Misiunea programului de master

Programul de master profesional FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul asistenței sociale în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii specializate legate de politicile sociale în domeniul familiei și resurselor familiale, strategii de evaluare și dezvoltare a serviciilor sociale specifice.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Programul de masterat este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate.

Programul de master profesional FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pieței muncii privind domeniul

Programul de masterat FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a licenţiaţilor în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi, jurişti, teologi, funcţionari publici, profesori.

Scopul masteratului este de a studia familia din perspectivă ecosistemică, de a identifica disfuncţionalităţile şi de a formula strategii specifice de intervenţie. Această viziune conceptuală ajută la înţelegerea modalităţilor variate prin care familia poate să se adapteze la mediul social în schimbare, prin plasarea acesteia în diferite contexte situaţionale: comunitar, cultural, economic, politic, terapeutic.

Programul de masterat promovează bunele practici din universităţile româneşti şi din străinătate pentru creşterea performanţelor academice, pe baza unor principii de referinţă precum:

 • asigurarea nivelului de calitate conform cu cerinţele acestui domeniu;
 • responsabilitate şi management performant în conformitate cu autonomia universitară;
 • relaţii de cooperare şi încredere în raporturile cu instituţiile de învăţământ superior, alţi parteneri şi beneficiari;
 • centrarea pe rezultate în învăţare şi performanţe în cercetarea universitară obţinute printr-o varietate de metode şi tehnici specifice;
 • autoevaluarea internă, instituţională a calităţii.

Inserția pe piața muncii

Programul de masterat își propune asigurarea suportului conceptual necesar asistenţei sociale a familiei şi managementului resurselor familiale, identificarea şi soluţionarea problemelor familiilor aflate în criză, formarea şi dezvoltarea aptitudinilor pentru asigurarea unui management eficient al resurselor familiale

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asistenței sociale. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de master FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 26 (Specialiști în domeniul juridic, social și cultural); grupa minoră 263 (Specialiști în domeniul social și religios); Grupa de bază 2635 (Specialiști în asistență socială și consiliere).

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistență socială și consiliere

Ocupații (COR)

263505

Asistent social cu competență în sănătate mintală

263511

Asistent de cercetare în asistența socială

263512

Inspector social

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat asistență socială.
 • Formarea competențelor generale specifice managementului resurselor familiale corespunzătoare nivelului 7 al Cadrul European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Transferul unor cunoştinţe specializate din domeniul asistenței sociale care să constituie baza unei gândiri şi/sau cercetări originale în domeniul familiei
 • Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul asistenței sociale şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite alte domenii precum sociologie, psihologie, drept, economie etc.
 • Dezvoltarea de abilităţi specializate pentru identificarea și soluționarea problemelor familiilor aflate în criză și pentru asigurarea unui management eficient al resurselor familiale
 • Formarea capacităților de a identifica, analiza şi rezolva problemele managementului resurselor familiale
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților gestionarea şi transformarea unor situaţii de muncă și de studiu complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților asumarea responsabilităţii pentru a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi practicilor profesionale.

 

Masterat: FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Familia în situaţii de criză
(Family Crisis)
M:FMRF01 2 2   E 7
2 Sociologia copilăriei
(Childhood sociology) 
M:FMRF02 2 1   E 6
3 Familia persoanei cu nevoi speciale
(Family of person with handicap)
M:FMRF03 2 1   E 6
4 Familia vârstnică
(Aged Families)
M:FMRF04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:FMRF05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Consiliere pentru dezvoltare personală
(Counselling for personal development)
M:FMRF06 2 1   E 7
7 Violenţa în familie. Strategii de lucru cu victima și agresorul
(Family Violence. Strategies for working with the victim and aggressor)
M:FMRF07 2 1   E 6
8 Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie
(Management of dependence and codependence of the substances in family)
M:FMRF08 2 1   E 6
9 Diversitate culturală și familială
(Cultural and Family Diversity) 
M:FMRF09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:FMRF10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Introducere in terapia familială
(Introduction to Family Therapy)
M:FMRF11 2 1   E 7
12 Familia şi spiritualitatea crestina
(Spirituality and Religion in Romanian Family)
M:FMRF12 2 1   E 6
13 Corp si sanatate in sistemul familial
(Body and health in the family system)
M:FMRF13 2 1   E 6
14 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:FMRF15     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
15 Familia si migratia internationala
(Family and international migration) 
M:FMRF14.1 1 1   E 6
16 Protecţia familiei în context european
(Family Protection in European Context)
M:FMRF14.2 1 1   E 6
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
17 Familie si educatie
(Family and Education)
M:FMRF16 2 1   E 7
18 Metode apreciative in interventia sociala
(Appreciative Methods in Social Intervention)
M:FMRF17 2 1   E 6
19 Strategii si metode de cercetare calitativa
(Strategies and methods of qualitative research)
M:FMRF18 2 1   E 6
20 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:FMRF20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
21 Managementul proiectelor europene
(European Projects’s Management)
M:FMRF19.1 1 1   E 6
22 Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
(Strategies Solutions of Intracomunitary conflict)
M:FMRF19.2 1 1   E 6