Contact

Fax: 0232 201106
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 – Iaşi
Corp A, Rectorat, etajul II

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 10.00-12.30 şi 13.00-14.30 (12.30 – 13.00 –  pauză de masă)

 IMPORTANT!

 • Absolvenţi din promoţiile mai vechi de 7 ani! Având în vedere taxele de arhivare a actelor de studii, absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani sînt rugaţi să se intereseze, în prealabil, la numerele de telefon sau adresele de e-mail afişate, în vederea programării.
 •  Taxele, aprobate prin Hotărîrea Biroului Senatului UAIC Nr. 3/27.01.2011, se vor achita la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, pe baza unui bon primit de la Biroul Acte de Studii. Vezi taxele aici.

Ce acte se eliberează la Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară?

Care sînt datele de contact?

Ce documente sînt necesare pentru eliberare actelor de studii?

Cine poate ridica actele de studii?

Ce sînt foile matricole la cerere?

Ce este suplimentul la diplomă?

În ce condiţii se eliberează duplicatele?

Cum se pot obţine traduceri?

Ce este adeverinţa de confirmare / autenticitate?

Cum sînt recunoscute /echivalate actele de studii în străinătate?

Ce taxe se plătesc?

Formulare


Ce acte se eliberează la Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară?

La Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară se eliberează următoarele acte:

 • DIPLOME însoţite de anexe, (foi matricole şi, începînd cu absolvenţii promoţiei iunie 2006, suplimente la diplomă).
 • certificate
 • foi matricole la cerere (foile matricole, la cerere, se eliberează doar absolvenţilor care nu au primit foaia matricolă odată cu diploma, respectiv, absolvenţilor care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994).
 • duplicate ale actelor de studii. Duplicatele se eliberează numai în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii – vezi informaţiile de mai jos).
 • adeverinţe de confirmare a studiilor /adeverinţe de autenticitate (adeverinţele se pot elibera în limbile română, engleză, franceză).
 • traduceri ale actelor de studii (în limbile engleză şi/sau franceză). Traducerile au antetul şi ştampila UAIC şi sînt semnate de rectorul universităţii.

Cererile se pot descărca de mai jos. Important!

Progamele analitice se obţin de la facultate, şi nu de la Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară.

Care sînt datele de contact?

Șef de birou: Nicoleta CĂUNEAC
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232  20 1120

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: DREPT, ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii – pentru toate facultăţile universităţii.

 

Alexandra – Andreea FERARIU
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232  20 1102, interior 2383

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: BIOLOGIE, CHIMIE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE- SOCIAL POLITICE, FIZICĂ, GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE,  ISTORIE, TEOLOGIE ORTODOXĂ, CENTRUL DE STUDII EUROPENE.

 

Cristina ȚUCĂ
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232 20 1822

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: LITERE, PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, INFORMATICĂ, MATEMATICĂ, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

 

Cerasela – Nectara CIOCOIU
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232 20 1035 sau 0232 201 102, interior 2125

Fax: 0232 20 11 06

Activități:

 • Eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar – şi duplicate ale acestora.
 • Eliberarea certificatelor de modul psiho-pedagogic (nivelul I şi II) – promovat în timpul studiilor – pentru toate facultăţile – şi duplicate ale acestora.
 • Echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I.
 • Eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare – pentru toate facultăţile.

Vezi şi secţiunea Perfecţionare Preuniversitară

 

Daniela CONSTANTIN
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232  20 1125

Activități:

 • Traduceri (engleză, franceză)
 • Adeverinţe de autenticitate /confirmare a studiilor (în limbile română, engleză, franceză)

 

Cristina IRIMIOAIA
Activităţi:

 • Gestionarea bazelor de date în vederea completării actelor de studii
 • Tipărirea diplomelor si actelor de studii pentru toate facultăţile universităţii

 Ce documente sînt necesare pentru eliberare actelor de studii? *

1. Carte de identitate (în original), pentru cetăţenii români, sau paşaport (în original), pentru cetăţenii străini.

2. Certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.

3. Două fotografii tip diplomă (3 / 4 cm), color, realizate recent. Fotografiile să fie făcute la un centru foto profesional, pe hîrtie fotografică mată (de exmplu, Agfa, Kodak, Konica, Fuji). În fotografie, purtaţi haine deschise la culoare (trebuie să se imprime şi să se vadă bine ştampila). Fotografiile necorespunzătoare nu sînt acceptate!

4. Aviz DSSA – Departamentul de Servicii pentru Studenți și Absolvenți – (avizul se poate obține pe email, prin completarea online a chestionarului pentru absolvenți.Dacă browser-ul nu vă permite să accesați link-ul printr-un singur click, copiați adresa de mai jos în browser și completați chestionarul:http://tinyurl.com/absolventi-UAIC).

După ce veți răspunde la toate întrebările chestionarului, veți primi avizul CIPO din DSSA direct pe adresa de email pe care o veți menționa la completarea chestionarului. Întrebările sunt însoțite și de explicații, pentru a vă ajuta să răspundeți cât mai ușor și mai repede.

Dacă întâmpinați dificultăți de orice natură în completarea chestionarului pentru absolvenți, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0232 20 1576 și 0232 20 1102 (int 2651) sau prin e-mail la adresaAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

5. Procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul (vezi detalii refritoare la procură).

ATENŢIE!!! Pentru eliberarea Certificatelor de absolvire a modulului psiho-pedagogic, Certificatelor de acordare a definitivării în învăţămînt şi Certificatelor de acordare a gradului didactic 2 şi gradului didactic 1, sînt necesare doar primele două documente. Mai multe informaţii referitor la aceste certificate găsiţi la secţiunea Perfecţionare Preuniversitară

Cine poate ridica actele de studii?

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original.

In situaţii bine motivate, cînd titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, în original, autentificată de un notar public din România.

In cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la biroul acte de studii (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, percum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

Procura nu este necesară în cazul solicitării traducerilor şi/sau al adeverinţelor de confirmare /autenticitate a actelor de studii.

 Ce sînt foile matricole la cerere?

Întrucît diplomele eliberate absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sînt prevăzute cu anexă, deci cu foaie matricolă, aceştia pot solicita eliberarea unei foi matricole, la cerere.

Pentru obţinerea foii matricole este nevoie de:

 1. Cerere (vezi formularul de mai jos). Se poate trimite şi pe e-mail (vezi datele de contact) sau prin fax (0232 / 20.11.21) sau prin poştă (vezi adresa mai sus).
 2. Taxă de 35 lei. (taxa se achită la Casieria centrală a UAIC, pe baza unui bon primit de la biroul nostru).

Eliberarea foii matricole la cerere se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice act de studii (vezi informaţiile de mai sus).

Ce este suplimentul la diplomă?

În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4968 din 7.08.2006, absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2006 primesc Suplimentul la Diplomă. Acest supliment se eliberează ca anexă pentru diplomele de: licenţă, absolvire, inginer, master, studii aprofundate. Documentul nou introdus a fost dezvoltat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO, fiind redactat bilingv (română/engleză), cu un conţinut bogat în informaţii. Printre altele, se face referire la: domeniul, specializarea, titlul acordat, statutul instituţiei, limba de studiu, nivelul studiilor, cerinţele programului de studii, descrierea programului, sistemul de notare şi clasamentul absolventului în raport cu media minimă şi maximă de promovare a anilor de studii pentru promoţia respectivă; accesul privind continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare. Ultima pagină conţine informaţii privind sistemul naţional de învăţământ şi o diagramă privind sistemul de învăţământ din România, inclusiv o descriere a sistemului de învăţământ superior.

În ce condiţii se eliberează duplicate ale actelor de studii?

Date de contact:
Nicoleta CĂUNEAC,
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232/ 20.11.20

Duplicatele actelor de studii se eliberează numai în cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a acestora. Acte necesare pentru obţinerea unui duplicat:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat parţial. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita, de la biroul nostru, o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
 • Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, de asemenea în original.
 • Certificat de naştere în xerocopie.
 • Două fotografii (3/4) color, realizate recent, pe hîrtie fototgrafică, de studio foto profesional. În fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise. Fotografiile sînt necesare numai în cazul duplicatului diplomei.
 • Cîte un timbru fiscal de 1 leu pentru fiecare act de studiu pierdut.
 • Chitanţă reprezentînd taxa de 100 lei pentru fiecare act de studii pierdut (taxa se va achita la Casieria centrală a UAIC, din corpul J, pe baza unui bon emis de biroul nostru.
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii. Pentru a descărca cererea faceţiclick aici.

Aceste acte se depun la Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară personal sau prin împuternicit.

Cum se pot obţine traduceri?

Date de contact:

Daniela CONSTANTIN
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232 20 1125

Traducerile se fac numai pe baza documentelor originale. Traducerile actelor de studii eliberate de UAIC au antetul şi ştampila universităţii şi sînt semnate de rectorul acesteia. Vezi taxe pentru traduceri aici.

Ce este adeverinţa de confirmare / autenticitate?

Date de contact:
Daniela CONSTANTIN
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0232 20 1125

Aceste adeverinţe nu sînt identice cu adeverinţele de licenţă sau de master, obţinute la absolvire.

Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia.

Adeverinţele de confirmare /autenticitate sînt solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii.

 Aceste adeverinţe se pot elibera in limbile română, engleză şi franceză. Pentru obţinerea unei astfel de adeverinţe este nevoie de:

 • Cerere adresată rectorului universităţii (vezi formularele de mai jos).
 • Copie simplă, alb negru, a actelor de studii pentru care se solicită adeverinţa.
 • Chitanţa de achitare a taxei. Taxa se va achita la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, numai pe baza unui bon emis de biroul nostru.

Adeverințele de autenticitate/ confirmare a studiilor nu se eliberează în aceeași zi cu depunerea cererii. Termenul este de 5 zile lucrătoare.

Cum sînt recunoscute /echivalate actele de studii în străinătate?

Pentru recunoaşterea /echivalarea actelor de studii în străinătate, absolvenţii sînt rugaţi să contactezeCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ce taxe se plătesc?

Important! Taxele se vor achita la Casieria Centrală a UAIC, numai pe baza unui bon primit de la biroul nostru.

Vezi taxele aici.

Formulare

 1. Cerere de eliberare a foii matricole (numai pentru absolvenţii care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994).
 2. Cerere de eliberare a duplicatului.
 3. Cerere de eliberare a adeverinţei de confirmare /autenticitate.

RECOMANDĂRI:

 • Păstraţi în bune condiţii actele de studii!
 • Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!
 • Nu plastifiaţi actele de studii!
Go to top