facebookcrp

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este cel mai mare departament al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, atât din punct de vedere al numărului de cadre didactice titulare (19 cadre didactice titulare), cât și din punct de vedere al numărului de studenți și al programelor de licență și masterat gestionate. Departamentul gestionează trei programe de licență (Sociologie, Resurse umane și Asistență socială) și cinci programe de masterat.

 

 Scurt istoric

Primul curs de Sociologie din cadrul Universității din Iași a fost susținut in anul 1897 de către profesorul Constantin Leonardescu. Din anul 1910 Catedra de Sociologie de la Iași este ocupată de Dimitrie Gusti, iar din 1920 de către Petre Andrei. Din 1941 catedra este preluată de către Alexandru Claudian până în anul 1948 când sociologia este eliminată ca disciplină din curricula universităților românești.
Sociologia este reintrodusă în Universitatea din Iași în anul 1967. Cursurile de sociologie au fost susținute de către profesorii Iosif Natansohn, Petre Dumitrescu, Vasile Miftode și Anton Carpinschi.

 Istoric SAS

 

Istoric SAS 2

Catedra de Sociologie a fost înființată în anul 1990 de profesorul Vasile Miftode și condusă de acesta până în anul 2007. În perioada 2007 – 2016 conducerea catedrei / departamentului a fost asigurată de Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan (în anul 2012 a fost adoptată organizarea sub forma Departamentului de Sociologie și Asistență Socială). Din anul 2016 Directorul Departamentului este Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei.

 Resursa umană

 

În prezent Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este structurat pe două colective: colectivul de sociologie și colectivul de asistență socială.

structura gradelor didactice pe colective

Resursa umană de care dispune Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este înalt calificată. Toate cadrele didactice au obținut titlul de doctor și au urmat stagii de pregătire și perfecționare la universități de prestigiu din străinătate. Nouă titulari au câștigat burse postdoctorale, iar șase titulari sunt abilitați să conducă teze de doctorat (Prof.Univ.Dr. Nicu Gavriluță. Prof.Univ.Dr. Doina Balahur, Prof.Univ.Dr. Ștefan Cojocaru, Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță, Prof.Univ.Dr. Daniela Cojocaru și Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan)

resursa umana sas

Specializări de licenţă 

În anul 1990 a fost înființată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Specializarea Sociologie din cadrul Facultății de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 și a funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1991 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1992) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Sociologie și programul de licență Asistență Socială, au primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Conform hotărârii ARACIS din 22.07.2010 se menține acreditarea celor două programe de licență și calificativul încredere.

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze și programul de licență Resurse Umane în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Toate programele de licență funcționează în conformitate cu sistemul Bologna și sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre) și sunt acumulate 180 credite ECTS.

 Absolventi licenta

Specializări de masterat

În cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială funcționează cinci programe de masterat acreditate: Securitate Comunitară și Controlul Violenței (SCCV); Familia și Managementul Resurselor Familiale (FMRF); Probațiune, Mediere și Asistența Socială a Victimelor Infracțiunilor (Prob); Masterat European de Protecția Drepturilor Copilului (PDC); Supervizare și Planificare Socială (SPS). Programele de masterat au fost acreditate conform "Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS" în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006. (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menține acreditarea celor cinci programe de masterat și calificativul încredere.

Toate programele de masterat funcționează în conformitate cu sistemul Bologna si sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre) și sunt acumulate 120 credite ECTS.

 Absolventi masterat

Revistele Departamentului

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială editează două reviste științifice:
Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (Serie Nouă) Sociologie și Asistență Socială (Redactor șef: Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu; Indexare: EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological Abstract, PROQUEST-Social Services Abstracts, PROQUEST-Worldwide Political Science Abstracts, Ulrich, IBSS, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO, CNCSIS (2008-2011: B+)
Revista de Economie Socială (Redactor șef: Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu; Indexare: Proquest-Ulrich, Proquest Central, Ebsco, CEEOL, IndexCopernicus, DOAJ, SCIPIO; Revista de Economie Socială este editată în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale).

 

http://www.coping-project.eu/

http://www.coping-project.eu/

COPING (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health) was a child-centred FP 7th fouded project which aimed to investigate the characteristics of children with imprisoned parents, their resilience, and their vulnerability to mental health problems.

http://profitpentruoameni.ro/

http://profitpentruoameni.ro/

Proiectul (POSDRU) Modelul Economiei Sociale în România este cofinanţat din Fondul Social European. Obiectiv principal al proiectului este dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale pe aceeași linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice și incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate pe piața muncii.

http://stages.csmcd.ro/

 http://stages.csmcd.ro/

The STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality) project has been designed with the general aim of making the most of the unprecedented opportunity, provided by the European Commission, in the framework of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development.

http://euprha.org

http://euprha.org

The EUPRHA (European Universities on Professionalization on Humanitarian Action) Project is a European effort to give a common response to the new trends on the Humanitarian sector.

http://sociologcautjob.ro/

http://sociologcautjob.ro/

Proiectul Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale este finanţat din Fondul Social European. Proiectul are ca grup ţină masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale şi membrii ai structurilor de conducere şi comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate si urmăreste să contribuie la îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi de cercetare ale acestora conform normelor impuse de Stategia Lisabona şi Stategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013.

http://societateasociologilor.ro/

http://societateasociologilor.ro/

Societatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti

Go to top