Filosofie aplicată şi management cultural

Masteratul de Filosofie aplicată și management cultural (masterat profesional de doi ani) are o dublă intenție: pe de o parte, aceea de permite absolvenților de Filosofie să aprofundeze cunoștințele asimilate și competențele dobândite în cei 3 ani de licență, iar aceștia să dețină astfel la finalul parcursului o solidă formare filosofică ce îi va ajuta în ocuparea unei profesii orientată spre cercetare sau spre învățământul (liceal sau universitar) de înalt nivel; pe de altă parte, masteratul se adresează și celor care au deja o formare socio-umană (o diplomă de licență în domenii precum Litere, Teologia, Științe Sociale, Științele Comunicării, Psihologie, Științe politice,  etc.) și care doresc să dobândească noi competențe utile în cadrul unor profesii exercitate în administrația centrală sau locală, în instituții culturale publice, în mass-media, în cadrul unor firme private atente la dimensiunea responsabilității sociale și a dezvoltării durabile, în ONG-uri cu activitate civică și politică, în cabinete de consultanță sau firme de advocacy.

Disciplinele studiate sunt diverse, și au fie caracter direct-aplicativ (Managementul proiectelor, Diplomație culturală, Etică profesională, Managementul instituțiilor culturale, Critică de artă), fie de aprofundare (Fenomenologie aplicată si filosofie practică, Metafizică creștină, Cercetări hermeneutice actuale), fie pun în valoare dimensiunea interdisciplinară a filosofiei (Filosofie și artă cinematografică, Psihanaliza artei, Hermeneutica simbolismului religios).

Masteranzii care doresc să continue parcursul universitar urmând studii universitare de doctorat au posibilitatea de a colabora cu unul dintre cei 9 conducători de doctorat în Filosofie, precum și de a debuta în publicistica științifică  (într-una din cele 4 reviste de circulație internațională coordonate de cadre didactice ale Departamentul de Filosofie).

Discipline studiate în anul universitar 2022-2023 în cadrul programului de studii de Masterat Filosofie aplicată și Management Cultural

ANUL I

SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1           Hermeneutică radicală (Radical Hermeneutics)
2          Antropologie artistică (Artistic Anthropology)
3          Filosofia culturii (Philosophy of Culture)
4          Managementul instituțiilor culturale (Management of Cultural Institutions)
5          Diplomație culturală (Cultural Diplomacy)
6          Etică și integritate academică (Academical Ethics)

SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)

7          Rațiune și credință (Reason and Faith)
8          Etică profesională (Professional Ethics)
9          Fenomenologie aplicată si filosofie practică (Applied Phenomenology and Practical Philosophy)
10        Filosofie și artă cinematografică (Philosophy and Cinematic Art)
11        Managementul proiectelor culturale (Cultural Projects Management)
12        Practica de specialitate I (Professional Practice I)

ANUL II

SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)

14        Cercetări hermeneutice actuale (Modern Hermeneutical Research)
15        Hermeneutica simbolismului religios (Hermeneutics of Religious Symbolism)
16        Metafizică creștină (Christian Metaphysics)
17        Psihanaliza artei (Psychoanalysis of Arts)
18        Spiritualitatea Răsăritului creştin (Spirituality of Estern Christianity)
18        Filosofie interculturală (Intercultural Philosophy)

SEM II  Discipline obligatorii (Compulsory courses)

19        Paradigme filosofice comparate (Comparative Philosophical Paradigms)
20        Critică de artă (Art Critic)
21        Fenomenologia artei (Phenomenology of Arts)
22        Imagine și tradiție (Image and Tradition)
23        Practică de specialitate II (Professional Practice II)

            Elaborarea lucrării de disertație (Elaboration of the dissertation paper)

 

Anul de studiu I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: I semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
1 Rațiune și credință (Reason and Faith) MF 1   2 1 0 Ex 5          
2 Antropologie artistica (Artistic Anthropology) MF 2   2 1 0 Ex 5          
3 Filosofia culturii (Philosophy of Creation) MF 3   2 1 0 Ex 5          
4 Managementul institutiilor culturale (Management of Cultural Institutions) MF4   2 0 1 Ex 5          
5 Diplomatie culturala (Cultural Diplomacy) MF5   2 1 0 Ex 5          
6 Etica si integritate academica (Academical Ethics) MF5E   1 0 0 Ex 5          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
7 Hermeneutica radicala (Radical Hermeneutics) MF6             2 1 0 Ex 5
8 Etica profesionala (Professional Ethics) MF7             2 1 0 Ex 5
9 Fenomenologie aplicata si filosofie practica (Applied Phenomenology and Practical Philosophy) MF8             2 0 1 Ex 5
10 Filosofie si arta cinematografica (Philosophy and Cinematic Art) MF9             2 0 1 Ex 5
11 Managementul proiectelor culturale (Cultural Projects Management) MF10             2 1 0 C 5
12 Practica de specialitate I (Professional Practice I) MF10P             0 0 2 L 5
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     11 4 1   30 10 3 4   30
                           
Anul de studiu II
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: III semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
14 Cercetări hermeneutice actuale (Modern Hermeneutical Research) MF11   2 1 0 Ex 6          
15 Hermeneutica simbolismului religios (Hermeneutics of Relogious Symbolism) MF12   2 1 0 Ex 5          
16 Metafizică creștină (Christian Metaphysics) MF13   2 1 0 Ex 5          
17 Erezie și cenzură în Evul Mediu (Heresy and Censorship in the Midlle Ages) MF14   2 0 1 Ex 5          
18 Spiritualitatea Răsăritului creştin (Spirituality of Estern Christianity) MF15   2 1 0 Ex 5          
  Discipline Optionale (Optional courses), 1 din 3                        
18 Consiliere filosofica / Filosofie interculturala / Logica si filozofie in orizontul inteligentei artificiale (optional: 1 din 3) MF16   2 1 0 EX 4          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
  Psihanaliza artei (Psychoanalysis of Arts) MF17             2 1 0 Ex 5
21 Critică de artă (Art Critic) MF18             2 1 0 Ex 5
22 Fenomenologia artei (Phenomenology of Arts) MF19             2 1 0 Ex 5
23 Imagine și tradiție (Image and Tradition) MF20             2 1 0 Ex 5
24 Logică aplicată (Applied Logics) MF21             2 1 0 Ex 5
25 Practica de specialitate II (Professional Practice II) MF21P             0 0 2 L 5
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     12 5 1   30 10 5 2   30
                           
Legendă                        
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator / Lucrări practice                        
FV - Forma de evaluare: E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect                      
Cr - Număr credite ECTS                        
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top