facebookcrpfacebookcrp

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este cel mai mare departament al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, atât din punct de vedere al numărului de cadre didactice titulare (22 cadre didactice titulare), cât și din punct de vedere al numărului de studenți și al programelor de licență și masterat gestionate. Departamentul gestionează trei programe de licență (Sociologie, Resurse umane și Asistență socială) și șase programe de masterat.

 

 Scurt istoric

Primul curs de Sociologie din cadrul Universității din Iași a fost susținut in anul 1897 de către profesorul Constantin Leonardescu. Din anul 1910 Catedra de Sociologie de la Iași este ocupată de Dimitrie Gusti, iar din 1920 de către Petre Andrei. Din 1941 catedra este preluată de către Alexandru Claudian până în anul 1948 când sociologia este eliminată ca disciplină din curricula universităților românești.
Sociologia este reintrodusă în Universitatea din Iași în anul 1967. Cursurile de sociologie au fost susținute de către profesorii Iosif Nathansohn, Petre Dumitrescu, Vasile Miftode și Anton Carpinschi.

 Istoric SAS

 

Istoric SAS 2

Catedra de Sociologie a fost înființată în anul 1990 de profesorul Vasile Miftode și condusă de acesta până în anul 2007. În perioada 2007 – 2016 conducerea catedrei / departamentului a fost asigurată de Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan (în anul 2012 a fost adoptată organizarea sub forma Departamentului de Sociologie și Asistență Socială). Din anul 2016 Directorul Departamentului este Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei.

 Resursa umană

În prezent, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este structurat pe două colective: colectivul de sociologie și colectivul de asistență socială.

 

grafic 1

 

 

Resursa umană de care dispune Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este înalt calificată. Toate cadrele didactice au obținut titlul de doctor și au urmat stagii de pregătire și perfecționare la universități de prestigiu din străinătate.

Nouă titulari au câștigat burse postdoctorale, iar cinci titulari sunt abilitați să conducă teze de doctorat (Prof.Univ.Dr. Nicu Gavriluță, Prof.Univ.Dr. Ștefan Cojocaru, Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță, Prof.Univ.Dr. Daniela Cojocaru și Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu)

 

grafic 2

 

 

Specializări de licenţă 

În anul 1990 a fost înființat programul de studii cu dublă specializare Sociologie-Politologie în cadrul Facultății de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Începând cu anul 1997 specializarea Sociologie funcționează program distinct de studiu. În anul 2002 programul de licență Sociologie a primit reconfirmarea acreditării prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 2002, în urma evaluării realizate de către Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA). Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010 , hotărârea ARACIS din 30.04.2015. Universitatea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este singura instituție de învățământ superior din regiunea de Nord-Est a României care organizează studii de licență în sociologie.

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență Resurse Umane în baza autorizației de funcționare provizorie conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 23/06/2011 (Hotărârea Guvernului Nr. 966/2011). Programul de licență Resurse Umane a fost evaluat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2018, fiind acreditat și obținând calificativul încredere, conform hotărârii ARACIS din data de 20.12.2018 (Hotărârea Guvernului Nr. 326/2019). Ca urmare a respectivei evaluări capacitatea de școlarizare a fost dublată, ajungând la 120 studenți / an. Universitatea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este singura instituție de învățământ superior din regiunea de Nord-Est a României care organizează studii de licență în resurse umane.

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor în specializare distinctă de licență. Specializarea a funcționat pe baza autorizației provizorii obținută în urma evaluării realizate de către Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA) în anul 1995 (Hotărârea Guvernului Nr. 568/1995). Din anul 2002 programul de licență Asistență Socială a fost acreditat ca urmare a evaluării realizate de către CNEAA (Hotărârea Guvernului Nr. 410/2002). Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 28.02.2019. Specializarea de licență Asistență Socială are cea mai mare capacitate de școlarizare dintre specializările de asistență socială din România (315 studenți /an).

Toate programele de licență gestionate de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială funcționează în conformitate cu sistemul Bologna și sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre) și sunt acumulate 180 credite ECTS.

 

Studenti S RU AS

Specializări de masterat

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială gestionează șase programe de masterat, încadrate în două domenii de masterat: domeniul sociologie și domeniul asistență socială.

Domeniul de masterat sociologie

*    Sociologia organizațiilor și a resurselor umane (SORU)

*     Securitate comunitară și controlul violenței (SCCV)

Programul de masterat SCCV a fost acreditat conform "Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS" în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006. (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menține acreditarea programului de masterat și calificativul încredere.

Programul de masterat SORU a fost înființat în anul 2019, fiind încadrat în domeniul de masterat sociologie, conform hotărârii ARACIS din 19.12.2019. Prima admitere a fost organizată în sesiunea iulie 2020.

Domeniul de masterat „Sociologie” a fost reacreditat în anul 2022, conform hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.04.2022.

 Absolventi masterat

Domeniul de masterat asistență socială

*    Familia și managementul resurselor familiale (FMRF)

*    Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor (Prob)

*    Supervizare și planificare socială (SPS)

*    Lifelong Well-being and Healthy Ageing (LIFELINE)

Programele de masterat din domeniul asistență socială (FMRF, Prob, SPS) au fost acreditate conform "Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS" în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006. (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menține acreditarea programelor de masterat și calificativul încredere.

Programul de masterat Lifelong Well-being and Healthy Ageing (LIFELINE) cu predare în limba engleză a fost înființat în anul 2021 și încadrat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în domeniul de master acreditat „Asistență socială” conform hotărârii din 29.04.2021. Prima admitere a fost organizată în sesiunea septembrie 2021.

 Absolventi licenta

Toate programele de masterat din domeniul Sociologie și din domeniul Asistență Socială funcționează în conformitate cu sistemul Bologna si sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre) și sunt acumulate 120 credite ECTS.

  

Revista Departamentului

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială editează o revistă științifică:
Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (Serie Nouă) Sociologie și Asistență Socială (Redactor șef: Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu; Indexare: EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological Abstract, PROQUEST-Social Services Abstracts, PROQUEST-Worldwide Political Science Abstracts, Ulrich, IBSS, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO, CNCSIS (2008-2011: B+)
 

http://www.coping-project.eu/

http://www.coping-project.eu/

COPING (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health) was a child-centred FP 7th fouded project which aimed to investigate the characteristics of children with imprisoned parents, their resilience, and their vulnerability to mental health problems.

http://profitpentruoameni.ro/

http://profitpentruoameni.ro/

Proiectul (POSDRU) Modelul Economiei Sociale în România este cofinanţat din Fondul Social European. Obiectiv principal al proiectului este dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale pe aceeași linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice și incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate pe piața muncii.

http://stages.csmcd.ro/

 http://stages.csmcd.ro/

The STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality) project has been designed with the general aim of making the most of the unprecedented opportunity, provided by the European Commission, in the framework of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development.

https://ec2u.eu/

https://ec2u.eu/

EC2U: un nou program de master interdisciplinar – Lifelong well-being and Healthy Ageing – şi un Institut Virtual de Cercetare în domeniul Good Health and Well-Being.

http://euprha.org

http://euprha.org

The EUPRHA (European Universities on Professionalization on Humanitarian Action) Project is a European effort to give a common response to the new trends on the Humanitarian sector.

http://sociologcautjob.ro/

http://sociologcautjob.ro/

Proiectul Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale este finanţat din Fondul Social European. Proiectul are ca grup ţină masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale şi membrii ai structurilor de conducere şi comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate si urmăreste să contribuie la îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi de cercetare ale acestora conform normelor impuse de Stategia Lisabona şi Stategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013.

http://societateasociologilor.ro/

http://societateasociologilor.ro/

Societatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti

https://www.eancertificate.com

 https://www.eancertificate.com

Certificat european pentru furnizorii de servicii de îngrijire de lungã duratã
Titlul proiectului: MODIFICATION OF THE EDUCATIONAL MODULE - EDE CERTIFICATE FOR PROVIDERS OF LONG-TERM CARE FOR SENIORS. Număr: 2018-1-CZ01-KA202-048076.

Go to top