Misiunea programului de master

Programul de master profesional SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul sociologie, antropologie socială și dezvoltare comunitară durabilă orientate către cercetarea fundamentală focalizată pe analiza etiologică şi identificarea de soluţii socio-juridice contextualizate cultural, în vederea controlului fenomenelor deviante sub toate formele de manifestare: devianţă familială, şcolară, delincvenţă juvenilă, criminalitate și conduita victimiară, fenomenul toxico-dependenței etc.

Totodată, expertiza acumulată în cadrul programului de master SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI vizează implementarea unor proiecte specifice realizării securității comunitare prin gestionarea situațiilor de vulnerabilitate și risc social, cu aplicație în următoarele domenii ale intervenției sociale: protecție socială și asistență familială; consiliere și alte forme de asistare socială în mediul școlar; consiliere spirituală și alte forme de asistare socio-medicală și filantropică; prevenirea delincvenței juvenile prin gestionarea măsurilor și sancțiunilor comunitare sau a celor custodiale ori privative de libertate; combaterea criminalității prin strategii socio-juridice de asistare psihosocială penală și postpenală; prevenirea riscurilor sociale în domeniul toxico-dependențelor și al psihiatriei medico-legale clinice – forensic medical healthcare (FMH); negocierea conflictelor intracomunitare prin utilizarea medierii în sens larg ori a medierii victimă-agresor, în sens restrâns.

Programul de masterat SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România (COR);
 • propunerile și recomandările instituțiilor și organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței muncii și a societății românești în ansamblu.

Programul de masterat profesional SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesități punctuale ale pieței muncii privind domeniul dezvoltării și securității comunitare prin managementul riscului de violență. Privit prin prisma obiectivelor educaţionale corelate la cele socio-profesionale, programul de masterat se situează la confluenţa mai multor domenii de cercetare științifică, ceea ce îi conferă posibilitatea abordării unui plan de învăţământ din perspectiva mai multor sub-domenii de studiu precum sociologia, antropologia socială și culturală, dezvoltare comunitară, criminologie, victimologie, ştiinţele socio-juridice și asistenţa socială aplicată.

Inserția pe piața muncii

Programul de masterat profesional SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor, abilităţilor și competențelor profesionale specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate. Astfel, atât prin competenţele generale specifice domeniului fundamental de studiu – sociologie, cât şi prin competenţele de specialitate specifice domeniului juridic, social și cultural, programul de masterat îşi justifică planul propriu de cercetare a cărui tematică şi finalitate se circumscrie specializării din cadrul domeniului fundamental sociologie cu aplicație în dezvoltare și asistență comunitară.

În consecință, cele două tipuri de competenţe – generale şi de specialitate – specifice programului de masterat SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI, vor contura cadrul competenţelor profesionale şi transversale de la nivelul fişei de disciplină, precum şi a standardelor minime de performanţă urmărite a fi de atins cu aportul fiecărei discipline în parte. Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul securității comunitare și controlul violenței. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de masterat înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR), vizează grupa majoră 2 – „Specialiști în diverse domenii de activitate”; nivelul de instruire: studii superioare; subgrupa majoră 26 – „Specialiști în domeniul juridic, social și cultural”; grupa minoră 263 – „Specialiști în domeniul social și religios”; grupa de bază 2632 –  „Specialiști în domeniul sociologie, antropologie”.

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2632

Specialiști în domeniul sociologie, antropologie

Ocupații

263209

Asistent de cercetare în sociologie

263211

Asistent de cercetare în antropologie

263211

Asistent de cercetare în etnologie

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

 

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat în sociologie.
 • Formarea competențelor generale specifice dezvoltării și securității comunitare prin controlul violenței corespunzătoare nivelului 7 al Cadrului European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Conştientizarea critică a cunoştinţelor dintr-un domeniu şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii specifice prin îmbogăţirea culturii socio-juridice și moral-civice a studenților-absolvenți, în sensul respingerii categorice a actelor de violenţă manifestate sub orice formă.
 • Specializarea pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi activităţi specifice intervenției socio-juridice prin transferul unor cunoştinţe foarte specializate din domeniul sociologiei, antropologiei sociale și culturale care să constituie baza unei gândiri științifice care să producă cercetări originale în domeniul dezvoltării și securităţii comunitare.
 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor fundamentale, precum și a metodelor de investigație științifică ale domeniului securitate comunitară şi controlul violenţei.
 • Formarea capacitatății de a recunoaşte, formula şi opera cu indicatori socio-juridici şi economici cu valențe culturale, respectiv cu indicatori ai dezvoltării și securităţii comunitare.
 • Formarea unor competențe specifice de aplicare a metodelor fundamentale de cercetare-acţiune și de implementare a strategiilor de intervenție în plan socio-juridic și cultural.
 • Competențe manageriale în domeniile şi organizaţiile care se circumscriu dezvoltării și securităţii comunitare prin gestionarea nevoilor cu potențial criminogen și a riscului de violenţă.

 

Masterat: SECURITATE COMUNITARĂ ŞI CONTROLUL VIOLENŢEI
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Modele europene de securitate comunitară
(European Models of Comunitary Security)
M:SCCV01 2 2   E 7
2 Protecţia familiei în context european
(Family Protection in European Context)
M:SCCV02 2 1   E 6
3 Antropologia criminalităţii
(Anthropology of Criminality)
M:SCCV03 2 1   E 6
4 Mobilitatea demografică și securitatea comunitară
(Demographic mobility and Comunitary Security)
M:SCCV04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:SCCV05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Criminologie și victimologie
(Criminology and Victimology)
M:SCCV06 2 1   E 7
7 Tipuri de comunități. Probleme sociale specifice
(Types of communities. Specific social problems)
M:SCCV07 2 1   E 6
8 Modele tradiţionale şi actuale de familie
(Traditionals and Moderns of the Family Models)
M:SCCV08 2 1   E 6
9 Psihologie judiciară
(Judicial Psychology)
M:SCCV09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:SCCV10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Violenţa în şcoală şi forme de devianţă şcolară
(School Violence and Deviance School Forms)
M:SCCV11 2 1   E 7
12 Probaţiune şi justiţie restaurativă
(Probation and Restoratively Justice)
M:SCCV12 2 1   E 6
13 Devianţa urbană şi drogurile
(Urban Deviance and Drugs)
M:SCCV13 2 1   E 6
14 Medierea contextuală a disputelor
(Context Mediation of Disputes)
M:SCCV14 1 1   E 6
15  Practica profesională II
(Professional practice II)
M:SCCV15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16 Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
(Strategies Solutions of Intracomunitary Conflicts)
M:SCCV16 2 1   E 7
17 Managementul comportamentelor de risc social în domeniul muncii
(Management of the Social Risk Behaviours in the Work Domain)
M:SCCV17 2 1   E 6
18 Ordinea socială și violența religioasă
(Social Order and Religious Violence)
M:SCCV18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:SCCV20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Managementul proiectelor europene
(European Projects`s Management)
M:SCCV19.1 1 1   E 6
21 Pregătirea pentru liberare și asistența postpenală M:SCCV19.2 1 1   E 6