ADMITERE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2022
PROGRAME POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ

 

 

Medodologia de admitere 2022

 

Rezultate Admitere

 

          Contestaţiile pot fi depuse până cel târziu 30-septembrie-20212, ora 8,30, la Secretariatul Şcolii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 REZULTATE ADMITERE 2022

 

 

Condiții pentru înscrierea la admitere

Sunt eligibili candidații care au obținut titlul de doctor cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de admitere (se ia în considerare data confirmării prin Ordinul Ministrului Educației Naționale).

Locuri admitere pe domenii

Domeniu Locuri buget Locuri Taxă
Socilogie    
Științe politice 6 3
Științe ale Comunicării    

 

* Taxa de școlarizare (doar pentru locurile cu taxă) este de 5000 lei / an.
** Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.

Calendarul admiterii

Perioada

Activitate

23,092022- 26,09,2022

Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere

27,09,2022

Verificarea eligibilității candidaților

28,09,2022

Susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală

29,09,2022

Afișarea rezultatelor provizorii

30,09,2022

Depunerea și soluționarea contestațiilor

03,10,2022

Afișarea rezultatelor finale (turul I)

04,10,2022

Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul I)

05,10,2022

Afișarea rezultatelor (turul II) – dacă este cazul

05,10,2022

Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul II)

06,10,2022

Înmatricularea cercetătorilor postdoctoranzi

Etapele înscrierii la programele postdoctorale

1. Alegerea mentorului și a temei de cercetare

 • Proiectul de cercetare postdoctorală trebuie să se înscrie în aria tematică a mentorului.
 • Lista mentorilor și aria tematică a fiecăruia se găsesc aici.

 

2. Înscrierea la admitere

 • Dosarele se depun la Secretariatul Școlii Doctorale (dna Lili Leaua), în perioada 23-26 septembrie 2022, orele 8-16. Adresa Secretariatului: Bd. Carol I nr. 11, corp A, parter; telefon 0232 20 10 54.

 

Conținutul dosarului de înscriere:

(a) fișa de înscriere – în care este obligatorie alegerea unui conducător de doctorat și a unei teme de cercetare propuse de acesta (Anexa 3);
(b) certificat de naştere – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
(c) certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
(d) copie a actului de identitate;
(e) diplomă de doctor – în original, sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
(f) fotografie ¾;
(g) Curriculum Vitae, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD;
(h) Lista de lucrări, precum și alte rezultate relevante pentru aprecierea activității științifice a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementarea de proiecte, premii obținute, brevete etc. (articolele sau alte lucrări științifice vor fi prezentate in extenso doar în format electronic, pe CD);
(i) proiectul de cercetare postdoctorală (PCPD) aferent temei de cercetare pentru care candidează, în format fizic (semnat) şi în format electronic, pe CD (Anexa 4);
(j) declarație pe proprie răspundere privind respectarea condiției legate de faptul că o persoană poate beneficia o singură dată de finanţare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată (Anexa 5);
(k) certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor Străine) pentru limba română (doar pentru cetățenii străini) sau o limbă de circulație internațională (doar pentru candidații care doresc să desfășoare programele postdoctorale într-o limbă străină, cu acordul mentorului);
(l) dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată (250 lei).
* Dosarele de admitere pentru candidații internaționali din țări non-UE și candidații români de pretutindeni sunt similare cu dosarele candidaților români și UE, acestea cuprinzând, în plus, traduceri/traduceri legalizate (după caz) ale documentelor personale și actelor de studii, respectiv copie a pașaportului (valabil cel puțin șase luni față de data înscrierii).

3. Desfășurarea concursului de admitere

 • Concursul de admitere se desfășoară pe fiecare domeniu de doctorat (Filosofie, Sociologie, Științe politice, Științe ale comunicării).
 • Concursul are loc în perioada 23-26 septembrie 2022. Data și ora exacte pentru fiecare domeniu vor fi anunțate la avizier și pe site.
 • Concursul constă în prezentarea proiectului de cercetare și evaluarea dosarului de concurs. A se vedea Grila de evaluare din Anexa 6.
 • Media minimă de admitere este 8.
 • La medii egale, departajarea se va realiza în funcţie de media aritmetică a punctajelor obținute pentru criteriul C.1. Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat.

 

4. Anunțarea rezultatelor

 • Rezultatele se afișează la avizierul SD și pe site în ziua de 29,09,2022.
 • Locurile neocupate într-un domeniu vor fi redistribuite către celelalte domenii.

 

5. Confirmarea din partea candidaților admiși

 • Candidații admiși vor confirma locurile pe 05,10,2022
 • Locurile neconfirmate de candidații declarați admiși vor fi repartizate următorilor clasați, dacă îndeplinesc criteriile minime de admitere (media 8).
 • Candidații declarați admiși pe locurile la buget achită cuantumul taxei de înmatriculare și semnează contractul de cercetare postdoctorală.
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită echivalentul a 50% din taxa de studii aferentă primului an și semnează contractul de cercetare postdoctorală.
 • Pentru candidații declarați respinși care îndeplinesc criteriul minimal de admitere (media 8) vor fi solicitate locuri suplimentare.

 

 

Go to top