POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminalinumai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;

NOU!!!! foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic  în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • NOU!!!! să aibă media de studii la momentul selecţiei minim 7.5;
 • NOU!!!! în cazul foştilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiaşi ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepţie fac studenţii care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

Documente obligatorii:

 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • în cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru;
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
 • dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

 • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;
 • recomandare din partea unui cadru didactic;
 • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate şi în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ
Dacă nu aveţi deja un atestat de limbă, câteva posibilităţi pentru susţinerea unui test în Iaşi sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iaşi, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere;
 • EuroEd Iaşi, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 18 martie 2015 – 3 aprilie 2015: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatele Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
 • Joi, 12 martie 2015, orele 12, Aula Magna “Mihai Eminescu”: întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie;
 • Miercuri 25 martie 2015, ora 14.00, Amfiteatrul Mihail Kogalniceanu: întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie;
 • 6 aprilie 2015, orele 9.00-13.00: interviu  în sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
 • 8 aprilie 2015, orele 16.00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 22 aprilie 2015, orele 14.00 sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: întâlnirea informativă la facultate cu studenţii selectaţi.

 

INSTITUŢIILE PARTENER: lista anexată

 Coduri domenii studiiiCoduri domenii studiii

Regulament selectie SMS 2015-16 Erasmus

 

COORDONATOR ERASMUS:

Prof.dr. Conţiu ŞOITU
Email:
tel: 0232201372

 

!!!! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului de Programe Comunitare pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.