ADMITERE MASTERAT SEPTEMBRIE 2019

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere Master

 

 

 

Locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2019 


DOMENIUL

PROGRAM MASTERAT

Limba de predare

Forma de învățământ

Capacitate de școlarizare

ROMÂNI*

ROMI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Buget

Taxă

Buget

Buget, cu bursă

Buget

Taxă

Filosofie

Filosofie aplicată și management cultural

română

IF

100

 5

 9    1  2  

Sociologie

Securitate comunitară și controlul violenței

română

IF

75

 

 7      1  1

Sociologia organizațiilor și a resurselor umane
(începând cu sesiunea iulie 2020)

română

IF

 

         

Asistență socială

Familia și managementul resurselor familiale

română

IF

300

 

 5      1  1

Probațiune, mediere și asistența sociala a victimelor infracțiunilor

română

IF

 

 5      1  1

Supervizare și planificare socială

română

IF

 

 6      1  1

Masterat european de protecție a drepturilor copilului

română

IF

 

 8      1  

Științe politice

Politici publice și management instituțional

română

IF

150

 

         

Studii de dezvoltare internațională

engleză

IF

 10

 5  1    2  1

Științe ale comunicării

Relații publice și publicitate

română

IF

75

 

 15        1

* cetățeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE și SEE
IF = învățământ cu frecvență; ID = învățământ la distanță

 Click înscrieri online Master 2019

 

Condițiile de admitere

– 60% Media examenului de licență;
– 40% interviu (Scrisoare de intenție și CV)

Utile:
Pentru elaborarea CV-ului recomandăm modelul Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro
Documente: Formular CV; instrucțiuni completare CV; Model scrisoare de intenție word / pdf

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie: media generală E.C.T.S. a anilor de studii de licență.

 

Taxă de înscriere:

250 LEI pentru fiecare domeniu

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde și-au depus actele în original) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din țară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menționând numele Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, numele Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și forma de învățământ (licență / masterat; învățământ cu frecvență / învățământ la distanță) la care urmează să îți depui dosarul. Dovada plății (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanța nu va putea fi luată în considerare.

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

Plata taxelor se poate face si on-line

 PAŞI PENTRU PLATA ONLINE A TAXEI DE ADMITERE

Taxa de înscriere nu se restituie.

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9 - 11 septembrie (9:00 – 16:00)  (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 12 septembrie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 13 septembrie (9:00 – 16:00), 14 septembrie  (9:00 – 12:00 (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)

 

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2019 – 2020:

3000 LEI

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

 • Fișa de înscriere
 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, Adeverința eliberată de facultate
 • Original* și copie** după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția);
 • Original* și copie** după certificat de naștere;
 • Original* și copie** după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5 cm);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (original* și copie**);
 • CV (Click pentru a descărca modelul și instrucțiunile);
 • Scrisoare de intenție (Click pentru a descărca modelul word / pdf);
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

 

Informații suplimentare

Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master.

Candidații care au fost exmatriculați de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a școlarizării), indiferent de forma de învățământ. Ei au obligația ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declarațiile false atrag eliminarea din concursul de admitere și aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal.

Absolvenții cu diplomă de master pot urma un alt program de studii de master. Cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă (dacă au consumat finanțarea cu prima specializare) sau cu finanțare de la buget (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu finanțați urmați la specializarea inițială, dacă este cazul) în cazul în care au media de admitere mai mare sau egală cu ultima medie de admitere pentru locurile finanțate de la buget.

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

Mai multe informaţii pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI pot fi consultate aici Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020

Informații utile pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate

 Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale şi / sau studii de licenţă efectuate în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat şi/sau diplomei de licenţă obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatelor de recunoaştere emise de către C.N.R.E.D.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate, astfel:

  • Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED 
  • Dosarul pentru echivalarea studiilor de licenţă efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED.

Taxa pentru echivalare va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere.

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Anexa 1 continut dosar recunoastere diploma de bacalaureat

Anexa 2 continut dosar recunoastere studii de licenta

Anexa 3 cerere echivalare diploma bacalaureat 2019

Anexa 4 cerere echivalare superior 2019

Anexa 5 lista statelor pentru care se solicita apostilarea sau supralegalizarea

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC (în perioada 9 - 11 septembrie (9:00 – 17:00)) sau  Click înscrieri online Master 2019

Admitere 2019 Master

NextStepsMasterat

INFORMAŢII DESPRE SPECIALIZĂRI, DISCIPLINE, PROFESORI ETC:

 • Y
 • R
 • G

afis anunt

Go to top