Misiunea programului de master

Programul de master profesional PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul asistenței sociale în așa fel încât aceștia să ofere cele mai performante servicii în domeniul evaluării și supravegherii persoanelor care au comis infracțiuni, medierii victimă-infractor și asistenței sociale a victimelor infracțiunilor.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Programul de masterat este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate.

Programul de master profesional PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pieței muncii privind domeniul probațiunii, medierii și asistenței sociale.

Programul de masterat PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a licenţiaţilor în domeniul asistenţei sociale, dreptului, psihologiei sau sociologiei.  De asemenea, programul de master vizează pregătirea continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul justiţiei penale, judecători, procurori, personalul serviciilor de reintegrare din penitenciare, poliţişti sau în sistemele alternative de rezolvare a conflictelor.

Diversificarea competenţelor consilierilor de probaţiune (asistenţa victimelor, probaţiunea transfrontalieră etc.), precum şi dezvoltarea strategiilor de rezolvare alternativă a conflictelor (justiţia restaurativă, medierea victimă-infractor) impun integrarea acestor direcţii în oferta educațională a masteratului.

Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asistenței sociale. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de master PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 26 (Specialiști în domeniul juridic, social și cultural); grupa minoră 263 (Specialiști în domeniul social și religios); Grupa de bază 2635 (Specialiști în asistență socială și consiliere).

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistență socială și consiliere

Ocupații (COR)

263508

Instructor-educator pentru activități de resocializare

263511

Asistent de cercetare în asistență socială

263512

Inspector social

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat asistență socială.
 • Formarea competențelor generale specifice managementului resurselor familiale corespunzătoare nivelului 7 al Cadrul European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Transferul unor cunoştinţe specializate din domeniul asistenței sociale care să constituie baza unei gândiri şi/sau cercetări originale în domeniul probațiunii, medierii și asistenței sociale a victimelor infracțiunilor
 • Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul asistenței sociale şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite alte domenii precum sociologie, psihologie, drept, economie etc.
 • Dezvoltarea de abilităţi specializate pentru identificarea și soluționarea problemelor care vizează domeniul probațiunii, medierii și asistenței sociale a victimelor infracțiunilor
 • Formarea capacităților de a identifica, analiza și rezolva problemele din domeniul probațiunii, medierii și asistenței sociale a victimelor infracțiunilor
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților gestionarea şi transformarea unor situaţii de muncă și de studiu complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților asumarea responsabilităţii pentru a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi practicilor profesionale.

 

Masterat: PROBAȚIUNE, MEDIERE ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Sistemul de probațiune
(The probation system)
M:Prob01 2 2   E 7
2 Justiția restaurativă. Teorii. Modele. Practici
(Restorative Justice. Theories. Models. Practices)
M:Prob02 2 1   E 6
3 Strategii alternative de rezolvare a disputelor
(Alternative Dispute Resolution)
M:Prob03 2 1   E 6
4 Antreprenoriat și valori sociale
(Entrepreneurship and Social Values)
M:Prob04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:Prob05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Practica justitiei restaurative. Mediarea victimă-infractor. Medierea în grup familial
(Restorative Justice Practice. Family and Group Conferencig. Victim-Offender Mediation)
M:Prob06 2 1   E 7
7 Justiția juvenilă în Europa
(Juvenile justice in Europe)
M:Prob07 2 1   E 6
8 Strategii și metode de cercetare calitativă
(Strategies and methods of qualitative research)
M:Prob08 2 1   E 6
9 Asistența penală a pesoanelor cu nevoi speciale
(Penal assistance of the persons with disabilities)
M:Prob09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:Prob10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Victimologie
(Victimology)
M:Prob11 2 1   E 7
12 Medierea in conflictele civile si comerciale
(Mediation in civil and commercial disputes)
M:Prob12 2 1   E 6
13 Criminologie
(Criminology)
M:Prob13 2 1   E 6
14 Risc, nevoi si raspundere
(Risk, needs and responsivity)
M:Prob14 1 1   E 6
15 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:Prob15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16 Preventie si dezvoltare comunitara
(Prevention and Community development)
M:Prob16 2 1   E 7
17 Violenta copiilor si tinerilor.  Preventie si interventie
(Children and Youth Violence. Prevention and intervention) 
M:Prob17 2 1   E 6
18 Managementul proiectelor europene
(European Projects’s Management)
M:Prob18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:Prob20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Traficul de fiinte umane
(Trafficking in Human Beings)
M:Prob19.1 1 1   E 6
21 Violența în școală și forme de devianță școlară
(School violence and deviance school forms)
M:Prob19.2 1 1   E 6