SOCIOLOGIE

În anul 1990 a fost înfiinţată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Specializarea Sociologie din cadrul Facultăţii de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 şi a funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 30.04.2015.

Misiunea programului de licenţă Sociologie

Programul de licenţă Sociologie este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă Sociologie este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studenţii să se poată forma ca viitori cercetători, cadre didactice în învăţământul superior/liceal/gimnazial şi experţi în domeniul analizei, consultanţei socio-politice, precum şi în administraţia publică. În consecinţă, absolvenţii specializării sociologie pot să obţină plasamente pe piaţa muncii în mai multe medii instituţionale:

  • institute de cercetare sociologică;
  • instituţii de învăţământ în care să predea sociologie, cultură civică, economie etc.;
  • administraţia publică şi diferite categorii ai spaţiului politic (autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interes etc.);
  • sfera economică (întreprinzători, companii etc.);
  • instituţii comunitare (organizaţii neguvernamentale).

Absolvenţii programului de licenţă Sociologie vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor cerute în cadrul societăţii româneşti, însă, deopotrivă, vor fi în măsură să-şi continue formarea academică, prin studii de masterat şi doctorat.

Disciplinele din planul de învăţământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cunoştinţele şi priceperile formate fiind puse în corespondenţă cu grupa de bază 244201 (specialişti în sociologie), iar conform grupei minore de încadrare - specialişti în ştiinţele economice sociale şi umaniste.

 

SOCIOLOGIE
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020

Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 1 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:SOC01 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
2 2   6 E
L:SOC02 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
2 2   6 E
L:SOC03 Statistică socială
Social statistics
2 2   5 E
L:SOC04 Etnologie
Ethnology
2 2   4 E
L:SOC05 Deontologie
Deontology
2 2   5 E
L:SOC101 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 2 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:SOC06 Metode și tehnici de cercetare cantitativă
Methods and tehnics for quantitative research
2 2   6 E
L:SOC07 Psihologie socială
Social psychology
2 2   4 E
L:SOC08 Introducere in programe de analiza a datelor cantitative
Introduction to quantitative database systems analysis
2   2 5 C
L:SOC09 Istoria sociologiei
History of sociology
2 2   6 E
L:SOC10 Practica de specialitate compactă
Compact speciality practice
    4 5 C
L:SOC102 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline facultative          
L:SOC50 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
1     3 E
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 3 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:SOC11 Metode si tehnici de cercetare calitativa
Methods and Quality Techniques Research
2 2   6 E
L:SOC12 Sociologia religiilor
Sociology of Religions
2 2   5 C
L:SOC13 Sociologia si managementul organizatiilor
Organizations Management and Sociology
2 2   5 E
L:SOC14 Teorii sociologice contemporane
Contemporary Sociological Theories
2 2   6 E
L:SOC103 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:SOC15 Sociologia sanatatii
Sociology of Health
2 2   4 C
L:SOC16 Marketing social şi cercetare de piaţă
Social marketing and market research
2 2   4 C
  Discipline facultative          
L:SOC37 Sociologia culturii
Sociology of Culture
2 1   3 E
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 4 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:SOC17 Sociologie economica
Economic Sociology
2 2   5 E
L:SOC18 Sociologia familiei
Family Sociology
2 2   6 E
L:SOC19 Antropologie sociala si culturala
Social and Cultural Antropology
2 2   6 E
L:SOC20 Practica de specialitate compacta
Compact Speciality Training
    4 5 C
L:SOC104 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:SOC21 Justitie juvenila
Juvenile Justice
2 2   4 C
L:SOC22 Sociologia schimbarii sociale
Sociology of Social Emprovement
2 2   4 C
  Discipline facultative          
L:SOC83 Sociologia literaturii si artei
Sociology of literature and art
1 1   3 E
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 5 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:SOC23 Paradigme ale sociologiei
Sociology Paradigmes
2 2   6 E
L:SOC24 Elaborarea proiectelor
Project development
2 1   4 E
L:SOC25 Sociologia opiniei publice
Sociology of public opinion
2 2   6 E
L:SOC26 Sociologia deviantei
Sociology of Deviance 
2 2   5 C
L:SOC27 Sociologie aplicata (practica)
Apllied Sociology (Training)
    2 5 PP
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:SOC28 Antropologie politica
Political Antropology
2 2   4 C
L:SOC29 Demografie si sociologia populatiei
Demography and Population Sociology 
2 2   4 C
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 6 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:SOC30 Sociologie urbana
Urban sociology
2 2   6 E
L:SOC31 Sociologie politica
Political Sociology
2 2   5 E
L:SOC32 Sociologia integrarii europene
Sociology of European Integration
2 1   4 E
L:SOC33 Calitatea vietii
Quality of Life
2 1   6 E
L:SOC34 Elaborarea lucrarii de licenta
Diploma Paper Preparation
    2 5 VP
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:SOC35 Economie sociala
Social Economy
2 2   4 C
L:SOC36 Analiza reclamei comerciale
Analysis of Comercial Advertising
2 2   4 C

 

Go to top