Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă ŞTIINŢE POLITICE este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studenţii să se poată forma ca viitori provideri de servicii în domeniul analizei, consultanţei politice, dar şi ­în cel administrativ, pentru beneficiarii din:
            administraţia publică, precum şi a celor din spaţiul politic (autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interes etc.),
            sfera economică (întreprinzători, companii etc.),
            sfera comunitară (organizaţii neguvernamentale).
     Absolvenţii programului nostru de licenţă vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor cerute în cadrul societăţii româneşti, însă, deopotrivă, vor fi în măsură să-şi continue formarea academică, prin studii de masterat şi doctorat.
     Disciplinele din planul de învăţământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cunoştinţele şi priceperile formate fiind puse în corespondenţă cu grupa de bază 2443 (specialişti în ştiinţele politice):specialist în ştiinţele politice; cercetător în ştiinţele politice; specialist în administraţie publică; consilier organizaţie publică; specialist cu funcţii administrative.
Programul de licenţă Ştiinţe Politice este centrat pe realizarea următoarelor obiective şi competenţe:
Competenţe şi obiective generale

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul ştiinţelor politice, precum şi a principiilor şi metodelor utilizate în domeniul studiat;
 • Capacitatea de a identifica sursele de informaţii, de a analiza şi interpreta date din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate;
 • Capacitatea de utilizare a tehnologiilor informatice moderne în desfăşurarea activităţilor din diverse tipuri de unităţi economice, administrative, învăţământ şi cercetare;
 • Capacitatea de comunicare efectivă orală şi scrisă în domeniul de specialitate în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Capacitatea de a preda conceptele specifice domeniului ştiinţelor politice în învăţământul preuniversitar obligatoriu ( ciclul primar şi gimnazial) în măsura în care titularul diplomei de licenţă a parcurs şi promovat şi programul de studii psihopedagogice, nivelul I;
 • Capacitatea de însuşirea rapidă a conceptelor şi tehnologiilor noi care apar în domeniul studiat;
 • Capacitatea de a dezvolta în mod autonom procesele de învăţare;
 • Capacitatea de a compara idei, probleme şi soluţii cu specialiştii şi non-specialiştii;
 • Capacitatea de a identifica probleme şi de a propune soluţii, de a le susţine într-o manieră argumentativă;
 • Abilitatea de a strânge şi interpreta informaţia relevantă domeniului de studiu şi de a formula judecăţi ce includ reflecţii asupra unor probleme sociale, ştiinţifice sau etice semnificative;

Competenţe de specialitate

 • Capacitatea de analiză, sinteză şi modelare a fenomenelor şi proceselor caracteristice domeniului ştiinţelor politice;
 • Capacitatea de înţelegere  şi aplicare a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice ştiinţelor politice ;
 • Capacitatea de soluţionare a problemelor specifice din domeniul stiintelor politice;
 • Familiarizarea cu instituţiile româneşti, cu cele ale Uniunii Europene şi cu cele internaţionale, înţelegerea proceselor decizionale ale acestora;
 • Capacitatea de a identifica problemele politice, analiza şi interpretarea lor din perspectiva teoriilor studiate;
 • Utilizarea argumentaţiei şi a cunoştinţelor relevante pentru a analiza fapte, tendinţe şi modele în societatea românească şi în spaţiul internaţional;
 • Capacitatea de a aplica politicile, reglementările şi instrumentele legale la situaţii sociale şi politice concrete;
 • Înţelegerea structurii şi funcţionării sferei publice.

Competenţe interpersonale

 • Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass-media, ONG-uri;
 • Capacitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare;
 • Capacitatea de a identifica aspecte strategice şi probleme sistemice, de a stabili priorităţi;
 • Utilizarea şi prezentarea  informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă;
 • Tratarea tuturor persoanelor în spiritul demnităţii şi a respectului, indiferent de originea sau caracteristicile lor etnice, naţionale, religioase, rasiale, de gen sau stil de viaţă.

 

Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Semestrul: I Semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory cources)                      
Gândire critică* / Critical thinking SP1 2 2   E 6          
Istoria ideilor politice  /History of Political Ideas SP2 2 2   E 5          
Introducere în ştiinţe politice*  /  Introduction to Political Science SP3 2 2   E 6          
Drept constituțional și administrativ* / Constitutional and administrative law SP4 2 2   C 5          
Competenţe de comunicare în limba străină / Foreign Language SP5 1 1   VP 4          
Tehnologie informatică şi comunicare / Informatics and Communication SP6 1   1 VP 4          
Discipline facultative (Supplementary courses)                      
Educație fizică/ Sports SP7     2 C 3          
Competenţe de comunicare în limba străină 2/Foreign Language 2 SP8 1 1   VP 3          
Discipline obligatorii (Compulsory cources)                      
Guvenare, guvernanță și mișcări sociale* /Government, governance and social movements SP7           2 2   E 6
Metode de cercetare in stiintele politice* /Research Methods in Political Science SP8           2 2   E 6
Psihologie politică/Political psychology SP9           2 2   E 5
Economie politică* /Economics SP10           2 2   E 5
Competenţe de comunicare în limba străină /Foreign Language SP11           1 1   VP 4
Practică de specialitate /Training Competences and Abilities SP12               5 VP 4
Discipline facultative (Supplementary courses)                      
Educație fizică/ Sports SP43               2 C 3
Competenţe de comunicare în limba străină 2/Foreign Language 2 SP44           1 1   VP 3
Etică și integritate academică/Ethics and academic integrity SP45           1     E 3
Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru   10 9 1   30 9 9 5   30
                       
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Semestrul: III Semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory cources)                      
Ideologii politice / Political Ideologies SP13 2 2   E 6          
Teorii ale relaţiilor internaţionale / Theories of International Relations SP14 2 2   E 5          
Partide politice si grupuri de interese / Political Parties and Interest Groups SP15 2 2   E 6          
Statistică aplicată / Statistics SP16 2 2   VP 5          
Competenţe de comunicare în limba străină/Foreign Language SP17 1 1   VP 4          
Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                      
Societate civilă și constituționalism / Civil society and constitutionalism SP18 2 2   E 4          
Analiza violenței politice / Political violence analysis SP19 2 2   E 4          
Discipline facultative (Supplementary courses)                      
Educație fizică/ Sports SP45     2 C 3          
Competenţe de comunicare în limba străină 2/Foreign Language 2   1 1   VP 3          
Institutii si organizatii internationale /  International Institutions and Organizations SP46 2 2   E 3          
Migrația. Politici și practici europene/Migration. European Policies and Practies. SP47 2 2   E 3          
Discipline obligatorii (Compulsory cources)                      
Filosofie politică*/Political philosophy SP20           2 2   E 6
Politici publice* / Public Policy SP21           2 2   E 6
Analiză comparată a sistemelor politice / Compared Analysis of Political Systems SP22           2 2   E 5
Alegeri și sisteme electorale / Elections and electoral systems SP23           2 2   E 5
Competenţe de comunicare în limba străină/Foreign Language SP24           1 1   VP 4
Metodologia redactării lucrării de licență, competente si abilitati practice / Scientific Writing, Training Competences and Abilities SP25           2   3 VP 4
Discipline facultative (Supplementary courses)                      
Competenţe de comunicare în limba străină/Foreign Language SP48           1 1   VP 4
Holocaust, genocid și justiție de tranziție/ Holocaus, genocide, and tranzitional justice SP49           2 2   E 3
Educație fizică/ Sports SP50               2 C 3
Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru   11 11 0   30 11 9 3   30
                       
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Semestrul: V Semestrul: VI
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory cources)                      
Introducere in Studii Europene / European Studies SP26 2 2   VP 6          
Institutii si politici europene / European Institutions and Policies SP27 2 2   E 5          
Teorii ale democraţiei / Theories of Democracy SP28 2 2   E 6          
Studii de securitate / Security Studies SP29 2 2   E 4          
Sistemul european al drepturilor omului / The European system of human rights SP30 2 2   E 5          
Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                      
Politici regionale/Regional policies SP31 2 2   E 4          
Teoria alegerii raționale / Public Choice SP32 2 2   E 4          
Discipline facultative (Supplementary courses)                      
Etica războiului și a păcii / Ethics of war and peace SP51 2 2   E 3          
Granițe, bariere și cultura protestului  /Border, Bariers, and the Culture of Protest SP52 2 2   E 3          
Discipline obligatorii (Compulsory cources)                      
Marketing politic / Political Marketing SP33           2 2   E 6
Teorii ale puterii / Theories of Political Power SP34           2 2   E 6
Natiuni si minoritati / Nations and National Minorities SP35           2 2   E 5
Comunicare politica / Political Communication SP36           2 2   E 5
Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                      
Tranziții politice și procese de democratizare / Political Transitions and Democratization SP37           2 2   E 4
Postmodernism în teoria și practica politică /Postmodernism in politics SP38           2 2   E 4
Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                      
Antropologie politică / Political Antropology SP39           2 2   VP 4
Politici sociale / Social policies SP40           2 2   VP 4
Discipline facultative (Supplementary courses)                      
Politicile comune ale Uniunii Europene / The common policies of the European Union SP52           2 2   E 3
Epistemologie politică / Political Epistemology SP53           2 2   E 3
Globalizare si regionalizare / Globalization and Regionalization SP54           2 2   E 3
Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru   12 12 0   30 12 12 0   30