ADMITERE MASTERAT 2018

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere Master

Afis MasterFAMC
Afis SDI

 

 

Locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2018

 

          Număr locuri distribuite BUGET cetăţeni ROMÂNI*, UE, SEE şi CE Taxă TOTAL
Domeniul Program masterat Limba de predare Forma de învăţământ Capacitate de școlarizare Buget Rromi Domenii prioritare TOTAL BUGET
Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural română IF 100       0 7 7
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei română IF 75       0 10 10
Asistenţă socială Familia şi managementul resurselor familiale română IF 300       0 10 10
Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor română IF       0 7 7
Supervizare şi planificare socială română IF       0 10 10
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului română IF 6 1   7 9 16
Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional română IF 275       0 11 11
Studii europene de integrare şi securitate română IF 11   1 12 12 24
Studii de dezvoltare internaţională engleză IF 1     1 13 14
Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate română IF 100       0 10 10

IF = învățământ cu frecvență; ID = învățământ la distanță

 

 Tel: 0757.766.531

 email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Condiţiile de admitere

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota obținută la analiza unui CV (recomandăm modelul Europass) și a scrisorii de intenție

Utile:

Pentru elaborarea CV-ului recomandăm modelul Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro
Documente: Formular CVinstrucțiuni completare CVModel scrisoare de intenție word / pdf

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă

 

Taxă de înscriere:

250 LEI pentru fiecare domeniu

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde și-au depus actele în original), candidații (în vârstă de până la 25 de ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere.

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din țară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menționând numele Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, numele Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și forma de învățământ (licență / masterat; învățământ cu frecvență / învățământ la distanță) la care urmează să îți depui dosarul. Dovada plății (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanța nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată universitatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2018

Înscrierea candidaților: 10-12 septembrie  (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC; online aici)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 13 septembrie   (Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 14 septembrie  (Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC)

* În data de  15 septembrie 2018 (9:00 – 17:00) se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019: 

3000 LEI

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, Adeverința eliberată de facultate
 • Original* și copie** după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția);
 • Original* și copie** după certificat de naștere;
 • Original* și copie** după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (original* și copie**);
 • CV (Click pentru a descărca modelul și instrucțiunile);
 • Scrisoare de intenție (Click pentru a descărca modelul word / pdf);
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 care elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate.

Informații suplimentare

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master.
Candidații care au fost exmatriculați de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a școlarizării), indiferent de forma de învățământ. Ei au obligația ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declarațiile false atrag eliminarea din concursul de admitere și aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal.
Absolvenții cu diplomă de master pot urma un alt program de studii de master. Cea de-a doua specializare va fi în regim cu taxă (dacă au consumat finanțarea cu prima specializare) sau cu finanțare de la buget (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu finanțați la specializarea inițială, dacă este cazul) în cazul în care au media de admitere mai mare sau egală cu ultima medie de admitere finanțate de la buget.

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC (în perioada 10 -12 septembrie; zilnic între orele 9:00 – 17:00) sau on-line aici (în perioada 10 -12 septembrie)

Admitere 2018 Master

NStepsMasterat

INFORMAŢII DESPRE SPECIALIZĂRI, DISCIPLINE, PROFESORI ETC:

 • Y
 • R
 • G

afis anunt

Go to top