Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor

Programul de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

Misiunea programului de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor

Programul de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Masteratul de Probaţiune, Mediere şi Asisitenţă Socială a Victimelor Infracţiunilor a fost înfiinţat în anul 2002 în cadrul proiectului britanic de implementare a probaţiunii în Romania. Misiunea şi obiectivele programului de masterat au vizat formarea resursei umane în domeniul supravegherii în comunitate a persoanelor careau comis fapte penale - a consilierilor de probaţiune. Profesia de consilier de probaţiune a forst integrată în nomenclatorul profesiunilor din România. Absolvenţii masteratului de Probaţiune au devenit angajaţi ai serviciilor de probaţiune care funcţionează pe lângă Tribunalele judeţene sau în organizaţiile non-guvernamentale de profil. De asemenea, programul de master vizează pregătirea continuaă a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea in sistemul justiţiei penale judecători, procurori, personalul serviciilor de reintegrare din penitenciare, poliţişti sau în sistemele alternative de rezolvare a conflictelor.

Diversificarea competenţelor consilierilor de probaţiune (asistenţa victimelor, probaţiunea transfrontalieră etc) precum şi dezvoltarea recentă în România a strategiilor de rezolvare alternativă a conflictelor (justiţia restaurativă, medierea victimă-infractor) impun integrarea acestor direcţii în programul de studii al masteratului şi reflectarea adecvată a acestor schimbări în titulatura programului. Menţionez, de asemenea, că în acord cu reglementările legislative recente profesia de mediator a fost şi ea integrată în nomenclatorul profesiunilor din România iar piaţa forţei de muncă solicită specilizarae profesională a mediatorilor.

Programul beneficiază de colaborarea, prin intermediul programului european Erasmus-socrates, cu universităţi din Marea Britanie, Belgia, Olanda, Germania, Grecia, Danemarca. Pe durata celor patru semestre, studenţii vor beneficia atît de prezenţa unor profesori din străinătate, cît şi de mobilităţi finanţate prin programul Socrates la unul din partenerii universităţii

Domeniul probaţiunii, justiţiei restaurative şi al asistenţei victimelor infracţiunilor  este unul deosebit de important la nivelul Uniunii Europene. În scopul degrevării rolurilor instanţelor şi al creşterii calităţii actului de justiţie Statele Membre au avut obligaţia implementării unor reglementări speciale care dau posibilitatea rezolvării alternative a conflictelor. De asemenea, în contextul realizării Spaţiului European al Libertăţii, Justiţiei şi Securităţii Statele Membre au avut obligaţia elaborării şi implementării unor reglementări normative speciale referitoare la asistenţa şi protecţia victimelor infracţiunilor. În România competenţa implementării asistenţei sociale şi psihologice a victimelor infracţiunior revine consilierilorde probaţiune.

Curricula de studii cuprinde cursuri generale, necesare formării abilităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul complex, interdisciplinar al infracţionalităţii şi controlului social, precum şi cursuri specifice necesare practicii profesiei de consilier de probaţiune, mediator etc. Participanţii la programul de master vor dobîndi o pregătire specială la disciplinele: Metodologia cercetării socio-juridice, Fundamente socio-juridice ale probaţiunii, Strategii alternative de rezolvare a conflictelor, Justiţia, juvenilă în Europa.

Cadrele didactice, din România şi de la universităţile partenere, care vor susţine cursuri, seminarii şi lucrări la acest masterat, desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică cu finanţare naţională, europeană sau internaţională, realizează proiecte de intervenţie, au participat la manifestări internaţionale şi au publicaţii semnificative în domeniul probatiunii, rezolvarii alternative a conflictelor şi asistenţei sociale a victimelor infracţiunilor

 

Masterat: PROBAȚIUNE, MEDIERE ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Sistemul de probațiune
(The probation system)
M:Prob01 2 2   E 7
2 Justiția restaurativă. Teorii. Modele. Practici
(Restorative Justice. Theories. Models. Practices)
M:Prob02 2 1   E 6
3 Strategii alternative de rezolvare a disputelor
(Alternative Dispute Resolution)
M:Prob03 2 1   E 6
4 Antreprenoriat și valori sociale
(Entrepreneurship and Social Values)
M:Prob04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:Prob05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Practica justitiei restaurative. Mediarea victimă-infractor. Medierea în grup familial
(Restorative Justice Practice. Family and Group Conferencig. Victim-Offender Mediation)
M:Prob06 2 1   E 7
7 Justiția juvenilă în Europa
(Juvenile justice in Europe)
M:Prob07 2 1   E 6
8 Strategii și metode de cercetare calitativă
(Strategies and methods of qualitative research)
M:Prob08 2 1   E 6
9 Asistența penală a pesoanelor cu nevoi speciale
(Penal assistance of the persons with disabilities)
M:Prob09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:Prob10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Victimologie
(Victimology)
M:Prob11 2 1   E 7
12 Medierea in conflictele civile si comerciale
(Mediation in civil and commercial disputes)
M:Prob12 2 1   E 6
13 Criminologie
(Criminology)
M:Prob13 2 1   E 6
14 Risc, nevoi si raspundere
(Risk, needs and responsivity)
M:Prob14 1 1   E 6
15 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:Prob15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16 Preventie si dezvoltare comunitara
(Prevention and Community development)
M:Prob16 2 1   E 7
17 Violenta copiilor si tinerilor.  Preventie si interventie
(Children and Youth Violence. Prevention and intervention) 
M:Prob17 2 1   E 6
18 Managementul proiectelor europene
(European Projects’s Management)
M:Prob18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:Prob20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Traficul de fiinte umane
(Trafficking in Human Beings)
M:Prob19.1 1 1   E 6
21 Probatiune si strategii de prevenire a radicalizarii
(Probation and radicalization prevention strategies)
M:Prob19.2 1 1   E 6

 

 

Go to top