ADMITERE LICENȚĂ sesiunea SEPTEMBRIE 2019

 

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere Licență 2019(pdf)

 

Locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2019

Filosofie

română

40

10 

 4

 

 1      

Sociologie

română

100

 

 47

 

 1

 

 

 

Resurse umane

română

120

 

 23    

 

 

 

Asistență socială

română

315

 

 50

 

 

 

 

 

Științe politice

română

100

 1

 55          

Relații internaționale și studii europene

română

120

  

 38  1  1

 

   

Comunicare și relații publice

română

130

 

 22    

 

   
 

 

 

     

 

     

SPECIALIZĂRI
Forma de învățământ: la Distanță

Limba de
predare

Capacitate
de școlarizare

Buget

Taxă

Buget

Buget

Buget, cu bursă

Buget

Taxă

Asistență socială

română

50

--

 

--

--

--

--

--

Comunicare și relații publice

română

50

--

 10

--

--

--

--

--

* cetățeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE și SEE

 Click înscrieri online Licență 2019

 

Media de la bacalaureat (100%).

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: Nota la disciplina Limba și Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici
Pot fi înscriși fără admitere (și fără plata taxei de înscriere) absolvenții de liceu care au obținut următoarele distincții:

 • Premiile I, II și III la Olimpiadele: Filosofie, Socio-Umane, Logică, Sociologie, Cultură civică;
 • Premiile I, II și III la Concursuri Naționale și Internaționale pentru elevi în domeniul științelor sociale și umaniste.

 

250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde și-au depus actele în original), următoarele categorii de candidați:
a) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
b) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
c) candidații (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinți;
d) candidații (în vârstă de până la 25 ani) proveniți din casele de copii sau plasament familial;
f) candidații care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune, premii speciale) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare, acolo unde și-au depus actele în original) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iași.
Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din țară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menționând numele Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, numele Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și forma de învățământ (licență / masterat; învățământ cu frecvență / învățământ la distanță) la care urmează să îți depui dosarul. Dovada plății (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanța nu va putea fi luată în considerare.

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.

Plata taxelor se poate face si on-line

 PAŞI PENTRU PLATA ONLINE A TAXEI DE ADMITERE

Taxa de înscriere nu se restituie.

 

Înscrierea candidaților: 9 - 11 septembrie (9:00 – 16:00)  (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 12 septembrie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 13 septembrie (9:00 – 16:00), 14 septembrie  (9:00 – 12:00 (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

3000 LEI

 

 • Fișa de înscriere
 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României;
 • Original* și copie** după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie** după certificat de naștere;
 • Original* și copie** după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5 cm);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (original* și copie**);
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

 

Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.

O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit se suportă de către studenți

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

Mai multe informaţii pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI pot fi consultate aici Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020

 Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale şi / sau studii de licenţă efectuate în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat şi/sau diplomei de licenţă obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatelor de recunoaştere emise de către C.N.R.E.D.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate, astfel:

  • Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED
  • Dosarul pentru echivalarea studiilor de licenţă efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED.

 Taxa pentru echivalare va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere.

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Anexa 1 continut dosar recunoastere diploma de bacalaureat

Anexa 2 continut dosar recunoastere studii de licenta

Anexa 3 cerere echivalare diploma bacalaureat 2019

 Anexa 4 cerere echivalare superior 2019

 Anexa 5 lista statelor pentru care se solicita apostilarea sau supralegalizarea

 Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC (în perioada 9 - 11 septembrie ) sau Click Inscriere on-line 

Admitere 2019 Licență

NStepsLicenta

INFORMAŢII DESPRE SPECIALIZĂRI, DISCIPLINE, PROFESORI ETC:

 • Y
 • R
 • G

afis anunt

Go to top