Misiunea programului de licență Asistență socială

Specializarea formează competențele și abilitățile profesionale necesare specialiștilor în asistență socială și consiliere în așa fel încât aceștia să poată oferi îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută beneficiarii să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.

Asistenții sociali își desfășoară activitatea cu precădere în cadrul instituiților publice și organizațiilor non-guvernamentale din țară și străinătate.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Inserția pe piața muncii

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență Asistență Socială este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca viitor asistent social, cercetător în asistența socială, consilier familiar, consilier de probațiune, consilier al grupurilor de risc ridicat, consilier de reintegrare socio-profesională, consilier școlar, facilitator comunitar, supervizor în asistența socială consultant în probleme sociale, mediator social, expert în politici sociale, specialist în proiecte sociale, coordonator proiecte sociale, inspector social, inspector de pensii și asigurări sociale, profesor în învățământul secundar, furnizor independent de servicii sociale.

Absolvenții programului nostru de licență sunt pregătiți să acceseze cu succes piața forței de muncă imediat după încheierea studiilor de licență, însă, în aceeași măsură, sunt în măsură să își continue formarea academică, prin studii de masterat și doctorat.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asistenței sociale. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență Asistență Socială înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistență socială și consiliere

Ocupații

263501

Asistent social

263506

Specialist în evaluarea vocaționala a persoanelor cu dizabilități

263512

Inspector social

Obiectivele programului de studiu de licență asistență socială

Programul de licență Asistență Socială este centrat pe realizarea următoarelor obiective în raport cu un set de cunoștințe, abilități și competențe asociate:

Cunoștințe:

 • Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; Competențe:
  • Definirea conceptelor, teoriilor și a metodelor de diagnoză și intervenție în vederea reducerii riscurilor sociale;
  • Identificarea și descrierea metodologiei și a procedurilor de elaborare a politicilor și programelor sociale destinate persoanelor și grupurilor vulnerabile;
  • Definirea conceptelor, metodelor și tehnicilor specifice de diagnoză a sistemului de asistență socială;
  • Identificarea și descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistență socială;
  • Recunoașterea situațiilor care necesită intervenție specializată;
  • Identificarea metodelor și tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii;
 • Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului; Competențe:
  • Utilizarea cunoștintelor de bază în explicarea și interpretarea riscurilor sociale de la nivel comunitar;
  • Explicarea apariției și mentinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, utilizând procedurile specifice;
  • Elaborarea unor strategii și scenarii alternative de interpretare a realităților și problematicilor sociale;
  • Explicarea mecanismelor de intervenție la nivel individual și comunitar;
  • Interpretarea efectelor diverselor proiecte și progame de asistență socială;
  • Explicarea și interpretarea strategiilor de reintegrare socială a grupurilor vulnerabile.

Abilități:

 • Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situații bine definite, tipice domeniului în condiții de asistență calificată; Competențe:
  • Aplicarea principiilor și metodelor specifice în elaborarea de soluții alternative pentru rezolvarea problemelor și reducerea riscurilor sociale;
  • Implementarea politicilor și programelor sociale prin dezvoltarea și aplicarea de proceduri și metodologii specifice;
  • Identificarea și implementarea unor mecanisme de răspuns adecvate situațiilor problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile și comunitățile aflate în dificultate;
  • Acordarea de informații competente și realizarea conexiunilor între resursele comunitare și problemele beneficiarilor;
  • Aplicarea valorilor și a principiilor deontologiei profesionale în procesul de intervenție;
  • Monitorizarea planurilor de intervenție privind integrarea socio-profesională a beneficiarilor.
 • Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii; Competențe:
  • Evaluarea și aprecierea politicilor, programelor și serviciilor specifice asistenței sociale;
  • Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele și specificul socio-cultural al comunității;
  • Utilizarea criteriilor științifice în evaluarea și diagnoza sistemului de asistență socială;
  • Evaluarea situațiilor de dificultate înregistrate în implementarea unor programe de accesare a resurselor comunitare;
  • Monitorizarea și evaluarea procesului de intervenție de la nivel individual, de grup sau comunitar;
  • Evaluarea mecanismelor de răspuns din partea comunității la problemele beneficiarilor;
 • Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu. Competențe:
  • Elaborarea de proiecte inovative de intervenție la nivel comunitar;
  • Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele și grupurile vulnerabile;
  • Dezvoltarea de parteneriate public-privat care să susțină persoanele și grupurile aflate în risc social;
  • Dezvoltarea de proiecte de intervenție pentru accesarea resurselor comunitare;
  • Elaborarea de planuri de intervenție specifice în asistarea persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
  • Elaborarea de programe în domeniul asistenței sociale a persoanelor și grupurilor dezavantajate social.

Programul de licență Asistență Socială urmărește și dezvoltarea unui set de competențe transversale:

 • Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor situații - problemă în vederea soluționarii eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficienta în echipa transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- și interorganizațional;
 • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.


 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - ID
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
AI AT TC AA Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)              
1 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
ID1 28 8 20   E 5
2 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
ID2 28 8 20   E 5
3 Introducere în asistența socială
Introduction to social work
ID3 28 8 20   E 6
4 Prelucrarea statistică a datelor
Statistical data analysis
ID4 28     28 C 4
5 Introducere în psihologie
Introduction to psychology
ID5 28 8 20   E 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză)
Modern language (English / French)
ID100.1 14 4 10   E 4
7 Tecnologia informției și a comunicațiilor
Information and communications technology
           C  1
8 Educație fizică
Physical education
ID400.1       14 C 2
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
AI AT TC AA Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)              
1 Dezvoltare umană
Human development
ID6 28 8 20   E 6
2 Psihologie socială
Social psychology
ID7 28 8 20   E 4
3 Sistemul de asistență socială
Social work system
ID8 28 8 20   E 5
4 Drept și legislație în asistența socială
Law and legislation on social work
ID9 28 8 20   E 5
5 Practica de specialitate
Speciality practice
ID10       56 C 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză)
Modern language (English / French)
ID100.2 14 4 10   E 4
8 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
ID500 14       E 1
9 Educație fizică
Physical education
ID400.2       14 C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
AI AT TC AA Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)              
1 Asistența socială a familiei și a copilului
Family and child social work
ID11 28 8 20   E 5
2 Deontologie
Deontology
ID12 28 8 20   E 6
3 Politici sociale
Social policies
ID13 28 8 20   E 4
4 Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială
Organization and management of social work services
ID14 28 8 20   E 5
5

Teorii și metode de intervenție în asistența socială
Theories and methods of intervention in social work

ID15 28 8 20   E 6
6 Limba modernă (Engleză / Franceză)
Modern language (English / French)
ID100.3 14 4 10   E 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)              
7 Educație fizică
Physical education
ID400.3       14  C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
AI AT TC AA Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)              
1 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
Social problems diagnosis and solutions
ID16 28 8 20   E 6
2 Consiliere în asistența socială
Counseling in social work
ID17 28 8 20   E 5
3 Prevenire și recuperare la persoanele dependente de substanțe
Prevention and recovery of substance dependents
ID18 28 8 20   E 5
4 Practica de specialitate
Speciality practice
ID19       56 C 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză )
Modern language (English / French)
ID100.4 14 4 10   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)              
6 Drepturile omului și strategii antidiscriminare
Human rights and anti-discrimination strategies
ID20 28 8 20   E 5
7 Asistenta sociala bazată pe evidențe
Evidence based social work
ID21 28 8 20   E 5
  Discipline facultative (Supplementary courses)              
9 Educație fizică
Physical education
ID400.4       14  C 2
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 5 Codul
disciplinei
AI AT TC AA Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)              
1 Servicii de protecție a copilului
Child protection services
ID22 28 8 20   E 6
2 Asistența socială a persoanelor delincvente
Social work for delinquent persons
ID23 28 8 20   E 5
3 Asistența socială a persoanelor vârstnice
Social work for the elderly
ID24 28 8 20   E 6
4 Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Social work for people with disabilities
ID25 28 8 20   E 5
5 Asistența socială a șomerilor
Social work for the unemployed
ID26 28 4 10   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)              
6 Planificare familială
Family Planning
ID27 28 4 10   C 4
7 Metodologia elaborării proiectelor
Methology of project development
ID28 28 4 10   C 4
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 6 Codul
disciplinei
AI AT TC AA Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)              
1 Abuz și violență domestică
Abuse and domestic violence
ID29 28 8 20   E 6
2 Asistența socială în școală
Social work in school
ID30 28 8 20   E 5
3 Asistenta sociala în Uniunea Europeana
Social work in European Union
ID31 28 8 20   E 5
4 Managementul și evaluarea programelor de asistență socială
Management and evaluation of social work programs
ID32 28 4 10   PP 6
5 Practica de specialitate
Speciality practice
ID33       56 C 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)              
6 Supervizarea și management de caz în asistența socială
Supervision and case management in social work
ID34 28 4 10   C 4
7 Asistenta sociala a persoanelor cu boli cronice si terminale
Social work for people with chronic and terminal illness
ID35 28 4 10   C 4