Informații utile

 

Scopul programelor postdoctorale

Programele postdoctorale de cercetare avansată au ca scop dezvoltarea profesională a absolvenților de studii doctorale, prin formarea de competențe și abilități în cercetarea științifică.

Statutul candidaților declarați admiși este cel de cercetători postdoctoranzi, fiind înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale.

Cercetătorii postdoctoranzi își desfășoară activitățile de cercetare sub coordonarea unui mentor (conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale), au acces la infrastructura UAIC și au afilierea UAIC. Suplimentar, pot accesa burse postdoctorale în proiectele în care UAIC este implicată, pot participa în echipele de cercetare ale unor proiecte, pot elabora și depune spre finanțare proiecte la instituțiile care au deschise competiții.

Durata programelor postdoctorale

Programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară cu frecvență. Finanțarea lor se face din bugetul UAIC sau cu taxă.

Participarea la programele postdoctorale de cercetare avansată nu afectează dreptul cercetătorilor postdoctoranzi de a încheia contracte de muncă, în condițiile legislației în vigoare.

Un cercetător poate beneficia o singură dată de finanțare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată în cadrul UAIC.

Durata programelor postdoctorale de cercetare avansată este de 24 luni. La cererea cercetătorului postdoctoral și cu avizul mentorului, programele postdoctorale pot fi prelungite pentru o perioadă de maximum 24 luni, cu plata taxelor de studii.

Cercetătorii postdoctoranzi pot întrerupe studiile, din motive medicale sau alte motive obiective, cu aprobarea Consiliului Școlii Doctorale, pentru perioade care, cumulat, nu pot depăși 2 ani. Pe perioada întreruperii, calitatea de cercetător postdoctorand se suspendă.

Proiectul de cercetare propus de fiecare candidat trebuie să se încadreze în una din temele propuse de mentorul ales. Sunt eligibili candidații care au obținut titlul de doctor cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de admitere (se ia în considerare data confirmării prin Ordinul Ministrului Educației Naționale).

Rezultatele minimale și lucrarea finală

Rezultatele minime impuse fiecărui cercetător postdoctorand la finalizarea programului sunt:

  1. 4 rapoarte științifice avizate de către mentor (câte un raport pentru fiecare semestru);
  2. o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare și rezultatele obținute;
  3. participarea cu lucrări prezentate (oral / poster) la cel puțin 3 conferințe / manifestări științifice internaționale;
  4. publicarea / acceptarea spre publicare a cel puțin 3 articole științifice în reviste / volume indexate BDI sau a unei cărți de specialitate, în funcție de specificul fiecărui domeniu.

Lucrarea finală se susține în fața unei comisii.

La finalizarea programului postdoctoral, UAIC acordă un atestat de studii postdoctorale.

Finalizare studii

Metodologie finalizare studii postdoctorale

H.S. nr. 25 - Metodologie privind finalizarea studiilor postdoctorale

H.S. 4 modificare articol 8

Comisie de evaluare a lucrărilor finale

Evaluarea rezultatelor 30-03-2021 ora 15, online pe Google Meet

https://meet.google.com/fyt-zryi-qsb

 

Pentru informații suplimentare, a se consulta Regulamentul.

Go to top