Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei

Programul de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

 

Misiunea programului de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei

Programul de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei este conceput şi gestionat în conformitate cu:

 • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
 • clasificarea ocupaţiilor din România;
 • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
 • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

În contextul reorganizării şi modernizării sistemului românesc de învăţământ, programul de masterat intitulat „Securitate comunitară şi controlul violenţei” se înscrie în aria curriculară specifică specializării şi/sau profesionalizării.

Privit prin prisma obiectivelor educaţionale şi socio-profesionale ale Proiectului Bologna, acest masterat se situează la confluenţa mai multor domenii fundamentale, ceea ce îi conferă posibilitatea abordării unui plan de învăţământ din perspectiva mai multor zone de studiu precum sociologia, antropologia, criminologia, victimologia, ştiinţele socio-juridice, psihologia, asistenţa comunitară, asistenţa socială aplicată.

Din corelarea conţinuturilor educaţionale ale masteratului Securitate comunitară şi controlul violenţei cu perspectiva socio-profesională a cursurilor post-licenţă rezultă că scopurile acestui masterat sunt acelea de transmitere de cunoştinţe şi formare de competenţe definitorii pentru domeniile de studii menţionate, în cadrul specializării sociologie cu aplicaţie pentru asistenţa comunitară (conform specializărilor din învăţământul universitar cărora li se adresează standardele specifice de evaluare academică).

Conform Raportului Comitetului European pentru probleme criminale, prezentat la Strasbourg în anul 1979, „ascendenţa violenţei este una din gravele probleme ale timpului nostru”, poate ”cea mai importantă problemă a societăţii contemporane”. Astăzi, după aproape trei decenii, discursul pe tema „violenţei” îşi menţine valabilitatea constatându-se amploarea fenomenului – amplu mediatizat – sub multiplele lui forme de manifestare. Astfel, fie sub forma violenţei reale, fie sub cea a violenţei simbolice fenomenul a devenit o constantă cotidiană, caracteristică a societăţii moderne şi post-moderne la nivel individual şi colectiv ameninţând continuu, relaţiile interumane, mediul familial, şcolar, socio-profesional, precum şi securitatea comunitară în ansamblu. Mai mult, perspectiva criminologică asupra faptelor săvârşite cu violenţă relevă atât o creştere a ratei infracţionalităţii, cât şi schimbări în forma de manifestare a fenomenului criminalităţii – culminând cu criminalitatea organizată –  aspecte corelate cu dezvoltarea socio-economică în ansamblu.

Cercetări sociologice şi criminologice recente demonstrează necesitatea activării unor pârghii de natură socio-economică şi culturală, complementare celor strict juridice, în vederea diminuării ratei infracţionalităţii, prevenirii şi controlării fenomenului criminal. Studiile în domeniu se justifică, între altele, prin scopuri de mare anvergură precum prevenirea criminalităţii, umanizarea sistemului de represiune, reinserţia socială a persoanelor care comit acte antisociale, protecţia victimelor etc. Acestea coincid cu obiectivele pe care le are în vedere orice sistem sancţionator modern şi anume:

 • satisfacerea nevoii de securitate a individului în cadrul comunităţii/societăţii;
 • stimularea producerii reacţiilor sociale împotriva criminalităţii;
 • asigurarea unui tratament recuperator nu numai celor care comit fapte condamnabile, ci şi victimelor acestora (în sensul unei justiţii restaurative);
 • adaptarea normelor etico-juridice la mutaţiile ce survin în cadrul sistemului socio-economic şi cultural.

Aceste obiective se regăsesc nu numai în practicile europene actuale, ci şi în programele de formare a specialiştilor care desfăşoară asemenea practici. Standardele UE cuprind, pe lângă indicatori politici, economici etc., şi indicatori ai securităţii comunitare, formarea de experţi în gestionarea violenţei şi a situaţiilor de risc social fiind o cerinţă nu doar de ordin strict profesional.

Ţinând cont de exigenţele propuse de standardele europene, oferta socio-profesională a masteratului Securitate comunitară şi controlul violenţei răspunde tocmai nevoii de profesionalizare şi specializare în sociologie şi asistenţa comunitară. În consecinţă, cursanţii masteratului vor fi orientaţi teoretic şi practic către următoarele sectoare şi instituţii ale cercetării sociologice şi asistenţei comunitare:

 • Cercetare fundamentală orientată către analiza etiologică şi identificarea de soluţii specifice în vederea controlului fenomenelor deviante sub toate formele de manifestare: devianţă şcolară, delincvenţă, infracţionalitate, criminalitate organizată, dependenţa etc.
 • Asistenţa familială centrată pe medierea conflictelor intra-familiale şi combaterea violenţei în familie în cadrul direcţiilor pentru dialog familie şi solidaritate socială prin instituţiile furnizoare de asistenţă socială;
 • Consilierea şcolară şi educaţională în instituţiile de  învăţământ de masă şi învăţământ special;
 • Consiliere spirituală şi  asistenţa socială în cadrul instituţiilor social-caritative, culturale şi socio-medicale organizate pe lângă biserică (eparhii, protopopiate şi parohii);
 • Asistenţa psiho-socio-juridică în departamentele specializate pe cercetare-acţiune în delincvenţa juvenilă din cadrul departamentelor direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi direcţiilor de asistenţă comunitară;
 • Asistenţa psiho-socio-medicală în cadrul ambulatoriilor, cabinetelor specializate din unităţile spitaliceşti sau în cadrul clinicilor şi secţiilor de psihiatrie şi toxico-dependenţă;
 • Asistenţa psiho-socio-juridică în cadrul sistemului de justiţie penală, respectiv în departamentele de prevenire a criminalităţii din poliţie şi parchet, poliţia comunitară, instanţe pentru minori, tribunale pentru minori în jurisdicţia civilă şi penală, servicii de protecţie a victimei şi reintegrare socială a infractorilor (servicii de probaţiune), centre de reeducare şi penitenciare (serviciul de intervenţie socială din unităţile de detenţie);
 • Medierea în sens larg (conform legii medierii şi a organizării profesiei de mediator) în cadrul birourilor de mediere, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale;
 • Asistenţa psiho-socială în organizaţii neguvernamentale care derulează proiecte privitoare la mediere, controlul oricărei forme de violenţă şi realizarea securităţii comunitare, prevenirea şi combaterea violenţei domestice, traficului de fiinţe umane, dependenţei de drog şi alcool, tuberculozei ca boală socială etc.
 • Management instituţional în domeniile şi organizaţiile mai sus menţionate şi care se circumscriu realizării securităţii comunitare şi controlului violenţei.

În sinteză, masteratul intitulat „Securitate comunitară şi controlul violenţei” îşi propune:

 • să formeze specialişti pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi activităţi asistenţiale în domeniul securităţii comunitare;
 • să completeze capitalurile culturale ale cursanţilor în aşa fel încât aceştia să-şi diversifice şi amplifice şansele de plasament pe piaţa muncii;
 • să ofere un plan de învăţământ variat, echilibrat şi corelat cu piaţa muncii care să atragă atât absolvenţii studiilor universitare de licenţă din diverse domenii, cât şi specialiştii din organizaţii şi instituţii pentru a obţine certificarea perfecţionării profesionale postuniversitare;
 • să completeze cultura moral-civică a cursanţilor în sensul respingerii categorice a actelor de violenţă manifestate sub orice formă;
 •  să abiliteze cursanţii să implementeze securitatea comunitară cu ajutorul unor instrumente de explorare, diagnoză, evaluare şi predicţie; consiliere, mediere, negociere şi programe comunitare utilizate în cadrul proiectelor de investigaţie sociologică şi intervenţie socială.

 

Masterat: SECURITATE COMUNITARĂ ŞI CONTROLUL VIOLENŢEI
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Modele europene de securitate comunitară
(European Models of Comunitary Security)
M:SCCV01 2 2   E 7
2 Protecţia familiei în context european
(Family Protection in European Context)
M:SCCV02 2 1   E 6
3 Antropologia criminalităţii
(Anthropology of Criminality)
M:SCCV03 2 1   E 6
4 Mobilitatea demografică și securitatea comunitară
(Demographic mobility and Comunitary Security)
M:SCCV04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:SCCV05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Criminologie și victimologie
(Criminology and Victimology)
M:SCCV06 2 1   E 7
7 Tipuri de comunități. Probleme sociale specifice
(Types of communities. Specific social problems)
M:SCCV07 2 1   E 6
8 Modele tradiţionale şi actuale de familie
(Traditionals and Moderns of the Family Models)
M:SCCV08 2 1   E 6
9 Psihologie judiciară
(Judicial Psychology)
M:SCCV09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:SCCV10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Violenţa în şcoală şi forme de devianţă şcolară
(School Violence and Deviance School Forms)
M:SCCV11 2 1   E 7
12 Probaţiune şi justiţie restaurativă
(Probation and Restoratively Justice)
M:SCCV12 2 1   E 6
13 Devianţa urbană şi drogurile
(Urban Deviance and Drugs)
M:SCCV13 2 1   E 6
14 Medierea contextuală a disputelor
(Context Mediation of Disputes)
M:SCCV14 1 1   E 6
15  Practica profesională II
(Professional practice II)
M:SCCV15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16 Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
(Strategies Solutions of Intracomunitary Conflicts)
M:SCCV16 2 1   E 7
17 Managementul comportamentelor de risc social în domeniul muncii
(Management of the Social Risk Behaviours in the Work Domain)
M:SCCV17 2 1   E 6
18 Ordinea socială și violența religioasă
(Social Order and Religious Violence)
M:SCCV18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:SCCV20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Managementul proiectelor europene
(European Projects`s Management)
M:SCCV19.1 1 1   E 6
21 Pregătirea pentru liberare și asistența postpenală M:SCCV19.2 1 1   E 6
Go to top