Organizarea facultății

Consiliul Facultăţii:

Facultatea este condusă de către Consiliul Facultăţii, alcătuit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi studenţilor. Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al Facultăţii.

Consiliul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are următoarele atribuţii: alege sau demite Prodecanii facultăţii; validează alegerea şi demiterea Directorilor de Departamente din cadrul facultăţii; aprobă proiectele strategice şi planurile operaţionale de dezvoltare a facultăţii; aprobă planurile de învăţământ;  aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; aprobă statele de funcţii ale Departamentelor, propuse de directorii de departament; aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi aprobă sau, după caz, avizează rezultatele concursurilor; stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare, cu respectarea criteriilor şi standardelor minime stabilite la nivel naţional sau la nivelul Universităţii; avizează propunerile Departamentului Didactic pentru acordarea titlurilor de cadru didactic asociat, profesor consultant precum şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare; aprobă programele de studii gestionate de Facultate (specializările pentru licenţă, studii aprofundate şi masterat); adoptă Regulamentele de admitere, licenţă, burse şi cazare în cămine, precum şi alte reglementări cerute de Carta Universităţii; aprobă regulamentele Departamentelor subordonate Facultăţii care vizează activitatea didactică şi ştiinţifică; aprobă bugetul general al facultăţii, iniţiază, cu aprobarea CA, activităţi aducătoare de venituri; stabileşte principiile de salarizare a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic; propune cifra de şcolarizare pe specializări şi cicluri de învăţământ; avizează lucrările de doctorat susţinute în facultate şi propunerile conducătorilor de doctorat privind locurile ce vor fi scoase la concurs în fiecare an; stabileşte strategia cooperării academice internaţionale a facultăţii; validează propunerile colectivelor pentru acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa, Membru de Onoare al Senatului Universităţii în condiţiile Cartei Universităţii; adoptă hotărâri în orice alte probleme date prin Cartă sau lege, de competenţa sa; controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a Facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii; avizează hotărârile Biroului Consiliului Facultăţii; aprobă rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării academice şi acreditării Facultăţii şi specializărilor.

 

Biroul Consiliului Facultăţii:

Biroul Consiliului Facultăţii este format din Decan, Prodecani şi Directorii de Departamente. Biroul Consiliului Facultăţii poate invita la reuniunile sale şi alte persoane direct implicate în soluţionarea problemelor analizate. Aceste persoane au vot consultativ.

Biroul Consiliului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are următoarele atribuţii: elaborează propuneri şi aplică hotărârile Consiliului Facultăţii; coordonează activitatea departamentelor didactice din cadrul Facultăţii; asigură conducerea curentă a facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele Consiliului Facultăţii; răspunde la petiţii şi cereri; avizează cererile de deplasare în străinătate în interes de serviciu şi aprobă cererile de finanţare pentru mobilităţi internaţionale; realizează cooperarea cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale; organizează examenele de admitere şi licenţă; exercită orice alte atribuţii date în sarcina sa de Consiliului Facultăţii.

 

Decanul:

Decanul reprezintă Facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul reprezintă Facultatea în relaţiile cu alte facultăţi din Universitate sau din afara Universităţii.

Decanul are următoarele atribuţii: prezintă anual, un raport, consiliului facultăţii privind starea facultăţii; conduce şedinţele Consiliului Facultăţii; coordonează activitatea Biroului Consiliului Facultăţii; pune în aplicare hotărârile Senatului Universităţii, Biroului Senat al Universităţii şi Consiliului Facultăţii şi răspunde în faţa acestora de aducerea lor la îndeplinire; coordonează realizarea Planului strategic şi a Planului operaţional ale facultăţii; propune măsuri de atragere şi utilizare a resurselor financiare; asigură managementul didactic şi al calităţii în facultate, fiind Directorul Şcolii doctorale şi al Departamentului ID din facultate; propune alocarea resurselor financiare bugetare şi extrabugetare ale facultăţii şi propune Consiliului Facultăţii încadrarea salarială a personalului din facultate; avizează planurile de învăţământ, statele de funcţiuni şi referatele de plata cu ora; coordonează sesiunile concursului de admitere, ale examenului de finalizare a studiilor de licenţă şi de disertaţie; coordonează utilizarea şi gestionarea corespunzătoare a bazei materiale a facultăţii; asigură managementul pentru studenţi, aprobă înscrierea şi reînscrierea studenţilor, verifică şi semnează suplimentele la diplomă; aprobă, în condiţiile prevăzute de Regulamentele Universităţii şi în acord cu criteriile votate de Consiliul Facultăţii, cererile studenţilor referitoare la: reducerea taxei de şcolarizare, programarea examenelor în sesiunea de examene şi de restanţe, echivalarea notelor studenţilor transferaţi, a celor ce urmează a doua facultate, a studenţilor care beneficiază de prelungire de şcolaritate sau a celor repetenţi, reexaminarea pentru îmbunătăţirea notei, repartizarea temelor de licenţă, şi disertaţie; asigură îndeplinirea indicatorilor de finanţare C.N.F.I.S. şi C.N.C.S.I.S. la nivel de facultate; avizează planurile de învăţământ şi statele de funcţii pentru specializările din facultate, inclusiv pentru masterate, cursuri postuniversitare, învăţământ la distanţi, Şcoala Doctorală; asigură respectarea normativelor şi regulamentelor în vigoare; prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, la cererea Decanului; coordonează activitatea de Protecţia Muncii, Pază şi Stingerea Incendiilor şi Apărare Civilă din facultate.

 

Prodecanii:

Prodecanii sunt aleşi de către Consiliul Facultăţii, dintre membrii acestuia, la propunerea Decanului. Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are trei prodecani: (a) Prodecanul didactic şi (b) Prodecanul cu probleme studenţeşti, (c) Prodecan cercetare. Prodecanii coordonează activităţile circumscrise celor trei direcţii de activitate: didactic, probleme studenţeşti şi cercetare.

 

Directorii de departamente

Directorii de departament sunt aleşi, prin vot secret, în adunările generale ale departamentelor şi sunt validaţi de către Consiliul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. Un cadru didactic poate fi validat ca director de departament numai dacă a obţinut votul majorităţii membrilor colectivului pe care urmează să îl conducă. Directorii de departament trebuie să fie titulari în cadrul acelui departament şi să aibă gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor.

Directorii de Departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului şi au următoarele atribuţii: răspunde de managementul financiar al departamentului; colaborează cu decanul şi prodecanii, pe domenii specifice atribuţiilor acestora; reprezintă Departamentul în relaţiile cu celelalte departamente ale facultăţii şi cu departamentele din domeniul de studii din Universitate; prezidează şedinţele departamentului pe care-l reprezintă; coordonează activitatea departamentului; decide alocarea resurselor umane şi materiale necesare activităţii didactice şi de cercetare din cadrul departamentului; întocmeşte Planul de Învăţământ al departamentului, la specializările – licenţă/masterat – gestionate de departament, exclusiv la forma de învăţământ zi; întocmeşte Statul de Funcţii al departamentului; propune Consiliului Facultăţii scoaterea la concurs a posturilor didactice, promovările sau sancţionarea personalului din cadrul departamentului; propune Consiliului Facultăţii componenţa comisiilor pentru concursurile didactice, licenţă şi disertaţii; centralizează de la membrii departamentului fişele de activităţi zilnice pe care aceştia au obligaţia să le completeze. Necompletarea lor în intervalul 20-24 al fiecărei luni atrage după sine neplata orelor suplimentare; întocmeşte, verifică şi semnează pontajul membrilor departamentului,. Aceste documente (FAZ-urile şi pontajele) vor fi înmânate direct administratorului-şef, nu mai târziu de data de 24 a fiecărei luni; propune personalul pentru suplinirea posturilor vacante, asigură managementul activităţilor didactice şi al calităţii în cadrul departamentului; coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului, inclusiv publicaţiile, asigurând participarea colectivului la programele interdisciplinare în cadrul departamentelor pe domenii, respectiv în colaborări cu alte instituţii; coordonează activitatea de evaluare anuală a cadrelor didactice din cadrul departamentului. Prezintă decanului tabelul cu evaluarea cadrelor didactice din departament, pe baza regulamentelor şi deciziilor conducerii universităţii; întocmeşte, în urma dezbaterii din departament, tabelul cu coeficienţii salariali ai membrilor colectivului valabili pentru anul universitar respectiv; stabileşte criteriile de performanţă ştiinţifică şi didactică aferente fiecărui post, în acord cu legislaţia în vigoare şi criteriile universităţii, în vederea stabilirii coeficienţilor salariali; răspunde direct de afişarea programelor de consultaţii ale membrilor departamentului; asigură, pe baza unui program afişat, propriile ore de consultanţii, 3 zile pe săptămână/ 2 ore pe zi; răspunde de întocmirea şi păstrarea tuturor documentelor elaborate de departament şi de încadrarea acestora în normativele în vigoare; răspunde în faţa decanului, a conducerii facultăţii şi a Consiliului Facultăţii de îndeplinirea sarcinilor aferente funcţiei sale; în exercitarea atribuţiilor este ajutat de consiliul departamentului.

 

Consiliile departamentelor

Consiliul departamentului constituie structura de conducere colegială a unui departament şi este format din trei până la şapte membri reprezentanţi ai personalului didactic şi de cercetare titular. Membrii consiliului departamentului sunt aleşi, prin vot secret, în adunările generale ale departamentelor şi sunt validaţi de către Consiliul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Competenţele decizionale ale Consiliului departamentului sunt următoarele: iniţiază propuneri privind noi programe de studii; elaborează statele de funcţii; coordonează activitatea didactică în programelor de studii arondate şi activităţile de cercetare; propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; propune comisiile de concurs pentru posturile didactice şi de cercetare; îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.

 

Administratorul şef:

Administratorul şef de facultate are sarcina de a executa deciziile strategice ale Consiliului Facultăţii, în conformitate cu reglementările legale, cu deciziile Senatului, ale Rectorului şi ale Directorului General Administrativ.

Administratorul şef de facultate are următoarele atribuţii: participă la managementul strategic al facultăţii în calitate de membru al Biroului Consiliului; realizează conducerea administrativă; asigură atât aplicarea, cât şi urmărirea din punct de vedere administrativ a politicii universităţii la nivelul facultăţii, în domenii cum ar fi: finanţe, buget, gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului şi gestionarea administrativă a formării continue; iniţiază şi desfăşoară activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii gestionării resurselor universităţii la nivel de facultate; întreprinde acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de finanţare; coordonează activitatea de secretariat a facultăţii, urmăreşte activitatea personalului administrativ la nivelul facultăţii; gestionează probleme studenţeşti legate de cazare şi burse

 

Secretarul șef:

Secretariatul facultăţii este condus de Secretarul şef şi este subordonat direct Decanului şi Administratorului şef de facultate.

Secretarul şef se subordonează, din punct de vedere organizatoric, administratorului şef şi are următoarele atribuţii: coordonează activitatea secretariatului; asigură respectarea prevederilor legale în activitatea secretariatului; la solicitarea Decanului întocmeşte şi difuzează documentele facultăţii; asigură Decanului şi membrilor Consiliului Facultăţii datele necesare luării deciziilor; participă la reuniunile Biroului Consiliului Facultăţii şi ale Consiliului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice; preia actele provenite din afara facultăţii; întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine; asigură punerea la dispoziţia membrilor Consiliului Facultăţii a proiectelor de hotărâri ce urmează a fi discutate; asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini încredinţate de membrii Consiliului Facultăţii.

 

Go to top