Relaţii internaţionale şi studii europene

Plan de învăţământ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Misiunea programului de licenţă

     Programul de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost conceput şi este gestionat în conformitate cu:

 • legislaţia în vigoare (cu precădere, Legea nr. 128/2004 privind organizarea studiilor universitare şi Legea 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei),
 • clasificarea ocupaţiilor din România (http://www.rubinian.com),
 • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu
 • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti

     Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studenţii să se poată forma ca viitori provideri de servicii în domeniul analizei, consultanţei politice, dar şi ­în cel administrativ, pentru beneficiarii din:

 • administraţia publică, precum şi a celor din spaţiul politic (autorităţi şi instituţii publice locale, nationale si europene, partide politice, grupuri de interes etc.),
 • sfera economică (întreprinzători, companii etc.),
 • sfera comunitară (organizaţii neguvernamentale).

     Absolvenţii programului nostru de licenţă vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor cerute în cadrul societăţii româneşti, însă, deopotrivă, vor fi în măsură să-şi continue formarea academică, prin studii de masterat şi doctorat.
     Disciplinele din planul de învăţământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cunoştinţele şi priceperile formate fiind puse în corespondenţă cu grupa de bază 2443:specialist în relaţii internaţionale; cercetător în relaţii internaţionale şi studii europene; consilier organizaţie publică; specialist cu funcţii administrative.
Programul de licenţă în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene este centrat pe realizarea următoarelor obiective şi competenţe:
Competenţe şi obiective generale

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul ştiinţelor sociale şi politice, precum şi a principiilor şi metodelor utilizate în domeniul studiat;
 • Capacitatea de a identifica sursele de informaţii, de a analiza şi interpreta date din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate;
 • Capacitatea de utilizare a tehnologiilor informatice moderne în desfăşurarea activităţilor din diverse tipuri de unităţi economice, administrative, învăţământ şi cercetare;
 • Capacitatea de comunicare efectivă orală şi scrisă în domeniul de specialitate în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Capacitatea de a preda conceptele specifice domeniului ştiinţelor sociale şi politice în învăţământul preuniversitar obligatoriu ( ciclul primar şi gimnazial) în măsura în care titularul diplomei de licenţă a parcurs şi promovat şi programul de studii psihopedagogice, nivelul I;
 • Capacitatea de însuşirea rapidă a conceptelor şi tehnologiilor noi care apar în domeniul studiat;
 • Capacitatea de a dezvolta în mod autonom procesele de învăţare;
 • Capacitatea de a compara idei, probleme şi soluţii cu specialiştii şi non-specialiştii;
 • Capacitatea de a identifica probleme şi de a propune soluţii, de a le susţine într-o manieră argumentativă;
 • Abilitatea de a strânge şi interpreta informaţia relevantă domeniului de studiu şi de a formula judecăţi ce includ reflecţii asupra unor probleme sociale, ştiinţifice sau etice semnificative;

Competenţe de specialitate

 • Capacitatea de analiză, sinteză şi modelare a fenomenelor şi proceselor caracteristice domeniului ştiinţelor social-politice;
 • Capacitatea de înţelegere  şi aplicare a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice relatiilor internationale si studiilor europene;
 • Capacitatea de soluţionare a problemelor specifice din domeniul stiintelor social-politice;
 • Familiarizarea cu instituţiile româneşti, cu cele ale Uniunii Europene şi cu cele internaţionale, înţelegerea proceselor decizionale ale acestora;
 • Capacitatea de a identifica problemele politice, analiza şi interpretarea lor din perspectiva teoriilor studiate;
 • Utilizarea argumentaţiei şi a cunoştinţelor relevante pentru a analiza fapte, tendinţe şi modele în societatea românească şi în spaţiul internaţional;
 • Capacitatea de a aplica politicile, reglementările şi instrumentele legale la situaţii sociale şi politice concrete;
 • Înţelegerea structurii şi funcţionării sferei publice.

Competenţe interpersonale

 • Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass-media, ONG-uri;
 • Capacitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare;
 • Capacitatea de a identifica aspecte strategice şi probleme sistemice, de a stabili priorităţi;
 • Utilizarea şi prezentarea  informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă;
 • Tratarea tuturor persoanelor în spiritul demnităţii şi a respectului, indiferent de originea sau caracteristicile lor etnice, naţionale, religioase, rasiale, de gen sau stil de viaţă.

 

 

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
Semestrul: I Semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)                        
1 Introducere în studii europene/Introduction to European Studies RISE1   2 2   E 6          
2 Antropologia lumii moderne/ Anthropology of the modern world RISE2   2 2   E 5          
3 Introducere in relatii internationale*/ Introduction to international relations RISE3   2 2   E 6          
4 Introducere în ştiinţe politice/Introduction to Political Science RISE4   2 2   E 5          
5 Competenţe de comunicare în limba străină 1/Foreign Language 1 RISE5   1 1   VP 4          
6 Tehnologie informatica si comunicare/Information Technology RISE6   1   1 VP 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
7 Educație fizică/ Sports RISE41     2 C 3 3          
8 Competenţe de comunicare în limba străină 1/Foreign Language 1 RISE5   1   VP 3            
9 Istoria ideilor politice/History of Political Ideas RISE42   2   E 3 3          
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)                        
10 Istoria integrării și construcției europene*/History of European integration and construction RISE7             2 2   E 5
11 Probleme fundamentale ale lumii contemporane*/ Fundamental problems of the contemporary world RISE8             2 2   E 5
12 Istoria relațiilor internaționale*/History of international relations RISE9             2 2   E 4
13 Construcţia europeană/European Construction RISE10             2 2   E 4
14 Gândire critică*/Critical thinking RISE11             2 2   E 4
15 Competenţe de comunicare în limba străină 2/Foreign Language 2 RISE12             1 1   VP 4
16 Practica de specialitate/Training Competence and Abilities RISE13                 5 VP 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
17 Educație fizică/ Sports RISE43                 2 C 3
18 Competenţe de comunicare în limba străină 2/Foreign Language 2 RISE44             1 1   VP 3
19 Etică și integritate academică/Ethics and academic integrity RISE45             1     E 3
20 Psihologie politică/Political psychology RISE46             2 2   E 3
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     10 9 1   30 11 11 5   30
                           
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
Semestrul: III Semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)                        
1 Metode de cercetare în științele sociale*/Research Methods in Social Sciences RISE14   2 2   E 6          
2 Institutii si organizatii internationale/International Institutions and Organizations RISE15   2 2   E 5          
3 Teorii ale relaţiilor internaţionale*/Theories of International Relations RISE16   2 2   VP 6          
4 Analiza conflictelor/ Conflict analysis RISE17   2 2   E 5          
5 Drept comunitar/European Community Law RISE18   1 1   E 4          
6 Competenţe de comunicare în limba străină 3/Foreign Language 3 RISE19   1 1   VP 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
7 Educație fizică/ Sports RISE45       2 C 3          
8 Competenţe de comunicare în limba străină 3/Foreign Language 3 RISE46   1 1   VP            
9 Statistică aplicată/Statiscs RISE47   2 2   E 3          
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)                        
10 Economie politică europeană* RISE20             2 2   E 6
11 Politica externa si diplomatie/Foreign Policy RISE21             2 2   E 5
12 Politici publice/ Public policy RISE22             2 2   E 5
13 Drept internaţional*/International Law RISE23             2 2   E 6
14 Competenţe de comunicare în limba străină 4/Foreign Language 4 RISE24             1 1   VP 4
15 Metodologia redactării lucrării de licență, practica de specialitate/Scientific Writing, Training Competences and Abilities RISE25             2   3 VP 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
16 Competenţe de comunicare în limba străină 4/Foreign Language 4 RISE48             1 1   VP 3
17 Holocaust, genocid și justiție de tranziție/ Holocaus, genocide, and tranzitional justice RISE49             2 2   E 3
18 Educație fizică/ Sports RISE50                 2 C 3
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     10 10 0   30 11 9 3   30
                           
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
Semestrul: V Semestrul: VI
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)                        
1 Ideologii politice  in epoca contemporană/ Political Ideologies in the Contemporary Age RISE26   2 2     6          
2 Etica războiului și a păcii/ Ethics of war and peace RISE27   2 2   E 5          
3 Studii de securitate/Security Studies RISE28   2 2   VP 6          
4 Partide poliltice şi grupuri de interese în UE/Political Parties and Interest Groups in UE RISE29   2 2   E 5          
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                        
6 Granițe, bariere și cultura protestului/Borders, Barriers and Protest Culture RISE30   2 2   E 4          
7 Mișcări sociale/ Social movements RISE31   2 2   E 4          
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                        
8 Negociere și mediere în relațiile internaționale/Negotiation and Mediation in International Relations RISE32   2 2   E 4          
9 Migrația. Politici și practici europene/ Migration. European policies and practices RISE33   2 2   E 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
10 Teorii ale democraţiei/ Theories of Democracy RISE50   2 2   E 3          
11 Sistemul european al drepturilor omului/The European system of human rights RISE51   2 2   E 3          
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)                        
12 Securitate europeană si problematica minorităților naționale si etnice/ European security and the issue of national and ethnic minorities RISE34             2 2   VP 6
13 Instituţii politice europene/European political institutions RISE35             2 2   E 5
14 Sisteme și comportamente electorale /Electoral Systems and Behaviors RISE36             2 2   E 6
15 Politicile comune ale Uniunii Europene/ The common policies of the European Union RISE37             2 2   VP 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                        
16 Retorica discursului politic/Rhetoric of Political Discourse RISE38             2 2   E 4
17 Comunicarea în relațiile internațonale/ Communication in international relations RISE39             2 2   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)                        
18 Globalism și globalizare/ Globalism and globalization RISE40             2 2   E 4
19 Analiză comparată/ Comparative analysis RISE41             2 2   E 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
20 Marketing politic/Political Marketing RISE52             2 2   E 3
21 Teorii ale puterii/Theories of Political Power RISE53             2 2   E 3
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     12 12 0   30 12 12 0   30
                           
  Promovarea examenului de licenta             10 ECTS        
Legendă                        
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator / Lucrări practice                        
FV - Forma de evaluare: E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect                    
Cr - Număr credite ECTS                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top