Formulare online

Cerere susținere publică online

Cerere presusținere online

Cerere susținere raport de cercetare online

Declarație acord audio-video

Proces-verbal susținere raport de cercetare online

 

Proceduri online

Procedură susținere publică online / presusținere online

Procedură susținere raport de cercetare online

Procedură abilitare online

Regulamente

Metodologia de admitere
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2020 -2021

REGULAMENTUL
Școlii Doctorale din cadrul
 Facultății de Filosofie și Științe Social-PoliticeUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

RULES AND REGULATIONS
of The Doctoral School
of the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Codul revizuit al studiilor doctorale

Ordonanta de urgenţă nr 4 din 2-martie-2016

Hotărârile Consiliului Școlii Doctorale   2017-2020

 

Rapoarte anuale ale Scolii Doctorale

Raport SD FSSP 2017

Raport SD FSSP 2018

Raport SD FSSP 2019

 

Legislație

Proceduri

Diverse documente

  Discipline PPUA

 Cuantum taxă sustinere publică

 Cuantum burse

 

Formulare

Act aditional standarde minimale domeniul Filosofie

Act aditional standarde minimale domeniul Sociologie

Act aditional standarde minimale domeniul Stiinte Politice

Act aditional standarde minimale domeniul Stiinte ale Comunicarii

 

Documentele  necesare pentru dosarul de confirmare a titlului ştiinţific de doctor

 • copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;
 • copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;
 • copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 •  CV-ul studentului-doctorand;
 •  decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
 •  contractul de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale, după caz. Datele personale, cu excepţia numelui, nu vor fi vizibile public;
 •  cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii;
 •  copie scanată după declaraţia semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  cel puţin un raport de similitudini care va include rezoluţia conducătorului de doctorat şi, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;
 • referat întocmit de şcoala doctorală, preliminar susţinerii publice a tezei, şi documente care atestă parcursul programului de studii;
 •  propunerea componenţei comisiei de susţinere publică, formulată de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD;
 • CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică;
 •  decizia de numire a comisiei de susţinere publică;
 •  cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
 •  anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de şcoala doctorală cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
 •  adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;
 •  rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
 •  referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;
 •  avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul şcolii doctorale;
 • procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu întrebări şi răspunsuri, care conţine propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toţi membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susţinerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoţită de o adresă certificând durata înregistrării şi buna ei conservare (opţional);
 •  rezumatul tezei de doctorat;
 • teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic;
 • lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;
 •  declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;
 •  solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCŞ.

Copiile documentelor, semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, din dosarul de doctorat se încarcă pe platforma electronică naţională.

Procesul-verbal al susţinerii publice, prevăzut la art. 9 lit. ş), include şi:

 •  calificativul propus a se acorda;
 • indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii;
 • data susţinerii publice a tezei de doctorat.

Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt încărcate semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, pe platforma electronică naţională, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.

Formular pentru eliberarea Diplomei de Doctor după confirmarea titlului de doctor de către CNATDCU

RELEVANT DOCTORAL THESES COMPLETED

I. PHILOSOPHY


Advisor: Prof. dr. ANTON ADAMUT

Crîşmăreanu, Florin, THE CONCEPT OF METAPHYSICS IN FRANCESCO SUAREZ. FROM THE ENTIS ANALOGY TO THE UNIVOCALITY OF BEING (cotutelle: Ph.D. prof. Christian Trottman, Université François Rabelais, Tours, France), 2009

Băltuţă, Elena, THE PROBLEM OF INTENTIONALITY IN THOMAS OF AQUINAS, 2011

Advisor: Prof. univ. dr. ŞTEFAN AFLOROAEI

Bondor, George, FROM METAPHYSICS TO HERMENEUTICS. FRIEDRICH NIETZSCHE, 2004

Balba, Corneliu, CRITIQUE OF REPRESENTATION AND THE END OF MODERNITY. MICHEL FOUCAULT, 2005

Gherghel, Valeriu, THE BOUNDS OF METAPHYSICAL LANGUAGE. FROM THE ONE OF PLATO TO THE ONE OF PLOTINUS, 2005

Advisor: Prof. univ. dr. CARMEN COZMA

Măgurianu, Liviu Adrian, HUMANNESS’ ACHIEVEMENT WITHIN AN EDUCATIONAL ETHICS

Şoptică, Ciprian-Iulian, THE MORAL FULFILLMENT. A PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE


Prof. univ. dr. TRAIAN DINOREL STĂNCIULESCU

Poenaru, Aritia, SEMIOTICS OF THE ARCHITECTURAL FORMS (2010):

Bahrin, Ana-Daniela, THE CONDITION OF TRAGIC IN THE CREATION OF ALBERT CAMUS: SEMIOTIC INTERPRETATION (2011)

Advisor: Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu

Ungureanu, Daniel ,FUNDAMENTALISMUL ISLAMIC CA FORMĂ A ORBIRII AXIOLOGICE

Sidoriuc, Marius, CONCEPTUL DE RUINĂ. RUINA CA HETEROTOPIE

 

II. SCIENCES OF COMMUNICATION

Prof. dr. CONSTANTIN SĂLĂVĂSTRU

Tuţui, Viorel, THE PROBLEM OF THE A PRIORI IN CONTEMPORARY EPISTEMOLOGY, 2008.
 


III. SOCIOLOGY

Advisor: Prof. univ. dr. DOINA BALAHUR

Popovici, Irina-Elena, THE MINORS BEHAVIOR IN THE VIRTUAL SPACE AND ONLINE GROOMING. THE PROFILE OF ROMANIAN UNDERAGE USER OF INTERNET SOCIAL NETWORKS

Margineanu-Vicovan, Magdalena, CARE AND EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD UNDER EUROPEAN POLICY AND LAW. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ROMANIA AND GERMANY

Arustei – Braescu, Dana - Paula, FEAR AND RISK IN CHILD PROTECTION. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ROMANIA AND GREAT BRITAIN.

Advisor: Prof. univ. dr. NICU GAVRILUŢĂ

Aboboaei, Cristina, RELIGION AND POWER IN INTERNATIONAL TERRORISM

Zanfirescu, Liviu, DESECRATION OF THE BODY AND HUMAN TRAFFICKING.


Advisor: Prof. univ. dr. MIHAI DINU GHEORGHIU

 

Octavia Amariţei Gramaticu, Octavia, OCCUPATIONAL STRESS IN KINDERGARTEN WITH EXTENDED PROGRAMME. THE IMPACT OF CHANGES IN THE EDUCATIONAL STRUCTURE ON HUMAN RESOURCES IN PRE-SCHOOL EDUCATION. (2011)

 

Nastasă Neculau, Diana, THE IMPACT OF THE SENTENCE EXECUTION ON THE SOCIAL REINTEGRATION OF FORMER PRISONERS, (2011)

 

IV. POLITICAL SCIENCES

 

Advisor: Prof. univ. dr. ANTON CARPINSCHI

 

Mărgărit, Diana, FROM NATIONAL TO SUPRANATIONAL. CONCEPTUAL MUTATIONS OF THE DEMOCRACY

 

Grecu, Silviu, QUANTITATIVE - MULTIVARIATE MODELING OF THE DEMOCRACY CONSOLIDATION PROCESSES OF THE EAST-EUROPEAN SPACE

 

 

TOPICS FOR DOCTORAL

RESEARCH

I. PHILOSOPHY

Prof. univ. dr. ANTON ADAMUT

- The Analogy and Univocality of Being in Medieval Philosophy

- Freedom and Free Will in Saint Augustine’s Philosophy

- Metaphysics and Intentionality in Medieval Philosophy

Prof. univ. dr. ŞTEFAN AFLOROAEI

- The Critical Version of Metaphysics (Imm. Kant)

- Phenomenology and Hermeneutics (H.-G. Gadamer)

- Metaphysics and Hermeneutics (M. Eliade, P. Ricoeur)

Prof. univ. dr. CARMEN COZMA

- Theoretical Ethics and Applied Ethics

- Aretaic and Deontic in Moral Philosophy

- Ethics’ Challenges in the Context of Globalization

Prof. univ. dr. MARIUS DUMITRESCU

- Human Nature and the Problem of Freedom in the Philosophy of 17th-18th Centuries

- Philosophy, Science and Art in the Renaissance

- Philosophy of the Baroque theater


Prof. univ. dr. PETRU IOAN

- The Logic of Designation and Enunciation in Terms of Aristotelian Table of the Existence Categories

- Distortions and Blockages in Social Communication: an Application of the Situational - Hexadic Model

- The Slippage in the Functioning of Politics and Ways of Overcoming Them: a Situational – Hexadic Model

Prof. univ. dr. NICOLAE RÂMBU

- Morphology of Culture

- Culture and Civilisation

- The Values of Metaphysics

- The Gnoseology of Values

- The Crisis of Values

Prof. univ. dr. TRAIAN DINOREL STĂNCIULESCU

- The Sign as a „Hard Nucleus” of Semiotic Discourse

- The human language, from nature to culture

- The semiotic methodology, an efficient instrument of analysis and construction

Prof. univ. dr. DUMITRU N. ZAHARIA

- Theories on Art in Antiquity: Plato and Aristotle

- Theories on Art in The Modern Era: Hegel or Kant

- Evaluation and Aesthetic Judgment

- Aesthetic Criteria in Light of Contemporary Arts

 

II. SCIENCES OF

COMMUNICATION

Prof. univ. dr. CONSTANTIN SĂLĂVĂSTRU

- Rational Order of Discourse: Argument, Argumentation Techniques and Argumentative Strategies

- Style and Expressivity in the Construction of Oratorical Discourse

A Special Form of Discourse: Public Debate

III. SOCIOLOGY

Prof. univ. dr. DOINA BALAHUR

- Gender, Career and Excellence in Scientific Research. Gender Equality in Science. Research Activity within this Topic will be Carried out in Cooperation with the European FP7 Project “Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science”.

- Society, Law and the New Forms of Social Control (Crime, Risk and Community Safety; Juvenile Justice in Europe; Restorative Justice, Mediation and Conflict Resolution ; Social Control, Surveillance and the New Information Technologies, Youth Violence in European Societies).

- Social Work and Human Rights: Protection Strategies and Social Programmes for Vulnerable People and Groups (Children, Women, Ethnic Minorities, Refugees, Migrants, Human Trafficking).


Prof. univ. dr. NICU GAVRILUŢĂ

- Protestant Origins of the Modern Mentality

- Challenge (post) Modernity: Sexuality, Abortion and Cloning. A Socio-Anthropological Perspective

- Tolerance, Intolerance and Religious Fundamentalism

Prof. univ. dr. MIHAI DINU Gheorghiu

- Sociology of Elites

- Sociology of Community

- Sociology of Intellectuals, of Literature and of the Arts

IV. POLITICAL SCIENCES

Prof. univ. dr. ANTON CARPINSCHI

- Multiculturalism and Globalization. Trends and Challenges.

- Political System and Global Society

- Political Ideologies and the Dynamics of Democracy

Prof. univ. dr. GHEORGHE POEDE

- Political Science and Theory of Knowledge

- Typology of Domination and Current Theories on Power

- Political Theory and its Problems

- Objectivity and Subjectivity in Political Science.

Go to top