Consiliul facultății

Facultatea este condusă de către Consiliul Facultăţii, alcătuit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi studenţilor. Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al Facultăţii.

La începutul fiecărui mandat, Consiliul îşi stabileşte structura în funcţie de regulamentele, cerinţele şi condiţiile impuse de situaţia de moment a facultăţii. 

Componenţa Consiliului ţine cont de structura facultăţii asigurându-se o reprezentare proporţională a tuturor departamentelor.

Directorii de departamente fac parte de drept din Consiliul Facultăţii. 

Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii:

 • alege sau demite Prodecanii facultăţii;
 • validează alegerea şi demiterea Directorilor de Departamente din cadrul facultăţii;
 • aprobă proiectele strategice şi planurile operaţionale de dezvoltare a facultăţii;
 • aprobă planurile de învăţământ;
 •  aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 • aprobă statele de funcţii ale Departamentelor, propuse de directorii de departament;
 • aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi aprobă sau, după caz, avizează rezultatele concursurilor;
 • stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare, cu respectarea criteriilor şi standardelor minime stabilite la nivel naţional sau la nivelul Universităţii;
 • avizează propunerile Departamentului Didactic pentru acordarea titlurilor de cadru didactic asociat, profesor consultant precum şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare;
 • aprobă programele de studii gestionate de Facultate (specializările pentru licenţă, studii aprofundate şi masterat);
 • adoptă Regulamentele de admitere, licenţă, burse şi cazare în cămine, precum şi alte reglementări cerute de Carta Universităţii;
 • aprobă regulamentele Departamentelor subordonate Facultăţii care vizează activitatea didactică şi ştiinţifică;
 • aprobă bugetul general al facultăţii, iniţiază, cu aprobarea CA, activităţi aducătoare de venituri;
 • stabileşte principiile de salarizare a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;
 • propune cifra de şcolarizare pe specializări şi cicluri de învăţământ;
 • avizează lucrările de doctorat susţinute în facultate şi propunerile conducătorilor de doctorat privind locurile ce vor fi scoase la concurs în fiecare an;
 • stabileşte strategia cooperării academice internaţionale a facultăţii;
 • validează propunerile colectivelor pentru acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa, Membru de Onoare al Senatului Universităţii în condiţiile Cartei Universităţii;
 • adoptă hotărâri în orice alte probleme date prin Cartă sau lege, de competenţa sa;
 • controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a Facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
 • avizează hotărârile Biroului Consiliului Facultăţii;
 • aprobă rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării academice şi acreditării Facultăţii şi specializărilor.

Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar, conform programării stabilite la începutul fiecărui semestru/an universitar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total de membrii. Dacă acest cvorum nu se realizează, Consiliul nu poate delibera în mod valabil. În acest caz, Consiliul se va întruni de drept la o altă dată stabilită în Biroul Consiliului, astfel încât să se poată asigura cvorumul necesar.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliu au drept de vot în toate problemele, cu excepţia aprobării rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.

 

CONSILIUL FACULTĂŢII


 

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu

Prof. univ. dr. Anton Adămuţ 

Prof. univ. dr. Bogadan Ştefanachi 

Conf. univ. dr. Alexandru Ioan Grădinaru

Prof. univ. dr. Petru Bejan

Prof. univ. dr. Alexandru Tofan

Prof. univ. dr. George Bondor 

Conf. univ. dr. Romeo Asiminei

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă

Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi 

Prof. univ. dr. Virgil Stoica

Conf. univ. dr. Diana Maria Mărgărit

Conf. univ. dr. Ilie Gheorghe Fârte

Cadru didactic invitat permanent, Director Școala Doctorală

Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu

 


REPREZENTANŢII STUDENŢILOR  ÎN CONSILIUL PROFESORAL

 1. Romedea Andrei Petru  (licenţă – A.S+Soc+Ru.)  
 2. Cotic Mădălin Iulian (licenţă- C.R.P.) 
 3. Grigore Sebastian (licenţă R.I.S.E+SP)
 4. Mironescu Lisa (master Probaţiune)
 5. Dalban Costel Marian (Scoala Doctorala)
 6. Boboc Bianca Elena (licenţă – Filosofie)
Go to top