ADMITERE STUDII DOCTORALE 2020 - 2021

 

Click pentru a descărca Metodologia de admitere 2020

 Hotararea Senatului privind repartizarea locurilor buget si taxa pentru admiterea la doctorat 2020

 

 

 REZULTATE ADMITERE DOCTORAT 2020-2021 după confirmări

 

Admişi Buget

Admişi Taxă

Admişi Taxă Israel

Respinşi

 

Data şi ora afişării rezultatelor: 11 septembrie 2020, ora 15.45.

                Contestaţiile pot fi depuse electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sâmbătă, 12 septembrie 2020.

                Candidaţii declaraţi admişi îsi pot confirma locul (depunere documente în original, semnarea contractului de studii) în intervalul 14 - 16 septembrie 2020, la Secretariatul Şcolii Doctorale, în intervalul 9.00-16.00.

                Candidaţii admişi pe un loc buget vor trebui sa achite taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei.

                Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor trebui să achite o parte a taxei de şcolarizare în valoare de 30% din taxa anuală de şcolarizare.

 

REZULTATE ADMITERE 2020

Programare comisii admitere doctorat – sesiunea septembrie 2020

Miercuri, 9 septembrie 2020

Domeniu

Interval orar

Filosofie

09:00 – 16:00

Sociologie

08:00 – 16:00

Științe Politice

09:00 – 16:00

Științe ale Comunicării

17:00 – 19:00

 

Înscrierea candidaților: 1-4 septembrie
Selecția candidaților: 7-9 septembrie (data și ora exacte vor fi anunțate ulterior)
Afișarea rezultatelor: 10 septembrie
Contestații (doar pentru proba scrisă – proiectul de cercetare): 11 septembrie
Afișarea rezultatelor după rezolvarea contestațiilor: 14 septembrie
Confirmarea ocupării locului (etapă intermediară): 14-15 septembrie
Afișarea listei finale cu candidații declarați admiși: 16 septembrie
Confirmarea ocupării locului (etapă finală): 17-18 septembrie

1. evaluarea proiectului de cercetare (scris): 50%
2. interviul: 50%

1. Proiectul de cercetare trebuie să fie conceput ținându-se cont de tematica și bibliografia din domeniul în care se candidează (Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării), precum și de tematica și bibliografia orientative ale conducătorului de doctorat.

 • Tematica și bibliografia din fiecare domeniu:

 

 • Lista conducătorilor de doctorat și aria tematică a fiecăruia:

Filosofie
Sociologie  
Științe politice  
Științe ale comunicării 

Proiectul de cercetare (scris) se depune odată cu dosarul de admitere.

Structura proiectului de cercetare:

 • Introducere: motivația cercetării, relevanța științifică a temei;
 • Tema, problema principală și teza propusă, raportate la starea actuală a cunoașterii în domeniu (literature review);
 • Rezultatele anterioare ale candidatului în domeniul tezei (publicații, comunicări, stagii);
 • Obiectivele: rezultatele așteptate, ipotezele cercetării și contribuția sperată la dezvoltarea domeniului;
 • Metodologia cercetării;
 • Referințele bibliografice.


2. Interviul constă în prezentarea proiectului de cercetare doctorală în fața comisiei de admitere.

 • Proiectul de cercetare doctorală trebuie să fie discutat înainte de admitere cu conducătorul de doctorat.
 • Vor fi evaluate: noutatea și relevanța temei de cercetare, acuratețea cu care sunt definite obiectivele și metodele cercetării, cunoașterea literaturii de specialitate, credibilitatea proiectelor.
 • Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Criterii de departajare

 • În cazul mediilor egale, departajarea candidaților se face pe baza notelor de la examenul de disertație. Dacă acest lucru nu este posibil, departajarea se face pe baza notelor de la examenul de licență. În cazul candidaților care nu au notă la examenul de disertație se ia în calcul nota de la examenul de licență.

Locuri admitere (vor fi anunțate în curând)

 

Domeniul de doctorat

Buget cu frecvență  bursă MEN

Buget cu frecvență redusă bursă UAIC

Buget cu frecvență redusă
fără bursă

Etmici Rromi buget

 

Cu taxă*

Filosofie

 

 

 

 

 

 

Sociologie

 

 

 

 

Științe politice

 

 

 

 

Științe ale comunicării

 

 

 

 

* Taxa de școlarizare (doar pentru locurile cu taxă) este de 5000 lei / an.
** Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.
*** Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 7) vor fi solicitate locuri suplimentare de la IOSUD-UAIC și, dacă este necesar, de la MEN.

IMPORTANT: Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care au fost dobândite diploma de licență și cea de masterat.

Locuri speciale
Români de pretutindeni: numărul de locuri va fi alocat de MEN; depunerea dosarului – la Rectorat. Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni:  (a se vedea mai ales Art. 1, 4, 10 și 11).
Cetățeni străini (cont propriu valutar): 15 locuri cu taxă

1. Alegerea conducătorului de doctorat și a temei de cercetare

 • Studiile doctorale presupun o relație permanentă între doctorand și conducătorul de doctorat. Tema cercetării doctorale se alege, de regulă, din aria tematică propusă de conducătorul de doctorat, în urma unor discuții anterioare concursului de admitere. Conducătorul de doctorat face parte din comisia de concurs pentru candidații proprii.
 • Lista conducătorilor de doctorat care și-au manifestat disponibilitatea de a primi noi doctoranzi, inclusiv numărul de locuri anunțate vacante de fiecare conducător poate fi citită aici.

2. Înscrierea la admitere

 • Dosarele complete pot fi transmise online în perioada 1-4 septembrie pe una din adresele: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Dosarele transmise online trebuie să conțină toate actele scanate în format pdf, urmând ca diploma de masterat și foaia matricolă să fie aduse ulterior la Secretariat de candidații declarați admiși.
 • Dacă situația sanitară o va permite, dosarele se vor putea depune și la Secretariatul Școlii Doctorale (dna Cati Lili Leaua), în perioada 1-4 septembrie 2020, orele 8-16. Adresa Secretariatului: Bd. Carol I nr. 11, corp A, parter; telefon 0232 20 10 54.

 

Conținutul dosarului de înscriere:

- fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat (poate fi descărcată de aici);
- curriculum vitae;
- lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
- atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, eliberat de Facultatea de Litere a UAIC cu cel mult 2 ani înainte de examenul de admitere; fac excepție candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă (a unei facultăți acreditate) în titulatura căreia apare o limbă străină, cei care au testul DELF / DALF, TOEFEL, Cambridge, Zertifikat Deutsch sau alte certificate internaționale recunoscute. Informații suplimentare: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
- copie a certificatului de naștere;
- copie a actului de identitate;
- copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui (dacă este cazul);
- copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
- copie a diplomei de licență și foaia matricolă;
- diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberate de secretariatele facultăților);
- chitanța de achitare a taxei de înscriere (250 lei). Taxa de înscriere nu se restituie. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior.

         Contul in care se face plata este RO68BRDE240SV89534452400 - cu precizarea care se face la bancă: "admitere doctorat Facultatea de Filosofie".

3. Desfășurarea concursului de admitere

 • Concursul de admitere se desfășoară pe fiecare domeniu de doctorat: Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării.
 • Concursul de admitere are loc în intervalul 7-9 septembrie 2020.
 • Data și orele pentru proba de interviu, pentru fiecare domeniu de doctorat, vor fi anunțate ulterior, împreună cu modalitate de susținere a admiterii (online sau față în față). În cazul susținerii online, vor fi anunțate platforma și link-ul videoconferinței pentru fiecare domeniu și vor fi transmise prin e-mail invitații către candidați și către membrii comisiei.

4. Anunțarea rezultatelor

 • Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a burselor, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu, conform deciziei comisiei/comisiilor de admitere.
 • Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.
 • Rezultatele se afișează la avizierul Școlii Doctorale și pe site (10 septembrie).
 • Contestațiile se pot depune în ziua de 11 septembrie 2019, orele 8-16, doar pentru proba scrisă – proiectul de cercetare. Rezultatele finale în urma rezolvării contestațiilor vor fi anunțate prin afișaj și pe site.

5. Confirmarea din partea candidaților admiși

 • După afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor, în zilele de 14-15 septembrie 2020, candidații declarați admiși vor confirma ocuparea locului alocat în urma admiterii și vor semna contractul de studii.
 • Locurile neconfirmate sau refuzate de candidații declarați admiși vor fi repartizate următorilor clasați, dacă îndeplinesc criteriile minime de admitere (media 7). Aceștia vor confirma locurile alocate și se vor întocmi listele finale.

6. Solicitarea de locuri suplimentare

 • Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 7) vor fi solicitate locuri suplimentare de la IOSUD-UAIC și, dacă este necesar, de la MEN.  

 

 


 

 

Rezultate admitere 2019 după confirmări

Domeniul FILOSOFIE

Lista candidaţilor admişi - buget

Domeniul SOCIOLOGIE

Lista candidaţilor admişi - buget

Lista candidaţilor români admişi - taxă

Lista candidaţilor din ISRAEL admişi - taxă

Lista candidaţilor respinşi

 

Domeniul ŞTIINŢE POLITICE

Lista candidaţilor admişi - buget

Lista candidaţilor din ISRAEL admişi - taxă

Domeniul ŞTINŢE ALE COMUNICĂRII

Lista candidaţilor admişi - buget

 

Rezultate admitere 2019

Domeniul FILOSOFIE

Lista candidaţilor admişi - buget

Domeniul SOCIOLOGIE

Lista candidaţilor admişi - buget

Lista candidaţilor admişi - taxă

Lista candidaţilor respinşi

Domeniul ŞTIINŢE POLITICE

Lista candidaţilor admişi - buget

Domeniul ŞTINŢE ALE COMUNICĂRII

Lista candidaţilor admişi - buget

 

 

Contestatiile pot fi depuse  în data de 13 septembrie 2019, orele 8.00-16.00 la Secretariatul Şcolii Doctorale
Se pot face contestaţii doar la proba scrisă.

Confirmarea locului (incheierea contractelor) se face la Secretariatul Scolii Doctorale în data de 13 septembrie 2019, orele 8.00-16.00 după ce este achitată taxa de inmatriculare buget (60 Ron- se achita la BRD).

 

ADMITERE DOCTORAT

Proba scrisă
Filosofie – 10 septembrie, 9-11, Amf. II-8, Corp A, et. I;
Sociologie- 11 septembrie, 9-11, Sala D2, Corp D, et. I;
Comunicare şi relatii publice, 11 septembrie, 9-11, Sala D2, Corp D, et. I;
Ştiinţe Politice, 11 septembrie, 9-11, Sala D2, Corp D, et. I;

Interviul va fi în aceeaşi  zi cu proba scrisă.

 • Intrarea în sala de examen se va face cu 30 minute înainte, pe baza cărtii de identitate a candidatului.

Programare interviu Filosofie

 

 

Calendar Admitere

Înscrierea candidaților (depunerea dosarelor): 2-6 septembrie, orele 8-16 și online
Selecția candidaților: 9-11 septembrie (data și ora exacte vor fi anunțate ulterior)
Afișarea rezultatelor: 12 septembrie
Contestații (doar pentru proba scrisă): 13 septembrie
Confirmarea din partea candidaților admiși și semnarea contractelor de studii: 13-15 septembrie
Afișarea rezultatelor finale: 16 septembrie
Afișarea listei finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați: 1 octombrie 2019

Locuri admitere pe domenii

 

 

Domeniul de doctorat

Buget cu frecvență  bursă MEN

Buget frecvență redusă
bursă UAIC

Buget frecvență redusă
fără bursă

Etnici Rromi
buget

Cu taxă*

Filosofie

2

3

1

 

2

(din care 1 loc cu bursă UAIC)

 

 

10

Sociologie

2

3

1

Științe politice

2

1

1

Științe ale comunicării

2

0

0


* Pentru aceste locuri există posibilitatea alocării de burse UAIC. Vom reveni cu detalii.
** Taxa de școlarizare (doar pentru locurile cu taxă) este de 5000 lei / an.
*** Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.
**** Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 7) vor fi solicitate locuri suplimentare de la IOSUD-UAIC și, dacă este necesar, de la MEN.

IMPORTANT: Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care au fost dobândite diploma de licență și cea de masterat.

Locuri speciale
Români de pretutindeni: numărul de locuri va fi alocat de MEN; depunerea dosarului – la Rectorat.
Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni: (a se vedea mai ales Art. 1, 4, 10 și 11).
Cetățeni străini (cont propriu valutar): 10 locuri.

Etapele înscrierii la doctorat

1. Alegerea conducătorului de doctorat și a temei de cercetare

 • Studiile doctorale presupun o relație permanentă între doctorand și conducătorul de doctorat. Tema cercetării doctorale se alege, de regulă, din aria tematică propusă de conducătorul de doctorat, în urma unor discuții anterioare concursului de admitere. Conducătorul de doctorat face parte din comisia de concurs pentru candidații proprii.
 • Lista conducătorilor de doctorat și aria tematică a fiecăruia:

Filosofie
Sociologie
Științe politice
Științe ale comunicării

 • Lista conducătorilor de doctorat care și-au manifestat disponibilitatea de a primi noi doctoranzi, inclusiv numărul de locuri anunțate vacante de fiecare conducător poate fi descărcată de aici

2. Înscrierea la admitere

 • Dosarele se depun la Secretariatul Școlii Doctorale (dna Cati Lili Leaua), în perioada 2-6 septembrie 2019, orele 8-16. Adresa Secretariatului: Bd. Carol I nr. 11, corp A, parter; telefon 0232 20 10 54.
 • Dosarele complete pot fi transmise și online în perioada 2-6 septembrie pe una din adresele: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Dosarele transmise online trebuie să conțină toate actele scanate în format pdf, urmând ca diploma de masterat și foaia matricolă să fie aduse ulterior de candidații declarați admiși.

Conținutul dosarului de înscriere:
- fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat (poate fi descărcată de aici);
- curriculum vitae;
- lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
- atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, eliberat de Facultatea de Litere a UAIC cu cel mult 2 ani înainte de examenul de admitere; fac excepție candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă (a unei facultăți acreditate) în titulatura căreia apare o limbă străină, cei care au testul DELF / DALF, TOEFEL, Cambridge, Zertifikat Deutsch sau alte certificate internaționale recunoscute. Informatii suplimentare: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
- copie a certificatului de naștere;
- copie a actului de identitate;
- copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui (dacă este cazul);
- copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
- copie a diplomei de licență și a foii matricole;
- diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberate de secretariatele facultăților);
- chitanța de achitare a taxei de înscriere (250 lei). Taxa de înscriere nu se restituie. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior.

3. Desfășurarea concursului de admitere
Concursul de admitere se desfășoară pe fiecare domeniu de doctorat: Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării.

Probele de concurs:
a) probă scrisă: 50%
b) interviu: 50%

 • Tematica și bibliografia pentru proba scrisă pot fi descărcate de aici:
 • Tematică Filosofie proba scrisă;
 • Tematică Sociologie proba scrisă;
 • Tematică Științe politice proba scrisă;
 • Tematică Științe ale comunicării proba scrisă.
 • La proba scrisă vor fi evaluate: tratarea generală a temei, acuratețea cu care sunt definite conceptele și sunt identificate argumentele, gradul de cunoaștere a bibliografiei, capacitatea de analiză și de sinteză, aplicarea la propriul domeniu de cercetare etc.
 • Proba de interviu constă în prezentarea proiectului de cercetare doctorală (discutat înainte de admitere cu conducătorul de doctorat). Vor fi evaluate: noutatea și relevanța temei de cercetare, acuratețea cu care sunt definite obiectivele și metodele cercetării, cunoașterea literaturii de specialitate, credibilitatea proiectelor.  
 • În cazul mediilor egale, departajarea candidaților se face pe baza notelor de la examenul de disertație. Dacă acest lucru nu este posibil, departajarea se face pe baza notelor de la examenul de licență. În cazul candidaților care nu au notă la examenul de disertație se ia în calcul nota de la examenul de licență.
 • Media minimă de admitere este 7 (șapte).
 • Concursul de admitere are loc în intervalul 9-11 septembrie 2019. Data și orele pentru proba scrisă și pentru interviu, pentru fiecare domeniu de doctorat, vor fi anunțate ulterior.
 • Candidații care doresc să urmeze studiile doctorale într-o limbă străină de circulație internațională trebuie să susțină una din probele de admitere în limbă străină respectivă: proba scrisă sau proiectul tezei (la alegere).

4. Anunțarea rezultatelor

 • Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a burselor, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu, conform deciziei comisiei/comisiilor de admitere.
 • Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.
 • Rezultatele se afișează la avizierul SD și pe site în ziua următoare concursului de admitere.
 • Contestațiile se pot depune la Secretariatul facultății în ziua de 13 septembrie 2019, orele 8-16, doar pentru proba scrisă. Rezultatele finale în urma rezolvării contestațiilor vor fi anunțate prin afișaj și pe site.

5. Confirmarea din partea candidaților admiși

 • După afișarea rezultatelor finale, în zilele de 13-15 septembrie 2019, candidații declarați admiși se vor prezenta la Secretariatul facultății pentru a confirma ocuparea locului alocat în urma admiterii și pentru a semna contractul de studii, conform unui orar care va fi anunțat ulterior.
 • Locurile neconfirmate sau refuzate de candidații declarați admiși vor fi repartizate următorilor clasați, dacă îndeplinesc criteriile minime de admitere (media 7).

6. Solicitarea de locuri suplimentare

 • Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 7) vor fi solicitate locuri suplimentare de la IOSUD-UAIC și, dacă este necesar, de la MEN.  
Go to top