ADMITERE STUDII DOCTORALE 2023 - 2024

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024

 

 

Locuri anunțate vacante de conducătorii de doctorat 

Admitere studii doctorale 2023

 

Filosofie

Prof. univ. dr. Anton Adămuţ: 1 loc

Prof. univ. dr. George Bondor: 1 loc

Prof. univ. dr. Carmen Cozma: 1 loc

Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu: 3 locuri

Prof. univ. dr. Alexandru Tofan: 2 locuri

Conf. univ. dr. Adrian Muraru: 1 loc

Cercetător științific III dr. habil. Florin Crîșmăreanu: 1 loc

Sociologie

Prof. univ. dr. Doina Balahur: 2 locuri

Prof. uni. dr. Daniela Cojocaru: 2 locuri/taxa

Prof. univ. dr. Ştefan Cojocaru: 3 locuri/taxa

Prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă: 3 locuri

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă: 3 locuri

Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu: 1 loc

Prof. univ. dr. Dumitru Stan: 2 locuri

Ştiinţe Politice

Prof. univ. dr. Virgil Stoica: 1 loc

Conf. univ. dr. Bogdan Ştefanachi: 2 locuri

Conf. univ. dr. Diego Varela: 2 locuri

Ştiinţe ale comunicării

Conf. univ. dr. Monica Pătruț: 2 locuri*

*sub rezerva obţinerii reacreditării domeniului de către ARACIS.

IMPORTANT: Locurile de mai sus reprezintă numărul maxim de noi doctoranzi pe care conducătorii de doctorat doresc să îi primească. Repartiția locurilor se realizează în urma concursului de admitere. Primii clasați din fiecare domeniu vor câștiga locurile bugetate, respectiv bursele, indiferent care este conducătorul de doctorat pentru care candidații au optat.

 

 

Înscrierea candidaților: 04 – 08 septembrie

Selecția candidaților: 11 – 13 septembrie (data și ora exacte vor fi anunțate ulterior)

Afișarea rezultatelor: 14 septembrie

Contestații (doar pentru proba scrisă): 15 septembrie

Afișarea rezultatelor: 18 septembrie

Afișarea listei finale cu candidații declarați admiși: 19 septembrie

Confirmarea ocupării locului: 20-22 septembrie.

1. Proba scrisă – subiecte din aria tematică și bibliografia specifice fiecărui domeniu de doctorat în care se candidează (Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării): 50%

2. Interviul: 50%

1. Proiectul de cercetare trebuie să fie conceput ținându-se cont de tematica și bibliografia din domeniul în care se candidează (Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării), precum și de tematica și bibliografia orientative ale conducătorului de doctorat.

Tematica și bibliografia din fiecare domeniu:

 

 • Lista conducătorilor de doctorat și aria tematică a fiecăruia:

Filosofie
Sociologie  
Științe politice  
Științe ale comunicării 

Proiectul de cercetare (scris) se depune odată cu dosarul de admitere.

Structura proiectului de cercetare:

 1. Introducere: motivația cercetării, relevanța științifică a temei;
 2. Tema, problema principală și teza propusă, raportate la starea actuală a cunoașterii în domeniu (literature review);
 3. Rezultatele anterioare ale candidatului în domeniul tezei (publicații, comunicări, stagii);
 4. Obiectivele: rezultatele așteptate, ipotezele cercetării și contribuția sperată la dezvoltarea domeniului;
 5. Metodologia cercetării;
 6. Referințele bibliografice.


2. Interviul constă în prezentarea proiectului de cercetare doctorală în fața comisiei de admitere.

 • Proiectul de cercetare doctorală trebuie să fie discutat înainte de admitere cu conducătorul de doctorat.
 • Vor fi evaluate: noutatea și relevanța temei de cercetare, acuratețea cu care sunt definite obiectivele și metodele cercetării, cunoașterea literaturii de specialitate, credibilitatea proiectelor.
 • Media minimă de admitere este 8 (opt).
 • Media minimă la fiecare probă de concurs este 7 (șapte).

Criterii de departajare

Conform Hotărârii CSD, nr. 7/14.01.2021, în cazul mediilor egale, criteriile de departajare la examenul de admitere la studii doctorale sunt următoarele:

1.         Media examenului de disertaţie;

2.         Media examenului de licenţă;

3.         Media anilor de studiu la masterat.

 

Locuri admitere (vor fi anunțate în curând)

Domeniul de doctorat Locuri cu bursă MEN Etnici romi cu bursă MEN Locuri cu bursă UAIC Locuri buget (fără bursă) Etnici romi buget Total

Filosofie

 

 

  

 

  

 

Sociologie

  

 

  

  

 

 

Științe politice

 

 

 

 

  

 

Științe ale comunicării

  

 

 

  

  

 
Total            

* Taxa de școlarizare (doar pentru locurile cu taxă) este de 5000 lei / an.
** Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.
*** Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 7) vor fi solicitate locuri suplimentare de la IOSUD-UAIC și, dacă este necesar, de la MEN.

IMPORTANT: Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care au fost dobândite diploma de licență și cea de masterat.

Locuri speciale
Români de pretutindeni: numărul de locuri va fi alocat de MEN; depunerea dosarului – la Rectorat. Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni:  (a se vedea mai ales Art. 1, 4, 10 și 11).
Cetățeni străini (cont propriu valutar): 15 locuri cu taxă

1. Alegerea conducătorului de doctorat și a temei de cercetare

 • Studiile doctorale presupun o relație permanentă între doctorand și conducătorul de doctorat. Tema cercetării doctorale se alege, de regulă, din aria tematică propusă de conducătorul de doctorat, în urma unor discuții anterioare concursului de admitere. Conducătorul de doctorat face parte din comisia de concurs pentru candidații proprii.
 • Lista conducătorilor de doctorat care și-au manifestat disponibilitatea de a primi noi doctoranzi, inclusiv numărul de locuri anunțate vacante de fiecare conducător poate fi citită aici.

2. Înscrierea la admitere

 • Dosarele complete pot fi transmise online în perioada 1-4 septembrie pe una din adresele: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Dosarele transmise online trebuie să conțină toate actele scanate în format pdf, urmând ca diploma de masterat și foaia matricolă să fie aduse ulterior la Secretariat de candidații declarați admiși.
 • Dacă situația sanitară o va permite, dosarele se vor putea depune și la Secretariatul Școlii Doctorale (dna Cati Lili Leaua), în perioada 1-4 septembrie 2020, orele 8-16. Adresa Secretariatului: Bd. Carol I nr. 11, corp A, parter; telefon 0232 20 10 54.

 

Conținutul dosarului de înscriere:

- fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat (poate fi descărcată de aici);
- curriculum vitae;
- lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
- atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, eliberat de Facultatea de Litere a UAIC cu cel mult 2 ani înainte de examenul de admitere; fac excepție candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă (a unei facultăți acreditate) în titulatura căreia apare o limbă străină, cei care au testul DELF / DALF, TOEFEL, Cambridge, Zertifikat Deutsch sau alte certificate internaționale recunoscute. Informații suplimentare: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
- copie a certificatului de naștere;
- copie a actului de identitate;
- copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui (dacă este cazul);
- copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
- copie a diplomei de licență și foaia matricolă;
- diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberate de secretariatele facultăților);
- chitanța de achitare a taxei de înscriere (250 lei). Taxa de înscriere nu se restituie. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior.

         Contul in care se face plata este RO68BRDE240SV89534452400 - cu precizarea care se face la bancă: "admitere doctorat Facultatea de Filosofie".

3. Desfășurarea concursului de admitere

 • Concursul de admitere se desfășoară pe fiecare domeniu de doctorat: Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării.
 • Concursul de admitere are loc în intervalul 7-12 septembrie 2022.
 • Data și orele pentru proba de interviu, pentru fiecare domeniu de doctorat, vor fi anunțate ulterior, împreună cu modalitate de susținere a admiterii (online sau față în față). În cazul susținerii online, vor fi anunțate platforma și link-ul videoconferinței pentru fiecare domeniu și vor fi transmise prin e-mail invitații către candidați și către membrii comisiei.

4. Anunțarea rezultatelor

 • Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a burselor, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu, conform deciziei comisiei/comisiilor de admitere.
 • Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.
 • Rezultatele se afișează la avizierul Școlii Doctorale și pe site (13 septembrie).
 • Contestațiile se pot depune în ziua de 14 septembrie 2022, doar pentru proba scrisă – proiectul de cercetare. Rezultatele finale în urma rezolvării contestațiilor vor fi anunțate prin afișaj și pe site.

5. Confirmarea din partea candidaților admiși

 • După afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor, în zilele de 21-23 septembrie 2022, candidații declarați admiși vor confirma ocuparea locului alocat în urma admiterii și vor semna contractul de studii.
 • Locurile neconfirmate sau refuzate de candidații declarați admiși vor fi repartizate următorilor clasați, dacă îndeplinesc criteriile minime de admitere (media 7). Aceștia vor confirma locurile alocate și se vor întocmi listele finale.

6. Solicitarea de locuri suplimentare

 • Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 7) vor fi solicitate locuri suplimentare de la IOSUD-UAIC și, dacă este necesar, de la MEN.  

 

 


 

Go to top