Burse doctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță lansarea concursurilor pentru acordarea unui număr de 93 de burse doctorale pe o perioadă de 12 luni consecutive, în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, implementat în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași.

Proiectul îşi propune furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzii, care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, sub formă de burse doctorale, derularea de mobilităţi, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice, organizarea de sesiuni de dezvoltare a competenţelor de cercetare avansată cu componentă aplicativă și de module de cursuri complementare, interdisciplinare care vizează dobândirea de competențe transversale, inclusiv pedagogice.

Procesul de selecţie a beneficiarilor burselor doctorale în cuantum de 400 euro/lună va avea loc în perioada 15 septembrie – 22 septembrie 2022, fiind eligibili doctoranzii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (toate regiunile de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București-Ilfov);
 • sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) sau în prelungire;
 • sunt doctoranzi care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și Statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Științe ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Știința Sportului și Educației Fizice;
 • nu au mai beneficiat de finanțare prin POSDRU/POCU pentru activităţi similare sau de alte programe publice în acest sens.

Modalitatea de selecție

Selecția candidaților constă din două probe, după cum urmează:

 • Proba 1: Evaluarea dosarului de concurs
 • Proba 2: Evaluarea candidatului în cadrul unui interviu

Înscrierea candidaților se va face, în format fizic, la Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat din cadrul UAIC.

În cazuri excepționale, documentele vor putea fi depuse electronic, urmând ca până la data interviului acestea să fie depuse și în format fizic.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să consultați Metodologia privind selecția beneficiarilor și graficul procesului de selecție.

 

Manager proiect,

Conf.dr. Florin Brînză

 

Metodologie de selectie burse doctorale

Anexa 2_Grafic selectie drd

Anexa 3_Cerere inscriere_drd

Anexa 4_Raport_de_autoevaluare_drd

Anexa 5_Declaratie_acord_utilizare_date_personale_drd

Anexa 6_Declaratie_evitarea_dublei_finantari_drd

Dragi doctoranzi,

Institutul Virtual pentru Educație de Calitate (VIQE), dezvoltat în cadrul Alianței EC2U, organizează un program intensiv de pregătire doctorală intitulat  Machine learning technique & text processing tools applied to the study of linguistic diversity & cultural perceptions. Sesiunea va avea loc în format fizic la Universitatea din Poitiers în perioada 14-16 iunie 2022.

Se vor acorda granturi de mobilitate pentru acoperirea costurilor de deplasare iar doctoranzii interesati se pot înscrie până la data de 15 aprilie 2022 completând formularul disponibil la https://survey.appli.univ-poitiers.fr/363434?lang=en  

Mai multe informații pot fi obținute din broșura evenimentului: https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/04/Brochure-PhD-Intensive-Courses-Poitiers.pdf?fbclid=IwAR0Y5LddFhNDcVlQMFIENY1vzRJNW9NXWHgQ6oCF1o6yll0EAndeij4sROM

Mult succes!

Comisia de evaluare a lucrărilor finale ale postdoctoranzilor din cadrul Programului postdoctoral de cercetare avansată din 2019 (https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/programe-postdoctorale/admitere-postdoc ) se va întruni joi, 31 martie 2022, la ora 10, în Sala de Consiliu

1. Metodologia privind finalizarea studiilor postdoctorale şi de cercetare avansată.

2. Comisia de evaluare a lucrărilor finale ale postdoctoranzilor constituită conform art. 6 şi art. 7 din Metodologie.

Conferința Internațională a Doctoranzilor în Științele Comunicării

(9-10 iunie 2022)

Organizator: Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (→ Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării)

Parteneri: Universitatea București, SNSPA București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara (→ Școlile doctorale din domeniul Științe ale comunicării)

Termen-limită pentru trimiterea rezumatelor: 15 aprilie 2022

Pentru mai multe detalii, consultați invitația la conferință.

Calendarul competiției 3MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat

Etapa din Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice

Înscrierea candidaților: până la 21.02.2022

Competiția (prezentarea și selecția candidaților din FSSP): 24.02.2022, ora 12, online.

Pentru înscriere este suficient să trimiteți un mesaj la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa finală din UAIC va avea loc pe data de 11.03.2022. La etapa finală vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Sunt eligibili doctoranzii care au rezultate relevante în cercetare. Grupul ţintă este reprezentat de studenţii doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide power point. Detaliile se găsesc în Regulament.
În perioada 19-21 noiembrie 2021, Facultatea de Sociologie si Psihologie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara organizează Conferinta tinerilor cercetători și a doctoranzilor (online). Termenul de inscriere s-a prelungit pana in 30 octombrie.
 
Va rugam sa diseminati informatia in randul tinerilor cercetatori, dar si studentilor, masteranzi si doctoranzi.

În atenția studentilor docotranzi din anul I - 2021-2022, care au obtinut o bursa UAIC: 

Adresa Iosud BURSE UAIC

Call for Papers

Heritage for the future/Science for heritage

A European adventure for research and innovation15 and 16 March 2022, ParisUnder the French presidency of the Council of the European Union, which will takeplace during the first semester 2022, the Foundation for Heritage Science (FSP) willorganise, with the European Commission and in partnership with the French Ministryof Culture and the French National Centre for Scientific Research (CNRS), aconference dedicated to heritage science. It will be held on 15 and 16 March 2022, inParis.

More...

Model cerere conferinta FDI - 0546

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0546, Domeniul Internaționalizarea Învățământului Superior, este prevăzută finanțarea parțială a 8 participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale ale doctoranzilor și cadrelor didactice tinere ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care nu pot beneficia de sprijin financiar de la un contract de cercetare sau din alte surse de finanțare.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • dovada acceptării articolului / lucrării cu prezentare orală;
 • avizul conducătorului științific (pentru doctoranzi) / decanului (pentru cadrele didactice tinere).

Cadrele didactice tinere reprezintă personalul didactic cu vârsta maximă de 35 de ani.

Acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale cu articole/ lucrare pentru a fi prezentate oral pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări cu prezentare de tip poster, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2021.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2021-0546 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele  de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

 • Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană
 • Transport în cuantum maxim de 300 EUR
 • Cazare pentru maximum 2 nopți
 • Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

 • Cazare: 230 lei / noapte
 • Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării  dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Call for applications: Network Research Visits

The Zukunftskolleg of the University of Konstanz provides funding for up to 3 x Network Research. Visits for international early career researchers lasting up to three months and based at the Zukunftskolleg in the year 2021. An extension of the visit in 2022 is also possible.

Go to top