

 Vă comunicăm câteva informaţii necesare, extrase din Anexa O.M. 5561/ 2011 - METODOLOGIA PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, în vederea obţinerii gradului didactic I.

 Art. 35 Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice
(11) Depunerea lucrărilor metodico-stiinţifice se face la secretariatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, astfel:
- în formă scrisă, legată tip carte
- şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF.

 Ultima pagină a lucrării cuprinde Declaraţia de autenticitate 1*, din care rezultă că:
a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

___________________
1* şi 2* - ambele formulare se vor descărca de pe site-ul facultăţii şi vor fi completate cu pix albastru, cu majuscule

 

(12) Pentru depunerea lucrării este necesar Avizul scris al conducătorului stiinţific 2*.
În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul stiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor (1 şi 2 septembrie 2021). Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

(13) Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr si dată, la secretariatul Facultaţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială si susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

(14) Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, Referatul de acceptare/respingere a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice până la data de 07 septembrie 2021.

 Conform ORDINULUI 3129/01.02.2013:

Art. 7. – Proba de evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu două zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel putin nota 9 (nouă).

Art. 8. – Nota la proba de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice se calculează ca medie aritmetică a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota acordată nu poate fi contestată. Nota minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă).

 NOTĂ:
1. Pe prima pagina a lucrării, numele candidatei se scrie în ordinea dobândirii acesteia, adică mai întâi cel de naştere şi apoi de căsătorie.
2. Titlul menţionat pe lucrare va corespunde cu exactitate cu cel din cererea depusă pentru susţinerea colocviului de grad didactic I, de la secretariatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Go to top