SOCIOLOGIE

În anul 1990 a fost înfiinţată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Specializarea Sociologie din cadrul Facultăţii de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 şi a funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 30.04.2015.

Misiunea programului de licenţă Sociologie

Programul de licenţă Sociologie este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă Sociologie este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studenţii să se poată forma ca viitori cercetători, cadre didactice în învăţământul superior/liceal/gimnazial şi experţi în domeniul analizei, consultanţei socio-politice, precum şi în administraţia publică. În consecinţă, absolvenţii specializării sociologie pot să obţină plasamente pe piaţa muncii în mai multe medii instituţionale:

  • institute de cercetare sociologică;
  • instituţii de învăţământ în care să predea sociologie, cultură civică, economie etc.;
  • administraţia publică şi diferite categorii ai spaţiului politic (autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interes etc.);
  • sfera economică (întreprinzători, companii etc.);
  • instituţii comunitare (organizaţii neguvernamentale).

Absolvenţii programului de licenţă Sociologie vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor cerute în cadrul societăţii româneşti, însă, deopotrivă, vor fi în măsură să-şi continue formarea academică, prin studii de masterat şi doctorat.

Disciplinele din planul de învăţământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cunoştinţele şi priceperile formate fiind puse în corespondenţă cu grupa de bază 244201 (specialişti în sociologie), iar conform grupei minore de încadrare - specialişti în ştiinţele economice sociale şi umaniste.

 

SOCIOLOGIE
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
L:SOC01 2 2   E 6
2 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
L:SOC02 2 2   E 6
3 Statistică socială
Social statistics
L:SOC03 2 2   E 5
4 Etnologie
Ethnology
L:SOC04 2 2   E 4
5 Deontologie
Deontology
L:SOC05 2 2   E 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC101 1 1   E 4
7 Educație fizică
Physical education
L:SOC801     1 C 2
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metode și tehnici de cercetare cantitativă
Methods and tehnics for quantitative research
L:SOC06 2 2   E 5
2 Psihologie socială
Social psychology
L:SOC07 2 2   E 4
3 Introducere în programe de analiză a datelor cantitative
Introduction to quantitative database systems analysis
L:SOC08 2   2 C 6
4 Istoria sociologiei
History of sociology
L:SOC09 2 2   E 5
5 Practica de specialitate compactă
Compact speciality practice
L:SOC10     4 C 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC102 1 1   E 4
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
L:SOC50 1     E 1
8 Educație fizică
Physical education
L:SOC802     1 C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metode și tehnici de cercetare calitativă
Methods and techniques for qualitative research 
L:SOC11 2 2   E 6
2 Sociologia religiilor
Sociology of religions
L:SOC12 2 2   E 5
3 Sociologia organizațiilor
Sociology of organizations
L:SOC13 2 2   E 5
4 Teorii sociologice contemporane
Contemporary sociological theories
L:SOC14 2 2   E 6
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC103 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Sociologia sănătății
Sociology of health
L:SOC15 2 2   C 4
7 Marketing social şi cercetare de piaţă
Social marketing and market research
L:SOC16 2 2   C 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Sociologia culturii
Sociology of culture
L:SOC81 2 1   C 3
9 Educație fizică
Physical education
L:SOC803   1   C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Sociologie economică
Economic sociology
L:SOC17 2 2   E 5
2 Sociologia familiei
Sociology of family
L:SOC18 2 2   E 6
3 Antropologie socială și culturală
Social and cultural anthropology
L:SOC19 2 2   E 6
4 Practica de specialitate compacta
Compact speciality practice
L:SOC20     4 C 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:SOC104 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Sociologie juridica
Sociology of law
L:SOC21 2 2   C 4
7 Sociologia schimbării sociale
Sociology of social change
L:SOC22 2 2   C 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Sociologia literaturii și artei
Sociology of literature and art
L:SOC82 1 1   C 3
9 Educație fizică
Physical education
L:SOC804   1   C 2
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 5 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Paradigme ale sociologiei
Sociological paradigms
L:SOC23 2 2   E 6
2 Demografie
Demography
L:SOC24 2 2   E 5
3 Sociologia opiniei publice
Sociology of public opinion
L:SOC25 2 2   E 6
4 Sociologia devianței
Sociology of deviance 
L:SOC26 2 2   E 4
5 Metodologia anchetei sociologice și a sondajelor de opinie
Methodology of sociological inquiry and opinion polls
L:SOC27 2 1   E 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Antropologie politică
Political anthropology
L:SOC28 2 1   C 4
7 Metodologia elaborării proiectelor
Methodology of project development
L:SOC29 2 1   C 4
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 6 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Sociologie urbană
Urban sociology
L:SOC30 2 2   E 6
2 Sociologie politică
Political sociology
L:SOC31 2 2   E 6
3 Dezvoltare comunitară şi regională
Community and regional development
L:SOC32 2 2   E 5
4 Calitatea vieții
Quality of life
L:SOC33 2 1   E 5
5 Elaborarea lucrării de licență
Drafting of the bachelor thesis
L:SOC34     4 C 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Economie socială
Social economy
L:SOC35 2 1   C 4
7 Sociologia consumului și cercetarea publicității
Sociology of consumption and advertising research
L:SOC36 2 1   C 4
Go to top