Supervizare şi Planificare Socială

Programul de masterat Supervizare şi Planificare Socială a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Supervizare şi Planificare Socială este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

 

Misiunea programului de masterat Supervizare şi Planificare Socială

Programul de masterat Supervizare şi Planificare Socială este conceput şi gestionat în conformitate cu:

 • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
 • clasificarea ocupaţiilor din România;
 • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
 • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Prin tematica propusă programul de masterat Supervizare şi Planificare Socială este o oportunitate pentru specializarea în domeniile supervizării în asistenţa socială şi planificării sociale. În condiţiile în care legislaţia din domeniul asistenţei sociale recunoaşte competenţele supervizorului şi cerinţele necesare pentru ocuparea postului de supervizor, studiile de master specializate oferă pregătirea necesară ocuparii acestor funcţii. Programul de masterat se adresează diverselor categorii de profesionişti, licenţiaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi etc. Relaţia de supervizarea este una dintre cele mai importante relaţii profesionale în domeniu asistenţei sociale, iar acest program de masterat va oferi oportunităţi pentru mulţi practicieni din domeniul asistenţei sociale de a se perfecţiona. Supervizarea va asigura creşterea calităţii serviciilor sociale oferite atât în sistemul guvernamental, cât şi în cel nonguvernamental. Pe de altă parte, cea de-a doua direcţie, de planificarea socială pune accent pe toate aspectele legate de schimbarea socială, proiectare, evaluare programe, construirea strategiilor, managementul serviciilor sociale, dezvoltare comunitară etc., în condiţiile în care integrarea României în UE însemna nu doar presiuni exterioare, ci şi nevoia de a oferi specialişti care să fie capabili să elaboreze proiecte viabile, să le evalueze şi să construiască strategii de dezvoltare în domeniul social.

Masteratul îşi propune specializarea absolvenţilor pe cele două domenii: supervizare şi planificare socială, motivaţi de următoarele aspecte:

 • la finalizarea studiilor universitare absolvenţii sunt pregătiţi ca asistenţi sociali generalişti, în consecinţă se impune o specializare înainte de a intra în câmpul profesional sau în primii ani de activitate practică;
 • parte dintre absolvenţi ocupă poziţii de coordonatori, directori şi şefi servicii, dar pun accent doar pe latura administrativă a supervizării; odată cu aplicarea legii asistenţei sociale, mulţi dintre aceştia vor fi interesaţi în a se dezvolta profesional pentru a oferi servicii de supervizare în cadrul organizaţiilor în care lucrează;
 • este necesară adaptarea învăţământului universitar la nevoile constituirii unei forme academice de recunoaştere a supervizării ca practică specializată în domeniul asistenţei sociale, eliminând astfel aleatorul din practicarea acestei profesii.
 • absolvirea acestui masterat va oferi cursanţilor posibilitatea de a obţine puncte suplimentare în procesul de evaluare profesională care se desfăşoară în instituţiile de asistenţă socială;
 • în următorii ani, promovarea celor care doresc să obţină poziţii mai înalte în cadrul organizaţiilor de asistenţă socială va fi dependentă de absolvirea unui master în supervizare;
 • dezvoltarea domeniului de proiectare socială, cel de elaborare a propunerilor de finanţare, de management al proiectului şi de evaluare a programelor sociale ne încurajează să abordam această specializare în cadrul masteratului;
 • orientarea spre management prin proiecte, dezvoltare locală şi regională oferă noi locuri de muncă pentru practicieni în domeniul asistenţei sociale care vor putea fi ocupate de persoane specializate în planificare socială.
 • totodată, masteratul propune şi discipline legate de inspecţia socială; disciplinele propuse urmăresc pregătirea masteranzilor pentru un potenţial debuşeu pe piaţa muncii.

Programul de masterat vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a absolvenţilor facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, dar şi ai altor facultăţi, propunând o specializare pe domeniul supervizării şi al planificării sociale. Cursurile sunt acompaniate de un pronunţat caracter practic şi aplicativ; suplimentar, materanzii vor desfăşura stagii practice realizate la locul de munca, acolo unde este posibil, la instituţiile cu care Universitatea colaborează pentru activitatea practică de supervizare şi elaborarea unor proiecte realiste şi adaptate condiţiilor existente şi nevoilor din comunitate. Programul de masterat se adresează diverselor categorii de profesionişti, licenţiaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi etc.

 Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Supervizare și management de caz în asistență socială
(Supervision and case management in social work)
M:SPS01 2 2   E 7
2 Managementul serviciilor sociale comunitare
(Management of community based services)
M:SPS02 2 1   E 6
3 Informatică aplicată în managementul proiectelor
(Informatics applied in project management)
M:SPS03 2 1   E 6
4 Dezvoltare comunitară și planificare socială
(Community development and social planning)
M:SPS04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:SPS05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Evaluare și dezvoltare profesională
(Evaluation and professional development)
M:SPS06 2 1   E 7
7 Solidaritate și economie socială
(Solidarity and social economy)
M:SPS07 2 1   E 6
8 Metode apreciative în intervenția socială
(Appreciative Methods in Social Intervention)
M:SPS08 2 1   E 6
9 Mentalități sociale
(Social Mentalities)
M:SPS09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:SPS10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Servicii sociale bazate pe comunitate
(Social community-based services)
M:SPS11 2 1   E 7
12 Cultura si comportament organizational
(Organizational Behavior and Culture) 
M:SPS12 2 1   E 6
13 Criza si planificarea depasirii crizei
(Crisis and planning for surpassing the crisis)
M:SPS13 2 1   E 6
14 Metode si tehnici de evaluare a serviciilor sociale
(Methods and techniques for evaluation of social services)
M:SPS14 1 1   E 6
15 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:SPS15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16 Strategii si metode de cercetare calitativa
(Strategies and methods of qualitative research)
M:SPS16 2 1   E 7
17 Consilierea pentru dezvoltare personala
(Counselling for personal development)
M:SPS17 2 1   E 6
18 Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
(Strategies for resolving intra-community conflicts)
M:SPS18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:SPS20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Guvernarea si managementul organizatiilor de AS
(Ruling and management of social work organizations)
M:SPS19.1 1 1   E 6
21 Grupul în practica asistenţei sociale
(The group in social work practice)
M:SPS19.2 1 1   E 6
Go to top