facebookcrp

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este cel mai mare departament al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, atât din punct de vedere al numărului de cadre didactice titulare (20 cadre didactice titulare), cât și din punct de vedere al numărului de studenți și al programelor de licență și masterat gestionate. Departamentul gestionează trei programe de licență (Sociologie, Resurse umane și Asistență socială) și șase programe de masterat.

 

 Scurt istoric

Primul curs de Sociologie din cadrul Universității din Iași a fost susținut in anul 1897 de către profesorul Constantin Leonardescu. Din anul 1910 Catedra de Sociologie de la Iași este ocupată de Dimitrie Gusti, iar din 1920 de către Petre Andrei. Din 1941 catedra este preluată de către Alexandru Claudian până în anul 1948 când sociologia este eliminată ca disciplină din curricula universităților românești.
Sociologia este reintrodusă în Universitatea din Iași în anul 1967. Cursurile de sociologie au fost susținute de către profesorii Iosif Nathansohn, Petre Dumitrescu, Vasile Miftode și Anton Carpinschi.

 Istoric SAS

 

Istoric SAS 2

Catedra de Sociologie a fost înființată în anul 1990 de profesorul Vasile Miftode și condusă de acesta până în anul 2007. În perioada 2007 – 2016 conducerea catedrei / departamentului a fost asigurată de Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan (în anul 2012 a fost adoptată organizarea sub forma Departamentului de Sociologie și Asistență Socială). Din anul 2016 Directorul Departamentului este Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei.

 Resursa umană

În prezent, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este structurat pe două colective: colectivul de sociologie și colectivul de asistență socială.

 

grafic 1

 

 

Resursa umană de care dispune Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este înalt calificată. Toate cadrele didactice au obținut titlul de doctor și au urmat stagii de pregătire și perfecționare la universități de prestigiu din străinătate.

Nouă titulari au câștigat burse postdoctorale, iar șapte titulari sunt abilitați să conducă teze de doctorat (Prof.Univ.Dr. Nicu Gavriluță. Prof.Univ.Dr. Doina Balahur, Prof.Univ.Dr. Ștefan Cojocaru, Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță, Prof.Univ.Dr. Daniela Cojocaru, Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan și Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu)

 

grafic 2

 

 

Specializări de licenţă 

În anul 1990 a fost înființată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultății de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Specializarea Sociologie din cadrul Facultății de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 și a funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999. Din anul 2004 programul de licență Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 30.04.2015

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1991) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999. Din anul 2004 programul de licență Asistență Socială a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Programul de licență este evaluat periodic de către ARACIS care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 28.02.2019. Specializarea de licență Asistență Socială are cea mai mare capacitate de școlarizare dintre specializările de asistență socială din România (315 studenți /an).

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze și programul de licență Resurse Umane în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011. Programul de licență Resurse Umane a fost evaluat de către ARACIS în 2018, fiind acreditat și obținând calificativul încredere, conform hotărârii ARACIS din data de 20.12.2018. Ca urmare a respectivei evaluări capacitatea de școlarizare a fost dublată, ajungând la 120 studenți / an.

Toate programele de licență funcționează în conformitate cu sistemul Bologna și sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre) și sunt acumulate 180 credite ECTS.

 Absolventi licenta

Specializări de masterat

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială gestionează șase programe de masterat, încadrate  în două domenii de masterat: domeniul sociologie și domeniul asistență socială.

Domeniul de masterat sociologie

  •  Securitate comunitară și controlul violenței (SCCV)

Programul de masterat SCCV a fost acreditate conform "Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS" în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006. (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menține acreditarea celor cinci programe de masterat și calificativul încredere.

  • Sociologia organizațiilor și a resurselor umane (SORU)

Programul de masterat SORU a fost înființat în anul 2019, fiind încadrat în domeniul de masterat sociologie, conform hotărârii ARACIS din 19.12.2019.

 

Domeniul de masterat asistență socială

  • Familia și managementul resurselor familiale (FMRF)
  • Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor (Prob)
  • Supervizare și planificare socială (SPS)
  • Masterat european de protecția drepturilor copilului (PDC)

Programele de masterat din domeniul asistență socială au fost acreditate conform "Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS" în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006. (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menține acreditarea celor cinci programe de masterat și calificativul încredere.

 

Toate programele de masterat funcționează în conformitate cu sistemul Bologna si sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre) și sunt acumulate 120 credite ECTS.

 Absolventi masterat

Revista Departamentului

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială editează o revistă științifică:
Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (Serie Nouă) Sociologie și Asistență Socială (Redactor șef: Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu; Indexare: EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological Abstract, PROQUEST-Social Services Abstracts, PROQUEST-Worldwide Political Science Abstracts, Ulrich, IBSS, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO, CNCSIS (2008-2011: B+)
 

http://www.coping-project.eu/

http://www.coping-project.eu/

COPING (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health) was a child-centred FP 7th fouded project which aimed to investigate the characteristics of children with imprisoned parents, their resilience, and their vulnerability to mental health problems.

http://profitpentruoameni.ro/

http://profitpentruoameni.ro/

Proiectul (POSDRU) Modelul Economiei Sociale în România este cofinanţat din Fondul Social European. Obiectiv principal al proiectului este dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale pe aceeași linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice și incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate pe piața muncii.

http://stages.csmcd.ro/

 http://stages.csmcd.ro/

The STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality) project has been designed with the general aim of making the most of the unprecedented opportunity, provided by the European Commission, in the framework of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development.

https://ec2u.eu/

https://ec2u.eu/

EC2U: un nou program de master interdisciplinar – Lifelong well-being and Healthy Ageing – şi un Institut Virtual de Cercetare în domeniul Good Health and Well-Being.

http://euprha.org

http://euprha.org

The EUPRHA (European Universities on Professionalization on Humanitarian Action) Project is a European effort to give a common response to the new trends on the Humanitarian sector.

http://sociologcautjob.ro/

http://sociologcautjob.ro/

Proiectul Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale este finanţat din Fondul Social European. Proiectul are ca grup ţină masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale şi membrii ai structurilor de conducere şi comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate si urmăreste să contribuie la îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi de cercetare ale acestora conform normelor impuse de Stategia Lisabona şi Stategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013.

http://societateasociologilor.ro/

http://societateasociologilor.ro/

Societatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti

https://www.eancertificate.com

 https://www.eancertificate.com

Certificat european pentru furnizorii de servicii de îngrijire de lungã duratã
Titlul proiectului: MODIFICATION OF THE EDUCATIONAL MODULE - EDE CERTIFICATE FOR PROVIDERS OF LONG-TERM CARE FOR SENIORS. Număr: 2018-1-CZ01-KA202-048076.

Go to top