Program LLP-ERASMUS

În conformitate cu prevederile Programului LLP – ERASMUS referitoare la eligibilitatea participanţilor în program, au fost stabilite o serie de criterii generale de selecţie. În funcţie de specificul fiecarei Facultăţi, pot fi aduse completări la lista criteriilor stabilite la nivel de Universitate.


Mobilităţile studenţeşti se derulează în baza selecţiei efectuate în cadrul fiecărei Facultăţi. La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti din cadrul Programului LLP - ERASMUS se pot înscrie studenţii la învăţământ de zi ai facultăţilor care au încheiat pentru anul 2009-2010 acorduri bilaterale LLP - ERASMUS cu universităţi din statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia să nu aibă restanţe.

Anexarea la dosar a unor atestate, diplome, articole publicate poate constitui un avantaj pentru candidatul respectiv, ca şi confirmări ale contribuţiei studentului la forme de cooperare europeană.
Comisia se organizează la nivelul Facultăţii sau al catedrei şi este propusă de decan / şeful de catedră, aprobată de Consiliul profesoral şi va avea cel puţin trei membri (incluzând decanul sau reprezentantul / şeful de departament/catedră, coordonatorul Programului LLP - ERASMUS la nivelul Facultăţii).

În ordinea ierarhiei, candidaţii admişi fară loc sunt consideraţi rezerve, având posibilitatea de obţinere a bursei în cazul unor renunţări sau suplimentări ale finanţării.

În cazul necompletării locurilor disponibile, se va organiza un alt concurs în timp util.
Fiecărui student admis i se vor comunica imediat condiţiile de recunoaştere academică pentru instituţia-parteneră respectivă, precum şi condiţiile financiare ale mobilităţii.
Alte informaţii, precizări asupra criteriilor de selecţie, conţinutul specific al dosarului de candidatură, data şi locul concursului, precum şi probele de concurs, vor fi comunicate la afişierele facultăţilor cu cel puţin 10 zile înaintea selecţiei.
Lista mobilităţilor studenţeşti va fi afişată la Decanatul facultăţii cel puţin cu două săptămâni înaintea selecţiei.

În urma selecţiei studenţii vor completa şi trimite dosarul la universitatea parteneră în vederea obţinerii acceptului la studii. În principiu, dosarul va cuprinde documentele solicitate pentru întocmirea aplicaţiei de candidatură, toate aceste acte fiind traduse în limba de studiu din universitatea primitoare. În afara acestor documente, dosarul către partener va cuprinde:

  •  o scrisoare semnată de către coordonatorul ERASMUS pe facultate confirmând faptul că studentul este beneficiar al unei mobilităţi în cadrul Programului LLP - ERASMUS şi perioada de derulare a stagiului (semestrul I sau/şi semestrul II) şi solicitând trimiterea prin poştă a unei scrisori oficiale de invitaţie pe numele studentului (Scrisoare însoţitoare dosar student engleză; Scrisoare însoţitoare dosar student franceză);
  • contractul de studii (Learning Agreement), cu menţionarea cursurilor de urmat în universitatea gazdă şi a creditelor alocate acestor cursuri;
  •  formularul de aplicaţie pentru stagiu (Student Application Form), pe care studentul trebuie să-l completeze cu datele personale şi să-l semneze.
Go to top