Misiunea programului de licență Resurse umane

Specializarea formează competențele și abilitățile profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională.

Specialiștii în resurse umane își desfășoară activitatea atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Inserția pe piața muncii

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență Resurse Umane este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studenții să se poată forma ca viitori cercetători și specialiști în domeniul resurselor umane, relațiilor de muncă și dezvoltării organizaționale.

Absolvenții programului nostru de licență sunt pregătiți să acceseze cu succes piața forței de muncă imediat după încheierea studiilor de licență, însă, în aceeași măsură, sunt în măsură să își continue formarea academică, prin studii de masterat și doctorat.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul resurselor umane. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență Resurse Umane înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 24 (Specialiști în domeniul administrativ-comercial); grupa minoră 242 (Specialiști în domeniul administrativ); Grupa de bază 2423 (Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal).

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

24

Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Grupa minoră

242

Specialiști în domeniul administrativ

Grupa de bază

2423

Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Ocupații

242314

Specialist resurse umane

242322

Specialist în dezvoltare organizațională

242323

Specialist în relații de muncă

Obiectivele programului de studiu de licență resurse umane

Programul de licență Resurse Umane este centrat pe realizarea următoarelor obiective în raport cu un set de cunoștințe, abilități și competențe asociate:

Cunoștințe:

 • Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de specializare; utilizarea adecvată în comunicarea profesională; Competențe:
  • Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în cercetarea organizațiilor și comunităților;
  • Descrierea procedurilor și aplicațiilor software specifice administrării bazelor de date construite cu indicatori sociali;
  • Analiza și interpretarea mediului organizațional pe baza strategiilor de management specifice;
  • Utilizarea metodelor de analiză sociologică în vederea realizării unei imagini de ansamblu asupra contextului organizațional;
  • Identificarea conceptelor specifice domeniului resurselor umane;
  • Construirea instrumentelor folosite în analiza interacțiunii resurselor umane;
 • Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului. Competențe:
  • Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea fenomenelor cu care se confruntă organizațiile și comunitățile
  • Utilizarea procedurilor și soft-urilor specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali în scopul explicării și interpretării unor variate tipuri de concepte, situații și procese;
  • Radiografierea contextului organizațional pe baza cunoștințelor specifice;
  • Utilizarea soluțiilor IT și aplicațiilor software pe baza strategiilor de management construite;
  • Diagnoza nevoilor resurselor umane;
  • Identificarea tipurilor de interacțiune a resurselor umane.

Abilități:

 • Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situații bine definite, tipice domeniului în condiții de asistență calificată; Competențe:
  • Identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor și instrumentelor de cercetare, adecvate scopului cercetării diferitelor fenomene sociale și culegerea datelor empirice;
  • Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme tipice pentru administrarea bazelor de date cu indicatori sociali;
  • Realizarea diagnozei mediului organizațional pe baza problemelor resurselor umane;
  • Utilizarea programelor specializare în vederea soluționării problemelor specifice mediului organizațional;
  • Construirea de soluții specifice pentru rezolvarea problemelor și dezvoltarea resurselor umane;
  • Soluționarea problemelor specifice tipurilor de interacțiune a resurselor umane.
 • Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii; Competențe:
  • Analiza datelor empirice și evaluarea critică și constructivă a propriului demers de cercetare (a teoriilor și metodologiilor utilizate în cercetarea comunităților și organizațiilor);
  • Construirea și evaluarea indicatorilor sociali relevanți pentru cercetările sociale;
  • Evaluarea strategiilor specifice diagnozei mediului organizațional;
  • Elaborarea unui proiect de evaluare a resurselor umane din organizație;
  • Interpretarea și evaluarea strategiilor elaborate;
  • Analiza soluțiilor oferite pentru tipurile de interacțiune a resurselor umane;
 • Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu. Competențe:
  • Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizații și comunități prin utilizarea metodologiilor consacrate;
  • Crearea și gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali;
  • Implementarea strategiilor de management adaptate mediului organizațional;
  • Elaborarea și gestionarea unor baze de date cu indicatori specifici contextului organizațional;
  • Monitorizarea gradului de soluționare a problemelor mediului organizațional;
  • Realizarea unor proiecte centrate pe interacțiunea resurselor umane.

Programul de licență Resurse Umane urmărește și dezvoltarea unui set de competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficiență, de punctualitate si răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

 

RESURSE UMANE
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2023-2024

 

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Fundamente ale resurselor umane
Fundamentals of Human Resources
L:RU01 2 2   E 6
2 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
L:RU02 2 2   E 5
3 Statistică socială
Social statistics
L:RU03 2 2   E 5
4 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
L:RU04 2 2   E 5
5 Deontologie
Deontology
L:RU05 2 2   E 4
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU701 1 1   E 4
7 Tehnologia informației și a comunicațiilor 
Information and communications technology
L:RU801     1 C 1
8 Educație fizică
Physical education
L:RU901     1 C 1
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Microeconomie
Microeconomics
L:RU06 2 2   E 6
2 Legislația muncii
Employment Legislation
L:RU07 2 2   E 5
3 Psihologie socială
Social psychology
L:RU08 2 2   E 5
4 Introducere în programe de analiză a datelor cantitative
Introduction to quantitative database systems analysis
L:RU09 2   2 C 4
5 Practica de specialitate
Speciality practice
L:RU10     4 C 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU702 1 1   E 4
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
L:RU802 1     E 1
8 Educație fizică
Physical education
L:RU902     1 C 1
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metode și tehnici de cercetare calitativă
Methods and techniques for qualitative research 
L:RU11 2 2   E 5
2 Resurse umane în contextul globalizării
Human resources in the context of globalization
L:RU12 2 2   E 6
3 Sociologia organizațiilor
Sociology of organizations
L:RU13 2 2   E 6
4 Teorii sociologice contemporane
Contemporary sociological theories
L:RU14 2 2   E 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU103 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Politici sociale
Social policies
L:RU15 2 2   E 4
7 Politica ocuparii fortei de munca
Employment policy
L:RU16 2 2   E 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Educație fizică
Physical education
L:RU803      1 C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Managementul firmei
Organizational management
L:RU17 2 2   E 6
2 Comunicare în organizații
Organizational communication
L:RU18 2 2   E 6
3 Antropologie socială și culturală
Social and cultural anthropology
L:RU19 2 2   E 4
4 Practica de specialitate
Speciality practice
L:RU20     4 C 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU104 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Comportamentul consumatorului
Consumer behavior
L:RU21 2 2   C 5
7 Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
Methods of psychological testing and evaluation of staff
L:RU22 2 2   C 5
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Educație fizică
Physical education
L:RU804      1 C 2
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 5 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Politici și reglementari europene privind formarea și dezvoltarea profesională
European policies and regulations on training and professional development
L:RU23 2 2   E 6
2 Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist
Performance analysis and forcasting in corporate HR manament
L:RU24 2 2   E 6
3 Demografie
Demography
L:RU25 2 2   E 5
4 Statistica forței de muncă
Labor force statistics
L:RU26 2 1   E 5
5 Marketing
Marketing
L:RU27 2 2   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6

Consiliere și orientare în carieră

Career counseling and guidance

L:RU28 2 1   C 4
7 Negocierea și medierea conflictelor de muncă
Negotiation and mediation of labor conflicts
L:RU29 2 1   C 4
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 6 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Migrația forței de muncă
Labor force migration
L:RU30 2 2   E 6
2 Relații publice
Public relations
L:RU31 2 2   E 4
3 Leadership
Leadership
L:RU32 2 2   E 5
4 Cultură și comportament organizațional
Organizational culture and employees behavior
L:RU33 2 2   E 6
5 Stagiu de practică pentru pregătirea lucrării de licență
Practice for the preparation of the bachelor`s thesis
L:RU34     4 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Schimbare organizațională
Organizational change
L:RU35 2 1   C 4
7 Ergonomie și promovarea sănătății
Ergonomics and healthcare
L:RU36 2 1   C 4