PROGRAME DE MASTERAT

Filosofie

 • Filosofia aplicată şi management cultural

Hermeneutică radicală, Antropologie artistică, Managementul instituţiilor culturale, Diplomaţie culturală, raţiune şi credinţă, Etică profesională, Fenomenologie aplicată şi fenomenologie practică,Managementul resurselor umane în instituţii culturale, Managementul proiectelor culturale, Cercetări hermeneutice actuale, Filosofia artei, Psihanaliza artei, Artă şi estetică postmoderne, Interpretarea operei de artă, Hermeneutica simbolismului religios, Critica de artă, Fenomenologia artei.

Sociologie

 • Securitate comunitară şi controlul violenţei

Modele europene de securitate comunitară, Victimologie şi metodologie specifică, Criminologie şi criminalitate, Antropologia criminalităţii, Administraţie şi reformă penitenciară, Psihologie judiciară,Protecţia juridică a minorului, Metode şi tehnici de lucru cu victima şi agresorul, Modele tradiţionale şi actuale de familie, Metode apreciative în domeniul securităţii comunitare, Violenţa în şcoală şi forme de devianţă şcolară, Reintegrarea socială şi supravegherea infractorilor, Devianţa urbană şi drogurile, Medierea victimă-agresor, Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare, Managementul comportamentelor de risc social în domeniul muncii, drept social european, Elaborarea de proiecte în controlul violenţei urbane, Probaţiune şi justiţie restaurativă, Ordinea socială şi violenţa religioasă.

 • Sociologia organizaţiilor şi a resurselor umane

Metode avansate de cercetare cantitativă în sociologie, Analiza reţelelor sociale intraorganizationale. Sociometrie, Globalizare şi managementul comparat al resurselor umane, Strategii antidiscriminare şi managementul conflictelor în organizaţii, Etică şi integritate academică, Metode avansate de cercetare calitativă în sociologie, Branding de angajator, Managementul programelor de resurse umane, Controlul şi evidenţa muncii, Practica profesionala I, Recrutarea şi selecţia personalului, Strategii de integrare socio-profesională şi organizaţională, Motivare şi performanţă organizaţională, Supervizarea şi dezvoltarea resursei umane, Practica profesionala II, Abilităţi de viaţăşi management personal, Evaluarea personalului şi analiza climatului organizaţional, Lucru în echipă, Practica elaborarea lucrarii de disertatie, Mentalităţi sociale şi piaţa muncii, Elitele în organizaţii

Asistenţă socială

 • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor

Metodologia cercetării socio-juridice, Justiţie restaurativă. Teorii. Modele, Strategii alternative de rezolvare a conflictelor, Practica justiţiei restaurative. Medierea victimă-infractor. Medierea în grup familial, Justiţia juvenilă în Europa, Fundamente socio-juridice ale Probaţiunii, Victimologie, Dependenţa de drog şi de alcool. Intervenţie şi prevenţie, Criminologie, Prevenţie şi dezvoltare comunitară, Violenţa copiilor şi tinerilor, Managementul proiectelor de cercetare şi intervenţie.

 • Familia şi managementul resurselor familiale

Modele tradiţionale şi actuale de familie, Protecţia familiei în context european, Managementul schimbării în asistenţa socială a familiei, Familia şi spiritualitatea creştină, Metode apreciative de intervenţie la nivel familial, Comunicare interpersonală şi familială, Rezolvarea conflictelor în familie, Familie şi educaţie în spaţiul românesc, Metode calitative de cercetare a copilăriei şi a parentăţii, Cultură şi comportament organizaţional, Familia în situaţii de creză, Familia vârstnică, Violenţa în familie,Alternative familiale, Strategii de intervenţie sistemică la nivel familial, Educaţie parentală apreciativă, Consilierea cuplului, Introducere în terapia familială, Noile economii şi asistenţa socială a familiei.

 • Supervizare şi planificare socială

Supervizare şi management de caz în asistenţa socială, Managementul schimbării în asistenţa socială, Informatica aplicată în manegementul proiectelor, Dezvoltare comunitară şi planificare socială, Evaluare şi dezvoltare profesională, Solidaritate economică şi protecţie socială, Metode apreciative de intervenţie la nivel organizaţional, Mentalităţi sociale în mediul organizaţional, Grupul în practica asistenţei sociale, Servicii sociale bazate pe comunitate, Cultură şi dezvoltare organizaţională, Criza şi planificarea depăşirii crizei, Interacţiunea video în asistenţa socială, Consilierea pentru dezvoltarea personală, Guvernarea şi managementul organizaţiilor de asistenţă socială, Inspecţia socială. Metode şi tehnici de evaluare a serviciilor sociale.

 • Lifelong well-being and healthy ageing

Programul de masterat LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING a fost încadrat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în domeniul de master acreditat „Asistență socială” conform hotărârii din 29.04.2021.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată. Programul de masterat se desfășoară în limba engleză.

Ştiinţe politice

 • Politici publice şi management instituţional

Concepte fundamentale în politică şi administraţie, Elaborarea şi managementul proiectelor, Sistemul instituţional românesc, Analiza politicilor publice, Analiza informatică a datelor, Strategii de comunicare în sfera publică, Teorie şi comportament organizaţional, politici economice, Evaluarea programelor publice, Drept comunitar al afacerilor, Dezvoltare regională, Managementul financiar al instituţiilor publice, Guvernare electronică, Managementul resurselor umane.

 • Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză)

The master program is addressed primarily to graduates of first cycle specializations in Political Science, International Relations and European Studies, Communication, Journalism, Public Administration, Sociology, Philosophy, Law, Economics and Business Administration, Foreign Affairs, Theology, and Education or for those who wish to operate in national and international structures clearly necessary to know the problems of global development policies and practices.

 • Studii europene de integrare şi securitate

Construcţia UE, Filosofia unităţii europene, Sisteme politice comparate, Cadrul instituţional al UE, Discursul puterii în spaţiul european, Structuri politico-militare în Europa, Securitatea în contextul globalizării, Politica europeană comună externă şi de securitate, Sisteme politice europene, Problematica minorităţilor în UE, Dezvoltarea regională în Europa, Managementul proiectelor, Europa religiilor.

Ştiinţe ale comunicării

 • Relaţii publice şi publicitate

Dintre disciplinele pe care le poţi studia la masterat, menţionăm:

Studii de caz în PR, Branding, Scriere Creativă, New Media, Metode de cercetare în PR şi Publicitate, Oratorie, Strategii de comunicare în sfera publică, Standarde profesionale în PR şi Publicitate, Materiale audio-vizuale in PR şi Publicitate, Piaţa Media, Afaceri Publice, Campanii de Advertising, Comunicare Corporativă.

Go to top