Misiunea programului de licență Sociologie

Specializarea formează competențele și abilitățile profesionale necesare specialiștilor în sociologie în așa fel încât aceștia să se poată ocupa cu investigarea și descrierea structurii societăților, originii și evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile de mediu și activitățile umane.

Sociologii oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor studiilor în formularea politicilor economice și sociale în cadrul instituțiilor publice sau a companiilor și institutelor de cercetare private naționale și multinaționale. Sondajele de opinie și cercetările de piață realizate de sociologi stau la baza elaborării strategiilor de campanie electorală, de marketing și publicitate

Programul de licență Sociologie este conceput și gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare (Constituția României; Legea învățământului nr. 1/2011; Carta Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice);
 • clasificarea ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Inserția pe piața muncii

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență Sociologie este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studenții să se poată forma ca viitori cercetători, cadre didactice în învățământul preuniversitar sau universitar și experți în domeniul analizei, consultanței, precum și în administrația publică. Absolvenții specializării Sociologie pot să obțină plasamente pe piața muncii în mai multe medii instituționale:

 • institute de cercetare sociologică;
 • instituții de învățământ în care să predea sociologie, cultură civică, economie etc.;
 • administrația publică și actori instituționali din spațiul politic (autorități și instituții publice centrale și locale, partide politice, grupuri de interes etc.);
 • sfera economică (antreprenoriat, dezvoltare organizațională etc.);
 • instituții comunitare (organizații neguvernamentale).

Absolvenții programului nostru de licență sunt pregătiți să acceseze cu succes piața forței de muncă imediat după încheierea studiilor de licență, însă, în aceeași măsură, sunt în măsură să își continue formarea academică, prin studii de masterat și doctorat.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul sociologie. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență Sociologie înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 26 (Specialiști în domeniul juridic, social și cultural); grupa minoră 263 (Specialiști in domeniul social și religios); Grupa de bază 2632 (Sociologi, antropologi și asimilați).

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2632

Sociologi, antropologi și asimilați

Ocupații

263201

Sociolog

Obiectivele programului de studiu de licență resurse umane

Programul de licență Sociologie este centrat pe realizarea următoarelor obiective în raport cu un set de cunoștințe, abilități și competențe asociate:
Cunoștințe:

 • Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de baza ale domeniului și ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala; Competențe:
  • Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în cercetarea organizațiilor și comunităților;
  • Descrierea procedurilor și aplicațiilor software specifice administrării bazelor de date construite cu indicatori sociali;
  • Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si paradigmelor specifice;
  • Definirea, clasificarea și alegerea metodelor, tehnicilor și procedeelor utilizate în identificarea cercetării și soluționării unor probleme sociale;
  • Adaptarea terminologiei și a strategiilor de comunicare în funcție de categoriile socioprofesionale vizate;
  • Formularea și analiza conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în analiza comunicării;
 • Utilizarea cunoștințelor de baza pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului; Competențe:
  • Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea fenomenelor cu care se confrunta organizațiile și comunitățile;
  • Utilizarea procedurilor și soft-urilor specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali în scopul explicării și interpretării unor variate tipuri de concepte, situații și procese;
  • Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale;
  • Exprimarea cauzalității problemelor și conflictelor sociale și identificarea de resurse și modalități pentru rezolvarea acestora;
  • Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor țintă;
  • Identificarea, măsurarea și evaluarea tipurilor și stilurilor de comunicare.

Abilități:

 • Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situații bine definite, tipice domeniului în condiții de asistenta calificată; Competențe:
  • Identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor și instrumentelor de cercetare, adecvate scopului cercetării diferitelor fenomene sociale și culegerea datelor empirice;
  • Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme tipice pentru administrarea bazelor de date cu indicatori sociali;
  • Realizarea diagnozei sociale în raport cu problemele comunităților umane și analizarea politicilor publice;
  • Dezvoltarea și aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor și problemelor sociale;
  • Elaborarea unor strategii comportamentale în vederea rezolvării problemelor grupurilor țintă;
  • Utilizarea și aplicarea tehnicilor vizuale și multimedia de prezentare a datelor și concluziilor cercetării;
 • Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii; Competențe:
  • Analiza datelor empirice și evaluarea critica și constructivă a propriului demers de cercetare (a teoriilor și metodologiilor utilizate în cercetarea comunităților și organizațiilor);
  • Construirea și evaluarea indicatorilor sociali relevanți pentru cercetările sociale;
  • Evaluarea critic-constructivă a modalităților de construire și aplicare a diagnozei sociale;
  • Analiza și evaluarea situațiilor de conflict și a dimensiunii problemelor sociale;
  • Interpretarea și evaluarea critică și constructivă a soluțiilor oferite de teoria referențială;
  • Analiza și evaluarea strategiilor și proceselor de comunicare personale, de grup și de masă;
 • Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu; Competențe:
  • Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizații și comunități prin utilizarea metodologiilor consacrate;
  • Crearea și gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali;
  • Implementarea diferitelor strategii metodologice de diagnoză, adecvate dinamicii sociale;
  • Elaborarea și proiectarea de măsuri de intervenție pentru rezolvarea de probleme și conflicte sociale;
  • Monitorizarea cazurilor și evaluarea gradului de ameliorare a problemelor dezbătute;
  • Elaborarea de proiecte de cercetare și intervenție în domeniul comunicării.

Programul de licență Sociologie urmărește și dezvoltarea unui set de competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atât în limba romana, cât și într-o limbă de circulație internațională.

 

SOCIOLOGIE
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2023-2024

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
L:SOC01 2 2   E 6
2 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
L:SOC02 2 2   E 5
3 Statistică socială
Social statistics
L:SOC03 2 2   E 5
4 Deontologie
Deontology
L:SOC04 2 2   E 5
5

Etnologie
Ethnology

L:SOC05 2 2   E 4
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC701 1 1   E 4
7 Tehnologia informației și a comunicațiilor
Information and communications technology
 L:SOC801     1 C 1
8 Educație fizică
Physical education
L:SOC901     1 C 1
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1  Introducere în programe de analiză a datelor cantitative
Introduction to quantitative database systems analysis
L:SOC06 2    2 C 6
2 Metode și tehnici de cercetare cantitativă
Methods and tehnics for quantitative research
L:SOC07 2 2   E 5
3 Istoria sociologiei
History of sociology
L:SOC08 2  2   E 5
4 Psihologie socială
Social psychology
L:SOC09 2 2   E 4
5 Practica de specialitate compactă
Compact speciality practice
L:SOC10     4 C 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC702 1 1   E 4
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
L:SOC802 1     E 1
8 Educație fizică
Physical education
L:SOC902     1 C 1
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metode și tehnici de cercetare calitativă
Methods and techniques for qualitative research 
L:SOC11 2 2   E 6
2 Sociologia religiilor
Sociology of religions
L:SOC12 2 2   E 4
3 Sociologia organizațiilor
Sociology of organizations
L:SOC13 2 2   E 5
4 Teorii sociologice contemporane
Contemporary sociological theories
L:SOC14 2 2   E 6
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC103 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Sociologia sănătății
Sociology of health
L:SOC15 2 2   C 5
7 Marketing social şi cercetare de piaţă
Social marketing and market research
L:SOC16 2 2   C 5
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
9 Educație fizică
Physical education
L:SOC803      1 C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Sociologie economică
Economic sociology
L:SOC17 2 2   E 5
2 Sociologia familiei
Sociology of family
L:SOC18 2 2   E 6
3 Antropologie socială și culturală
Social and cultural anthropology
L:SOC19 2 2   E 6
4 Practica de specialitate compacta
Compact speciality practice
L:SOC20     4 C 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC104 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Sociologie juridica
Sociology of law
L:SOC21 2 2   C 4
7 Sociologia schimbării sociale
Sociology of social change
L:SOC22 2 2   C 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Sociologia literaturii și artei
Sociology of literature and art
L:SOC82 1 1   C 3
9 Educație fizică
Physical education
L:SOC804      1 C 2
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 5 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Paradigme ale sociologiei
Sociological paradigms
L:SOC23 2 2   E 6
2 Demografie
Demography
L:SOC24 2 2   E 5
3 Sociologia opiniei publice
Sociology of public opinion
L:SOC25 2 2   E 6
4 Sociologia devianței
Sociology of deviance 
L:SOC26 2 2   E 4
5 Metodologia anchetei sociologice și a sondajelor de opinie
Methodology of sociological inquiry and opinion polls
L:SOC27 2 1   E 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Sociologia cotidianului
Sociology of everyday life
L:SOC28 2 1   C 4
7 Metodologia elaborării proiectelor
Methodology of project development
L:SOC29 2 1   C 4
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 6 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Sociologie urbană
Urban sociology
L:SOC30 2 2   E 6
2 Sociologie politică
Political sociology
L:SOC31 2 2   E 6
3 Dezvoltare comunitară şi regională
Community and regional development
L:SOC32 2 2   E 5
4 Calitatea vieții
Quality of life
L:SOC33 2 1   E 4
5 Stagiu de practică pentru pregătirea lucrării de licență
Practice for the preparation of the bachelor`s thesis
L:SOC34     4 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Economie socială
Social economy
L:SOC35 2 1   C 4
7 Sociologia consumului și cercetarea publicității
Sociology of consumption and advertising research
L:SOC36 2 1   C 4