Misiunea programului de master

Programul de master profesional SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii specializate legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională, metode și strategii de evaluare și dezvoltare organizațională, atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Inserția pe piața muncii

Programul de masterat este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate și se adresează în special absolvenților studiilor de licență din domeniul științelor sociale (resurse umane, sociologie, știinţe economice, psihologie şi ştiinţe comportamentale, știinţe juridice, știinţe administrative, știinţe politice, știinţe ale comunicării etc.).

Programul de master profesional SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pietei muncii privind domeniul resurselor umane și de management organizațional.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de master SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 24 (Specialiști în domeniul administrativ-comercial); grupa minoră 242 (Specialiști în domeniul administrativ); Grupa de bază 2423 (Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal).

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

24

Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Grupa minoră

242

Specialiști în domeniul administrativ

Grupa de bază

2423

Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Ocupații

242314

Specialist resurse umane

242317

Consultant în resurse umane

242322

Specialist în dezvoltare organizațională

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat sociologie.
 • Formarea competențelor generale specifice managementului organizațional și al resurselor umane corespunzătoare nivelului 7 al Cadrul European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Transferul unor cunoştinţe foarte specializate din domeniul sociologiei și al resurselor umane care să se constituie în baza unei gândiri şi/sau cercetări originale.
 • Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul sociologiei și al resurselor umane şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite alte domenii precum marketing, psihologie, drept, economie etc.
 • Dezvoltarea de abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri specifice managementului organizațional și al resurselor umane şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților gestionarea şi transformarea unor situaţii de muncă și de studiu complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților asumarea responsabilităţii pentru a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi practicilor profesionale.

 

 Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metode și strategii avansate de cercetare cantitativă
(Advanced Quantitative Research Methods and Strategies)
M:SORU01 2 2   E 7
2 Analiza rețelelor sociale intraorganizationale. Sociometrie
(Analysis of Intraorganizational Social Networks. Sociometry)
M:SORU02 2 1   E 6
3 Globalizare și managementul internațional al resurselor umane
(Globalization and International Management of Human Resources)
M:SORU03 2 1   E 6
4 Coaching organizațional
(Coaching for organization)
M:SORU04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:SORU05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Metode și strategii avansate de cercetare calitativă
(Advanced Qualitative Research Methods and Strategies)
M:SORU06 2 1   E 7
7 Branding de angajator
(Employer Branding)
M:SORU07 2 1   E 6
8 Managementul programelor de resurse umane
(Management of Human Resources Programmes)
M:SORU08 2 1   E 6
9 Controlul și evidența muncii
(Work Control and Monitoring)
M:SORU09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:SORU10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Recrutarea și selecția personalului
(Personnel Recruitment and Selection)
M:SORU11 2 1   E 7
12 Inovație și antreprenoriat
(Innovation and Entrepreneurship)
M:SORU12 2 1   E 6
13 Motivare și performanță organizațională
(Organizational Motivation and Performance)
M:SORU13 2 1   E 6
14 Supervizarea și dezvoltarea resursei umane
(Supervision and Development of Human Resources)
M:SORU14 1 1   E 6
15 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:SORU15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16

Evaluarea personalului şi analiza climatului organizaţional
(Personnel Assessment and the Analysis of Organizational Climate)

M:SORU16 2 1   E 7
17 Abilităţi de viaţă şi management personal
(Life Skills and Personal Management)
M:SORU17 2 1   E 6
18 Lucru în echipă
(Teamwork)
M:SORU18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:SORU20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Elitele în organizații
(Elites in organizations)
M:SORU19.1 1 1   E 6
21 Mentalități sociale și piața muncii
(Social Mentalities and Labour Market)
M:SORU19.2 1 1   E 6