Masterate în domeniul asistență socială

Familia şi Managementul Resurselor Familiale

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare (semestrul 1 şi 2) şi discipline de sinteză (semestrul 3 şi 4) cu conţinut corespunzător misiunii asumate.

Misiunea programului de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a licenţiaţilor în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi, jurişti, teologi, funcţionari publici, profesori.

Scopul masteratului este de a studia familia din perspectivă ecosistemică, de a identifica disfuncţionalităţile şi de a formula strategii specifice de intervenţie. Această viziune conceptuală ajută la înţelegerea modalităţilor variate prin care familia poate să se adapteze la mediul social în schimbare, prin plasarea acesteia în diferite contexte situaţionale: comunitar, cultural, economic, politic, terapeutic.

Programul de masterat promovează bunele practici din universităţile româneşti şi din străinătate pentru creşterea performanţelor academice, pe baza unor principii de referinţă precum:

  • asigurarea nivelului de calitate conform cu cerinţele acestui domeniu;
  • responsabilitate şi management performant în conformitate cu autonomia universitară;
  • relaţii de cooperare şi încredere în raporturile cu instituţiile de învăţământ superior, alţi parteneri şi beneficiari;
  • centrarea pe rezultate în învăţare şi performanţe în cercetarea universitară obţinute printr-o varietate de metode şi tehnici specifice;
  • autoevaluarea internă, instituţională a calităţii.

 

Masterat: FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Familia în situaţii de criză
(Family Crisis)
M:FMRF01 2 2   E 7
2 Sociologia copilăriei
(Childhood sociology) 
M:FMRF02 2 1   E 6
3 Familia persoanei cu nevoi speciale
(Family of person with handicap)
M:FMRF03 2 1   E 6
4 Familia vârstnică
(Aged Families)
M:FMRF04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:FMRF05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Consiliere pentru dezvoltare personală
(Counselling for personal development)
M:FMRF06 2 1   E 7
7 Violenţa în familie. Strategii de lucru cu victima și agresorul
(Family Violence. Strategies for working with the victim and aggressor)
M:FMRF07 2 1   E 6
8 Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie
(Management of dependence and codependence of the substances in family)
M:FMRF08 2 1   E 6
9 Modele tradiționale și actuale de familie
(Traditionally and Actually Family Models) 
M:FMRF09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:FMRF10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Introducere in terapia familială
(Introduction to Family Therapy)
M:FMRF11 2 1   E 7
12 Familia şi spiritualitatea crestina
(Spirituality and Religion in Romanian Family)
M:FMRF12 2 1   E 6
13 Corp si sanatate in sistemul familial
(Body and health in the family system)
M:FMRF13 2 1   E 6
14 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:FMRF15     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
15 Familia si migratia internationala
(Family and international migration) 
M:FMRF14.1 1 1   E 6
16 Protecţia familiei în context european
(Family Protection in European Context)
M:FMRF14.2 1 1   E 6
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
17 Familie si educatie
(Family and Education)
M:FMRF16 2 1   E 7
18 Metode apreciative in interventia sociala
(Appreciative Methods in Social Intervention)
M:FMRF17 2 1   E 6
19 Strategii si metode de cercetare calitativa
(Strategies and methods of qualitative research)
M:FMRF18 2 1   E 6
20 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:FMRF20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
21 Managementul proiectelor europene
(European Projects’s Management)
M:FMRF19.1 1 1   E 6
22 Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
(Strategies Solutions of Intracomunitary conflict)
M:FMRF19.2 1 1   E 6
Go to top