facebookcrp

RPP AfisRelaţii Publice şi Publicitate

 Plan de învățământ 2019-2022

 

 

 

facebookcrp

RPP AfisRelaţii Publice şi Publicitate

 Plan de învățământ 2019-2022

 

 

 

Discipline

  

Anul I, Semestrul 1

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator/practică

ECTS

 

Curs practic de oratorie

2

2

7

 

Copywriting

1

2

7

 

Studii de caz în PR

2

2

8

 

Branding

2

2

8

Anul I, Semestrul 2

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

 

Metode de cercetare în PR şi publicitate

2

2

7

 

Mijloace noi de comunicare în masă

2

2

6

 

Organizarea evenimentelor

2

1

6

 

Etică şi integritate academică

1

1

6

   

Practică de specialitate I

 0  0  5

Anul II, Semestrul 3

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

 

Analiza semiotică a reclamelor

1

2

6

 

Managementul instituţiilor de presă. Piaţa media

1

2

6

 

Strategii de comunicare în sfera publică

2

2

7

 

Standarde profesionale în PR şi publicitate

1

2

5

  Afaceri publice 1 2 6

Anul II, Semestrul 4

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

 

Campanii de publicitate

2

1

7

 

Comunicare corporativă

1

1

7

 

Materiale audio-vizuale în PR şi publicitate

1

1

6

 

Practică de specialitate II

0

0

5

  Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie 0 0 5

 

Ghidul de elaborare a lucrării de licenţă/disertaţie

Piaţa muncii

 

Masteranzii iau contact cu piaţa serviciilor de PR şi publicitate din România prin stagiile de practică pe care le desfăşoară în cei doi ani de studii masterale. Avem contracte de colaborare încheiate cu mai multe companii, ONG-uri, instituţii media şi agenţii de publicitate, care le dau ocazia masteranzilor noştri să simtă pulsul industriei de comunicare.     

     De asemenea, merită precizat faptul că multe dintre subiectele discutate la cursuri şi seminarii au o orientare practică, vizând studii de caz care oferă exemple de bune-practici, care aduc în atenţie greşeli pe care trebuie să le evite practicienii şi alte precizări esenţiale pentru a fi un bun profesionist. Multe întâlniri de seminar implică cerinţe practice adresate studenţilor, cerinţe asemănătoare celor primite de oamenii care profesează ca specialisti în domeniu. 

 

Dintre absolvenţii acestui masterat, unii se orientează spre departamentele de marketing/comunicare ale unor instituţii sau companii, alţii preferă să devină angajaţi ai unei agenţii de PR sau publicitate, iar alţii lucrează ca freelanceri, oferind consultanţă de imagine pentru mai mulţi clienţi. O altă categorie de absolvenţi se orientează spre instituţii media, unde profesează ca realizatori de emisiuni, reportaje etc. Recent, mulţi dintre ei se angajează pe posturi de social media, care permit un program flexibil şi multă inventivitate în gestionarea relaţiei cu publicurile care urmăresc brandul pe reţelele de socializare. 

    Clienţii care solicită servicii de publicitate şi PR aparţin unor domenii de activitate diverse: 

 • economic: companii, întreprinzători independenţi
 • cultural: teatre, centre culturale, muzee
 • politic: autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interese 
 • social: organizaţii neguvernamentale
 • mediatic: televiziuni, radio-uri, afaceri online 

În linii mari, este vorba despre medierea relaţiei dintre un brand şi publicurile pe care acesta încearcă să le atragă, cărora încearcă să le câştige atenţia, simpatia, încrederea. În acest scop, există mai multe tipuri de joburi în comunicare, ca de pildă:

Purtător de cuvânt

Redactor al unor texte destinate presei scrise sau mediului online 

Organizator de evenimente

Analist media

Copywriter

Strateg

Responsabil de cont

Planificator media

Specialist Social Media

Erasmus

STAGII DE STUDIU ŞI PRACTICĂ ÎN ALTE ŢĂRI

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Responsabili cu mobilitățile Erasmus:

- mobilități de studiu: prof. dr. Daniela Soitu - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- mobilități de practică: conf.dr. Bogdan Ștefanachi  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inainte de a-i contacta pe cei care se ocupă de acest program, citiți cu atenție informațiile următoare:

MOBILITĂŢILE DE STUDIU

PARTENERII Erasmus  ai Departamentului de Ştiinţe ale comunicării şi Relaţii Publice sunt:

VIA University, Danemarca       

Arteveldehogeschool Gent, Belgia         

Universidade da Beira Interior, Portugalia          

Universite Paul Sabatier Toulouse III, Franţa

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa

Universite Paul Valery Montpellier 3, Franţa

Universite de Corse,

EFAP Paris, Franţa

Latvian Academy of Culture Riga, Letonia

Philological School in Higher Education Wroclaw, Polonia.

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilităţile Erasmus+ de studiu este de:

500 Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;

450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia,Macedonia.

Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi un grant lunar suplimentar de 200 de Euro, pe baza documentelor depuse în  dosarul de candidatură.

Pot participa la selecţie:
   • studenţii înmatriculaţi la zi la Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Sociale şi Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
   • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
   • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
   • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
   • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
   • foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.
Nu pot participa la selecţie:
   • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
   • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
   • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
   • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
   • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare (fie ele de stat sau private), chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza";
   • studenţii neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus, studentul trebuie:

   • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
   • studenţii din anul I trebuie să aibă media de studii de până la momentul selecţiei (prima sesiune de examene) minim 8;
   • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu. Nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
   • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Documente necesare la dosarul de candidatură:

Documente obligatorii:
   • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
   • Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
   • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
   • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
   • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
   • în cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru;

Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
   • o copie a permisului de şedere;
   • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
   • dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);
Documente facultative (comisia de selecţie decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
   • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;
   • recomandare din partea unui cadru didactic;
   • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate şi în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ

Dacă nu aveţi deja un atestat de limbă, câteva posibilităţi pentru susţinerea unui test în Iaşi sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iaşi, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere;
 • EuroEd Iaşi, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

MOBILITĂŢILE DE PRACTICĂ

Pentru mai multe date despre posibilităţile de practică, studenţii ciclului de Licenţă şi masteranzii eligibili (conform criteriilor de mai sus) îl pot contacta pe domnul conf.univ.dr.  Bogdan Stefanachi la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Testimoniale

Gabriela

 

Îţi place să mergi la evenimente, să cunoşti oameni din cât mai multe domenii cu care să stabileşti punţi de colaborare? Vrei să îţi pui în valoare creativitatea şi imaginaţia pentru a crea campanii şi produse publicitare de impact? Eşti ochi şi urechi după ultimele noutăţi din advertising? Ştii că cea mai fericită zi a ta va fi atunci când o vei petrece discutând la telefon cu jurnalişti, vedete, influenceri şi bloggeri pentru a promova un produs, o cauză socială sau o campanie?
Ai putea crede că toate aceste lucruri se învaţă făcând sau că nu îţi trebuie cine ştie ce studii pentru a fi un bun PR sau un creativ într-o agenţie de publicitate, că e de ajuns să fii o persoană creativă, volubilă şi deschisă.
Nimic mai greşit. Probabil vei reuşi să te prezinţi onorabil la câteva evenimente. Sigur vei putea să dai drumul la un comunicat de presă şi poate că vei scăpa cu basma curată şi după un brief trimis la o agenţie de publicitate. Mă tem însă că pentru o campanie de publicitate lucrurile sunt un pic mai complicate. O situaţie de criză s-ar putea să nu te găsească cu toate cuvintele la tine, iar atingerea unor obiective de awareness şi vizibilitate pe termen lung ţi se vor părea ca venite din altă lume.
Sunt norocoasă că am urmat Masteratul de Relaţii Publice şi Publicitate de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Acum, la 8 ani de experienţă în PR şi Comunicare, pot spune că în fiecare zi, fiecare decizie pe care o iau îşi are fundamentul într-un curs, o carte sau o pledoarie pe care le-am parcurs în facultate sau la master.
Când eram studentă aveam mulţi colegi care se arătau sceptici când vedeau sutele (dacă nu miile) de pagini pe care le aveau de parcurs pentru un examen. Concluzionau sec că e pierdere vreme şi că nu le va folosi nimic, că mai curand se angajează pentru joburi concrete cu rezultate imediate şi că "vor învăţa ei pe  parcurs". Eu am pariat invers. Am dedicat tot timpul liber, toate nopţile din sesiune şi chiar multe zile de vacanţă pentru a citi, a învăţa şi a progresa. Toate mi-au folosit până acum. Şi datorez în mare parte profesia mea de astăzi tuturor profesorilor pe care i-am avut la master.

Gabriela Onofrei
Manager Comunicare şi PR
Fundaţia World Vision România

 

Mihaela

 

Bună! Mă numesc Mihaela Musteață și coordonez activitatea de marketing la radio Viva FM, o rețea de radiouri locale ce acoperă județele Iași, Suceava, Botoșani și Neamț.

Activitatea mea în domeniul marketingului și al publicității a început în vara anului 2013, imediat după ce am absolvit specializarea Comunicare și Relații Publice, din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

După cei trei ani de licență în care am studiat bazele acestor domenii frumoase și m-am implicat mult în activități de voluntariat în asociația PRIME Iași, am hotărât să urmez cursul firesc al lucrurilor și am urmat masteratul de Relații Publice și Publicitate.

În timpul masteratului, am început și o activitate de internship la un post de radio regional. Îmi plăcea mult faptul că aveam ocazia să îmbinteoria cu practica.A fost şi un mod de a verifica dacă mi-am ales bine domeniul profesional – şi, da, simţeam zilnic că am ales bine. Cred că cel mai bun mod de a te convinge că faci ce trebuie e să testezi cât de mult poți ceea ce, la început, doarcrezi că îți dorești să faci.

Internshipul de la radio s-a transformat apoi într-un job full time pe postul de asistent de marketing. Am învăţat foarte multe lucruri acolo, de la realizarea de materiale de PR, organizare de evenimente pentru radio, până la desfășurarea unor campanii pentru clienții care alegeau acest canal de promovare.

Îmi plăcea provocarea pe care o aducea fiecare nouă campanie, încercarea de a descoperi atributele tangibile și intangibile ale afacerii care ar putea să devină punct de atracţie pentru clienţi şi să pună în valoare brandul.

Şi acum, în calitate de director de marketing, trăiesc aceeaşi pasiune de a căuta cele mai bune soluții de promovare pentru clienţi, de a dărui oamenilor campanii de marketing credibile, inspirate din realitatea vieții de zi cu zi.

Mihaela Musteață
Viva FM

 

Foto testimonial3

 

După absolvirea specializării Comunicare şi Relaţii Publice, Masteratul de Relaţii Publice şi Publicitate a părut initial că reia prea mult din materia învăţată în ciclul de licenţă.

Până la urmă, am convingerea că masteratul a reprezentat o îmbinare ideală, la momentul acela, între proiectele cu orientare practică, lucrul în echipă cu colegii şi timpul rămas liber pe care am putut să-l dedic identificării unor oportunităţi de lucru. În plus, m-a bucurat mult faptul că masterul mi-a permis sa aprofundez studiile de public speaking, marea mea pasiune din acea perioada. 

Acum sunt Business Developer în cadrul Grupului Educativa - dezvolt proiecte în domeniul educaţiei, proiecte care vizează îmbunătăţiri în sistemul educaţional românesc.

Câteva dintre lucrurile pe care le fac zilnic? Organizez evenimente, scriu, analizez şi evaluez bugete, recrutez, coordonez echipe, ţin traininguri. În bucăţica mea de lume, îmi place să spun că prin ceea ce fac eu, ajut lumea să devină un loc mai bun. 

Cea mai mare bucurie este cea a rezultatului final: când văd că am sălile pline la evenimentele organizate, simt cum mi se umple inima de bucurie! Apoi când văd că participanţii pleacă fericiti şi îmi dau emailuri în care scriu că viaţa lor e mai buna după ce au participat la eveniment iar mă bucur enorm! 

Anca Gîlcă
Business Developer
GRUPUL EDUCATIVA

Contact

Dacă aveţi nelămuriri legate de modul in care se vor desfaşura orele de curs si seminar, criteriile de evaluare, sau orice alt aspect didactic sau organizatoric al acestui program masteral, ne puteti contacta la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Go to top