ADMITERE STUDII DOCTORALE 2017 - 2018

Click pentru a descărca Metodologia de admitere 2017

 

Rezultate admitere doctorat 2017

Eventualele contestatii se vor depune luni 18 septembrie 2017, in intervalul 9,00-12,00 la secretariatul facultatii

 

 

CONCURSUL DE ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE VA AVEA LOC

JOI, 14 SEPTEMBRIE 2017 ÎN AMFITEATRUL II-8.

 1. PROBA SCRISĂ - 10.00 – 12.00  (Intrarea în sala de examen se va face pe baza actului de identitate în intervalul 9,15-9,45)
 2. PROBA ORALĂ (INTERVIUL)  - 13,00

 

 

CALENDARUL ADMITERII la doctorat pentru anul universitar 2017- 2018:

ÎNSCRIERI:

1 – 9 SEPTEMBRIE 2017

SELECȚIA CANDIDAȚILOR

12 – 14 SEPTEMBRIE 2017

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE:

14 SEPTEMBRIE 2017

AFIŞAREA REZULTATELOR:

15 SEPTEMBRIE 2017

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR (DOAR PENTRU PROBA SCRISĂ):

18 SEPTEMBRIE 2017

AFIȘARE REZULTATE FINALE:

20 SEPTEMBRIE 2017

Afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi:

02 OCTOMBRIE 2017

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat; Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 – Iaşi, ROMÂNIA Tel. 40 232 201023 4
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent; − copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere. (BRD Iaşi, IBAN: RO68BRDE240SV89534452400 Titular: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  - Taxă admitere doctorat)

 

ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

Admiterea la programul de doctorat este pe bază de concurs; un număr limitat de solicitanți sunt acceptaţi în program în fiecare an pentru că un conducator de doctorat nu poate avea mai mult de 10 doctoranzi la un moment dat.

Fiecare candidat poate aplica pentru un loc disponibil din domeniul de studiu al Școlii Doctorale. Candidații care au reușit pot fi finanțaţi de la bugetul de stat o singură data pentru studiile de doctorat.

Nota finală a fiecărui candidat va fi media a 3 note: proba scrisă (în baza tematicii anunțate de fiecare coordonator), interviul cu comisia de admitere și coordonatorul (pe marginea proiectului candidatului) și nota de la disertația de masterat.

În cazul în care două medii sunt egale, departajarea se va face pe baza notelor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, pe baza notelor de la examenul de licență.

 

NUMĂRUL DE LOCURI:

8 locuri BUGET cu bursă MEN
4 locuri BUGET cu bursă UAIC
8 locuri BUGET fără bursă
4 locuri CU TAXĂ

 

DOMENIU DE DOCTORAT conform H.G. nr 707/2012

DISTRIBUŢIA NUMĂRULUI DE LOCURI PENTRU ADMITEREA LA STUDII DOCTORALE 

2017-2018

Buget cu frecventa bursă MENBuget cu frecventa bursă UAICBuget fără bursăCu taxă
Filosofie  4
Sociologie
Ştiinţe politice
Ştiinţe ale comunicării

 

Locurile disponibile pentru admiterea la Şcoala Doctorală, sesiunea septembrie 2017 au fost împărţite după cum urmează:

Conducător doctorat-prof.univ.dr.

Locuri buget cu bursă MEN

Locuri buget cu bursă UAIC

Locuri buget fără bursă

Locuri cu taxă

Ştefan Afloroaei

-

1

-

1

Anton Adămuţ

1

-

-

-

Nicolae Râmbu

-

-

1

-

Carmen Cozma

-

1

-

-

Petru Ioan

-

-

-

-

Marius Dumitrescu

-

-

-

-

Constantin Sălăvăstru

2

-

1

-

Anton Carpinschi

-

-

-

-

Traian Dinorel Stănciulescu

-

-

1

-

George Poede

1

-

1

-

Doina Balahur

-

-

-

-

Nicu Gavriluţă

-

1

1

-

Ştefan Cojocaru

-

-

1

1

Mihai Dinu Gheorghiu

1

-

-

-

George Bondor

-

1

-

-

Alexandru Tofan

1

-

-

-

Cristina Gavriluţă

-

-

1

1

Bogdan Ştefanachi

1

-

1

-

Diego Varela

-

-

-

-

Daniela Cojocaru

1

-

-

1

TOTAL

8

4

8

4


TAXELE de înscriere şi şcolarizare  pentru doctorat anul universitar 2017 / 2018

 

 

Nr.

crt.

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

 1 Filosofie și Științe Social Politice

5000

250

Taxele de şcolarizare se aplică doar la doctoranzii admişi in regim cu taxă.

 

Go to top